Legislació aplicable

Normativa general

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.
- Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei 6/2001.
- Decret 45/2013, de 28 de març del Consell de la Generalitat Valenciana que modifica els Estatuts de la Universitat de València aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics i Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals.
- Decret 62/2010, de 16 d’abril, del Consell, pel qual s’estableixen els instruments generals del sistema per la modernització i millora de la qualitat dels serveis públics, dels ens, organismes i entitats del sector públic dependents de la Generalitat Valenciana.
- Decret 165/2006, de 3 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les queixes i suggeriments en l’àmbit de l’Administració i les organitzacions de la Generalitat valenciana.
- Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l’Administració General de l’Estat.

Normativa específica

- ESTATUTS de l’Associació d’Editors del País Valencià.
- ESTATUTOS de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas.
- ESTATUTOS de CEDRO Centro Español de Derechos Reprográficos.
- ESTATUTOS de la Asociación de Editores de Revistas Culturales de España.
- Llei 3/2002, de 13 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Llibre [2002/6582].
- Llei 9/2014, de 29 de desembre, d’impuls de l’activitat i del mecenatge cultural a la Comunitat Valenciana.
- Ordre, de 21 de gener de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s’estableix el Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana (DOGV 4177).
- Ordre, de 15 d’octubre de 1982, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la destinació dels exemplars dipositats en el Dipòsit Legal de Llibres (DOGV del 10/11/1982).
- Decret 116/2012, de 9 de octubre, del Dipòsit Legal de Catalunya, art. 8 (DOGC 6231).
- Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques.
- Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, pel qual se desplega la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques pel que fa a l’ISBN (BOE núm. 10, de 12/01/2009).
- Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.
- Reial decret 484/1990, de 30 de març, sobre el preu de venda al públic de llibres (BOE núm. 95, de 20/04/1990).
- Reial decret 635/2015, de 10 de juliol, pel qual es regula el dipòsit legal de les publicacions en línia (BOE núm. 177, de 25/07/2015).
- Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 de abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i es regularitzen, aclareixen i harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria. Deroga la Llei de Propietat Intel·lectual d’11 de novembre de 1987, així com les lleis posteriors que la modificaven parcialment (BOE de 22/04/1996).
- Reial decret 114/2000, de 28 de gener, pel qual es crea i regula la Comissió Interministerial per a actuar contra les activitats que vulneren els drets de propietat intel·lectual i industrial (BOE de 8/02/2000).
- Reial decret 281/2003, de 7 de març, pel qual s’aprova el Reglament del Registre General de la Propietat Intel·lectual (BOE de 28/03/2003).
- Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i d’altres lleis complementàries.
- Directiva 2001/29/CE, de 22 de maig, relativa a la l’harmonització de determinats drets d’autor en la societat de la informació (DOCE 22-06-01 L167).
- Recopilació legislativa del Ministeri de Cultura, Educació i Esport en matèria de propietat intel·lectual.
- Tractat de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) sobre drets d’autor de 1996, que actualitza el Conveni de Berna i estableix els principis generals que s’han de tenir en compte per a la protecció dels drets d’autor en el nou marc de la tecnologia digital.
- Pàgina de la UNESCO de legislacions nacionals sobre drets d’autor i drets connexos. Permet el lliure accés a les legislacions nacionals sobre drets d’autor i drets connexos que són comunicats a la UNESCO pels estats membres.
- Col·lecció de Lleis Electrònicament Accessible (CLEA). Base de dades propiciada por l’OMPI. Conté els textos complets de lleis de propietat intel·lectual d’un nombre important de països i de la Comunitat Europea, així com els textos complets de tots els tractats administrats per l’OMPI.
- Conveni de Berna per la protecció de les obres literàries i artístiques. L’acta original data de 1886 i va nàixer amb l’objectiu d’harmonitzar la normativa dels diversos es