Drets i deures

Drets dels usuaris:

Els usuaris i les usuàries dels serveis que presta el Servei de Publicacions tenen els drets reconeguts a l’article 13 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en particular els següents:

- Rebre un tracte correcte i personalitzat tant a l’hora de demanar informació, sol·licitar un servei, fer una compra o comanda o plantejar una queixa o un suggeriment.
- Ser atesos de manera eficient, correcta i professional per tot el personal de la unitat.
- Conèixer la identitat dels responsables i del personal que tramita els procediments que els afecten.
- Disposar d’informació actualitzada sobre tots els serveis que s’hi ofereixen.
- Obtenir una resposta àgil i eficient de la unitat per a totes les consultes o demandes plantejades a través dels canals establerts.
- Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació de les sol·licituds que hagen cursat.
- Tenir garantida la protecció i la confidencialitat, tant de les dades personals segons la legislació vigent, com dels treballs presentats a l’editorial per a la seua avaluació i/o edició.
- Comunicar-se amb la unitat a través d’un punt d’accés general electrònic.
- Ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seues relacions amb la unitat.
- Utilitzar les llengües oficials en el territori de la Comunitat Autònoma Valenciana, d’acord amb allò previst en aquesta Llei i en la resta de l’Ordenament Jurídic.
- Qualsevol altre dret que es derive de la normativa vigent.

Deures dels usuaris:

- Respectar els horaris d’atenció de la unitat i els terminis establerts per a les peticions d’informació i de prestació de serveis.– Respectar els espais, els equipaments i les instal·lacions de la llibreria i l’editorial.
- Tractar el personal de la unitat amb respecte i deferència.
- Identificar-se com a membre de la comunitat universitària sempre que el personal de la llibreria ho sol·licite. L’ús del carnet universitari és personal i intransferible.
- Fer un ús responsable dels recursos bibliogràfics de l’editorial i la llibreria i respectar la legislació vigent sobre propietat intel·lectual a l’hora d’utilitzar-los.
- Citar com a font Publicacions de la Universitat de València (PUV) en qualsevol document en què empre bibliografia de l’editorial.
- Qualsevol altre deure que es derive de la normativa vigent.