Missió

El Servei de Publicacions té com a missió l’edició, coedició, difusió i comercialització de llibres i revistes, impresos i digitals, de caràcter científic, docent, institucional i cultural, generats dins o fora de la Universitat i adreçats tant a la comunitat universitària com a la societat en general. Publicacions de la Universitat de València (PUV) n’és el segell editorial.

El Servei compta amb La Llibreria de la Universitat, que promou, difon i comercialitza tant el fons editorial de la Universitat de València com el d’altres institucions i editorials universitàries.

Es pot descarregar en format pdf:

Quadríptic Versió íntegra