Publicar a PUV

Abans de presentar un original per a la seua avaluació, consulte les Línies editorials de PUV.

Els originals rebuts se sotmetran a la consideració del Comité editorial de PUV, que, en un termini màxim de 90 dies hàbils, podrà acceptar o desestimar les propostes presentades, d’acord amb les línies editorials pròpies i altres consideracions com la possible viabilitat tècnica i econòmica.

El Comité editorial de PUV sol·licitarà informes externs per documentar o reforçar la seva decisió. Aquests informes seran sempre confidencials i en cap cas es facilitaran als autors de les propostes. El termini de resolució, en aquest cas, s’incrementarà en 90 dies.

En cas que la proposta presentada siga acceptada es contactarà per escrit amb l’autor/a per iniciar el procés corresponent (adaptar l’original a les normes de presentació, fixar les condicions de l’edició, signar el contracte d’edició i iniciar el procés de producció). En el cas que no sigui acceptada se li enviarà una resolució raonada.

En cas de no obtindre resposta a la seua sol·licitud en el plaç màxim de sis mesos, vosté podrà disposar del seu original per a la seua publicació en una altra editorial com consideré oportú.

Com a mostra de la qualitat editorial aplicada en les nostres publicacions, tots els llibres editats per PUV que hagen sigut sotmesos a avaluació externa per parells portaran el Segell PUV en la pàgina de crèdits.

COM PRESENTAR UNA PROPOSTA

Publicacions de la Universitat de València solament acceptarà per a avaluació aquelles propostes que compleixen els requisits que s’estableixen a continuació:

1. Enviar el manuscrit del llibre complet en format MS Word i PDF. No s’acceptaran capítols de mostra ni índexs i hauran de seguir-se les normes de presentació d'originals que es faciliten a continuació en funció de la llengua de publicació i el sistema de citació emprat:

- Sistema autoria-any (català)
- Sistema autoria-año (castellano)
- Sistema clàssic (català)
- Sistema clásico (castellano)

2. Enviar emplenat el Formulari de presentació de propostes que facilitem a l'enllaç.
3. Els originals enviats per a avaluar no hauran d’haver estat ja publicats en una altra editorial (tret que es tracte de noves edicions millorades i ampliades) ni estar sota avaluació en altres editorials.

Una vegada acceptats els requisits indicats anteriorment, els autors/es deuran obligatòriament presentar la proposta editorial a través de la nostra plataforma d'avaluació d'originals. Per facilitar el procés poden  utilitzar el Manual d’ús de la plataforma:

PLATAFORMA D'AVALUACIÓ D'ORIGINALS

Si té qualsevol dubte o problema contacte amb nosaltres.