+34 96 386 41 15

PUV - Publicacions Universitat València

Publicar a PUV

Publicacions de la Universitat de València (PUV) és el segell editorial de la Universitat de València. La seua missió és de promoure, a través de la producció i difusió editorial, llibres, revistes i edició digital. L’objectiu bàsic del Servei de Publicacions consisteix, en primer lloc, en la difusió de la producció científica, i intel·lectual en sentit més general, generada a la Universitat de València, però també d’obres rellevants en les diferents àrees de coneixement d’autors d’altres universitats o països, a través de la traducció, d’encàrrecs directes o de l’acceptació de propostes editorials. Es tracta, doncs, d’afavorir la difusió pública, la comunicació de les idees científiques, dels treballs acadèmics i de cultura en el sentit més ampli dins el doble àmbit lingüístic que li és propi a la Universitat de València. La política editorial seguida tracta de combinar adequadament la producció pròpia i la producció aliena de qualitat, que contribueix a prestigiar el catàleg editorial.

A través de les seues diferents col·leccions, el Servei de Publicacions cobreix un ampli espectre de necessitats. En primer terme, les relacionades amb la docència, mitjançant la publicació de manuals i materials educatius adaptats a les diferents matèries i assignatures. Un segon àmbit està constituït per la publicació d’una part important de la recerca duta a terme a la Universitat. En aquest mateix apartat s’insereix la publicació de revistes acadèmiques, que donen compte dels resultats d’investigacions en curs.

La projecció social dels diferents sabers elaborats en el marc universitari és la raó que ha impulsat també la publicació de diverses col·leccions adreçades a un públic més general (lectors de nivell cultural mitjà-alt, estudiants i professors universitaris, ensenyament secundari, etc.), a partir d’un concepte rigorós de la difusió cultural, propi de la institució que les promou. A més d’aquestes col·leccions, i com una faceta de la difusió cultural, es publiquen revistes de pensament i cultura, amb l’objectiu de potenciar la irradiació més àmplia de l’activitat docent i investigadora.

D’altra banda, ocupa un lloc destacat la publicació de textos lligats a l’activitat més pròpiament institucional (llibres-homenatge, amb motiu de la concessió del doctorat honoris causa o de la Medalla de la Universitat, lliçons d’obertura de curs), així com d’obres que aborden aspectes històrics i patrimonials de la institució universitària.

La voluntat d’inserció en el teixit professional i d’enfortiment dels lligams socials ha portat a desenvolupar una política de coedicions, amb l’objectiu de guanyar presència i difusió i de mantenir les millors relacions amb les editorials privades. En aquest sentit, cal destacar les coedicions estables amb Cátedra (col·lecció "Feminismos"), Bromera ("Sense Fronteres"), Afers ("El món de les nacions"), Publicacions de l’Abadia de Montserrat ("Biblioteca Sanchis Guarner"), així com les coedicions amb altres editorials universitàries: "Aldea Global", amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Pompeu Fabra; "Documentos inéditos de Carlos V", amb la Universitat de Múrcia; i la "Biblioteca de Estudios Moriscos", amb Ediciones de la Universidad de Granada i Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Com a camp de treball innovador cal destacar el terreny de l’edició electrònica, tant de llibres com de revistes, l’aprofitament al màxim de les possibilitats actuals de les tecnologies de la informació i de l’edició on line, que pressuposen en tot cas una tasca d’edició (selecció d’originals, cura dels textos, etc.).

Tenint en compte aquestes gran línies, el Servei de Publicacions rep anualment molts manuscrits per avaluar, procedents del mateix professorat de la Universitat, però també d’altres institucions i de particulars, per la qual cosa, a proposta de la Direcció del Servei, el Consell Editorial aprovà una sèrie de prioritzacions a l’hora de la selecció de llibres a editar:

  • Llibres institucionals (Cinc Segles, Honoris Causa, etc.)
  • Llibres docents
  • Llibres de recerca (amb una clara repercussió nacional i internacional)
  • Llibres per a les diferents col·leccions que actualment manté el Servei, que tenen una clara repercussió social (com a mínim 2 exemplars nous cada curs, per mantenir les col·leccions)
  • Llibres procedents de diferents convenis amb altres institucions i amb departaments, facultats, serveis i càtedres de la Universitat (Càtedra Joan Fuster, Càtedra Alfons Cucó de Pensament Polític Europeu, Institut de Desenvolupament Local, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Institut d’Estudis Catalans, premis Ciutat d’Alzira, premis Micalet, etc.)

No són d’interès, per tant, de les línies editorials del Servei de Publicacions, altres materials, com ara:

  • Les tesis doctorals (ja que per llei han d’estar dipositades en el Repositori de la Universitat), els Treballs de Fi de Màster i els Treballs de Fi de Grau.
  • Les actes de congressos
  • Els informes, estudis d’innovació educativa, etc.
  • Obres de creació literària (excepte convenis).

Aquest tipus de material només podrà ser editat en casos excepcionals i quan hi haja finançació externa dels costos de l’edició.

 

COM PUBLICAR

Publicacions de la Universitat de València solament acceptarà per a avaluació aquelles propostes que compleixen els requisits que s’estableixen a continuació:

1. Enviar el manuscrit del llibre complet en format MS Word i PDF. No s’acceptaran capítols de mostra ni índexs. Normes per a la presentació d'originals.
2. Enviar emplenat el Formulari de presentació de propostes que facilitem.
3. Els originals enviats per a avaluar no hauran d’haver estat ja publicats en una altra editorial (tret que es tracte de noves edicions millorades i ampliades) ni estar sota avaluació en altres editorials.

Una vegada acceptats els requisits indicats anteriorment, els autors hauran de seguir els passos següents. Per facilitar el procés poden  utilitzar el Manual d’ús de la plataforma:

1. Registrar-se a la plataforma.
2. Haurà de fer clic en el botó «Començar un nou enviament de llibre», en la cantonada superior dreta de la pantalla.
3. Emplenar el formulari:

Pas 1. Preparar
En el primer pas se li demanarà que digui quin tipus de manuscrit va a presentar. Haurà d’indicar si el tipus de llibre és una monografia o una obra col•lectiva, l’idioma principal de l’enviament, si vol que s’avaluï per a una col•lecció en concret, si vol incloure una nota per a l’editor i acceptar la Llista de comprovació de preparació de propostes.
Pas 2. Pujar
S’obrirà una pantalla en la qual es procedirà a pujar el/els arxiu/s. Aquest pas consta de tres fases: 1. Carregar l’enviament: caldrà seleccionar d’un menú desplegable el document que es va a enviar: Manuscrit de llibre.
2. Metadades: cal donar-li un nom a l’arxiu.
3. Finalitzar: aquí es podran pujar més arxius o completar l’enviament.
Ens retornarà a la pantalla del segon pas perquè comprovem quin hem pujat. Des d’ací podrem pujar més arxius, editar i/o eliminar els arxius que ja hem pujat.
Pas 3. Catàleg
En aquesta pantalla inclourem totes les dades relacionades amb la nostra proposta: títol, subtítol, resum, llista de col•laboradors (un o diversos autors), capítols que inclouen la proposta, categoria/s a la/s que volem assignar la nostra proposta i metadades del llibre (optatius).
Pas 4. Confirmació
S’ha pujat la proposta i ja està llista per ser enviada. Pot tornar enrere per revisar i ajustar la informació que desitgi abans de continuar. Quan estigui llest faci clic a «Finalitzar enviament».
Pas 5. Passos següents
Enviament completat. En aquesta pantalla se li informarà dels passos següents per a l’autor.

Si té qualsevol dubte o problema contacte amb nosaltres.

 

PROCÉS D’AVALUACIÓ

Els originals se sotmetran a la consideració del Comité editorial de PUV, que, en un termini màxim de 90 dies hàbils, podrà acceptar o desestimar les propostes presentades, d’acord amb les línies editorials pròpies i altres consideracions com la possible viabilitat tècnica i econòmica.

El Comité editorial de PUV podrà sol·licitar informes externs per documentar o reforçar la seva decisió. Aquests informes seran sempre confidencials i en cap cas es facilitaran als autors de les propostes. El termini de resolució, en aquest cas, s’incrementarà en 90 dies.

En cas que la proposta presentada siga acceptada es contactarà per escrit amb l’autor/a per iniciar el procés corresponent (adaptar l’original a les normes de presentació, fixar les condicions de l’edició, signar el contracte d’edició i iniciar el procés de producció). En el cas que no sigui acceptada se li enviarà una resolució raonada.

En cas de no obtindre resposta a la seua sol·licitud en el plaç màxim de sis mesos, vosté podrà disposar del seu original per a la seua publicació en una altra editorial com consideré oportú.