Línies editorials

Publicacions de la Universitat de València (PUV) és el segell editorial de la Universitat de València. La seua missió és de promoure, a través de la producció i difusió editorial, llibres, revistes i edició digital. L’objectiu bàsic del Servei de Publicacions consisteix, en primer lloc, en la difusió de la producció científica, i intel·lectual en sentit més general, generada a la Universitat de València, però també d’obres rellevants en les diferents àrees de coneixement d’autors d’altres universitats o països, a través de la traducció, d’encàrrecs directes o de l’acceptació de propostes editorials. Es tracta, doncs, d’afavorir la difusió pública, la comunicació de les idees científiques, dels treballs acadèmics i de cultura en el sentit més ampli dins el doble àmbit lingüístic que li és propi a la Universitat de València. La política editorial seguida tracta de combinar adequadament la producció pròpia i la producció aliena de qualitat, que contribueix a prestigiar el catàleg editorial.

A través de les seues diferents col·leccions, el Servei de Publicacions cobreix un ampli espectre de necessitats. En primer terme, les relacionades amb la docència, mitjançant la publicació de manuals i materials educatius adaptats a les diferents matèries i assignatures. Un segon àmbit està constituït per la publicació d’una part important de la recerca duta a terme a la Universitat. En aquest mateix apartat s’insereix la publicació de revistes acadèmiques, que donen compte dels resultats d’investigacions en curs.

La projecció social dels diferents sabers elaborats en el marc universitari és la raó que ha impulsat també la publicació de diverses col·leccions adreçades a un públic més general (lectors de nivell cultural mitjà-alt, estudiants i professors universitaris, ensenyament secundari, etc.), a partir d’un concepte rigorós de la difusió cultural, propi de la institució que les promou. A més d’aquestes col·leccions, i com una faceta de la difusió cultural, es publiquen revistes de pensament i cultura, amb l’objectiu de potenciar la irradiació més àmplia de l’activitat docent i investigadora.

D’altra banda, ocupa un lloc destacat la publicació de textos lligats a l’activitat més pròpiament institucional (llibres-homenatge, amb motiu de la concessió del doctorat honoris causa o de la Medalla de la Universitat, lliçons d’obertura de curs), així com d’obres que aborden aspectes històrics i patrimonials de la institució universitària.

La voluntat d’inserció en el teixit professional i d’enfortiment dels lligams socials ha portat a desenvolupar una política de coedicions, amb l’objectiu de guanyar presència i difusió i de mantenir les millors relacions amb les editorials privades. En aquest sentit, cal destacar les coedicions estables amb Cátedra (col·lecció "Feminismos"), Bromera ("Sense Fronteres"), Afers ("El món de les nacions"), Publicacions de l’Abadia de Montserrat ("Biblioteca Sanchis Guarner"), així com les coedicions amb altres editorials universitàries: "Aldea Global", amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Pompeu Fabra; "Documentos inéditos de Carlos V", amb la Universitat de Múrcia; i la "Biblioteca de Estudios Moriscos", amb Ediciones de la Universidad de Granada i Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Com a camp de treball innovador cal destacar el terreny de l’edició electrònica, tant de llibres com de revistes, l’aprofitament al màxim de les possibilitats actuals de les tecnologies de la informació i de l’edició on line, que pressuposen en tot cas una tasca d’edició (selecció d’originals, cura dels textos, etc.).

Tenint en compte aquestes gran línies, el Servei de Publicacions rep anualment molts manuscrits per avaluar, procedents del mateix professorat de la Universitat, però també d’altres institucions i de particulars, per la qual cosa, a proposta de la Direcció del Servei, el Consell Editorial aprovà una sèrie de prioritzacions a l’hora de la selecció de llibres a editar:

• Llibres institucionals (Cinc Segles, Honoris Causa, etc.)
• Llibres docents
• Llibres de recerca (amb una clara repercussió nacional i internacional)
• Llibres per a les diferents col·leccions que actualment manté el Servei, que tenen una clara repercussió social (com a mínim 2 exemplars nous cada curs, per mantenir les col·leccions)
• Llibres procedents de diferents convenis amb altres institucions i amb departaments, facultats, serveis i càtedres de la Universitat (Càtedra Joan Fuster, Càtedra Alfons Cucó de Pensament Polític Europeu, Institut de Desenvolupament Local, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Institut d’Estudis Catalans, premis Ciutat d’Alzira, premis Micalet, etc.)

No són d’interès, per tant, de les línies editorials del Servei de Publicacions, altres materials, com ara:

• Les tesis doctorals (ja que per llei han d’estar dipositades en el Repositori de la Universitat), els Treballs de Fi de Màster i els Treballs de Fi de Grau.
• Les actes de congressos
• Els informes, estudis d’innovació educativa, etc.
• Obres de creació literària (excepte convenis).

Aquest tipus de material només podrà ser editat en casos excepcionals i quan hi haja finançació externa dels costos de l’edició. Tanmateix, per a la seua consideració, els originals s'hauran de presentar mitjançant la plataforma de PUV i hauran de sotmetre's al procés avaluador determinat per l'editorial.

 

Condicions de publicació en repositoris

La política editorial de Publicacions de la Universitat de València en relació amb el dipòsit en repositoris institucionals de materials publicats per PUV és la següent:

  1. En el cas d’obres col·lectives, els/les autors/es podran dipositar en accés obert la versió «pre-print» del seu article o capítol de llibre transcorreguts 6 mesos des de la publicació oficial del volum complet.
  2. En el cas de monografies individuals, els/les autors/es podran dipositar en accés obert la versió «pre-print» del seu llibre transcorreguts 12 mesos des de la publicació oficial.