Product Documents

Sistema fiscal: introducció a la imposició

Asensi Descalç, Francesc J. Higón

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 103

ISBN: 978-84-370-6717-9

Matèria: economia

Idioma: català

Any ed.: 2007

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 216 pp.

18,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Hom diu que només hi ha dues coses en la vida que són certes i segures: una és la mort i l'altra són els impostos. I aquest llibre pretén estudiar, precisament, el sistema fiscal, tema important, de vegades antipàtic, però que forma part de totes les societats humanes mínimament organitzades. Qualsevol branca de les ciències socials pot abordar l'estudi del fet fiscal des de diverses perspectives, com ara la jurídica o la sociològica. Aquest treball ho fa des de la perspectiva econòmica, utilitzant les seues eines per informar el disseny d'un bon sistema fiscal. Explica què entenem per un bon sistema fiscal i, per tant, defineix els objectius i principis que cal observar en el seu disseny. Aquests principis bàsics s'apliquen a l'estudi detallat dels diferents impostos que configuren el sistema fiscal de manera que el lector interessat pot llegir-los de forma separada segons els seus interessos. El resultat és un llibre útil per a qualsevol persona amb un nivell bàsic de coneixements en economia i amb interès per saber què pot dir aquesta disciplina sobre una qüestió tan políticament sensible.

Índex

Índex

Índex
Què pretén aquest llibre?
PART PRIMERA
INTRODUCCIÓ
Capítol 1. Conceptes bàsics i el sistema tributari espanyol
1.1 Caracterització econòmica del sector públic
1.1.1 El subjecte objecte d’estudi
1.1.2 El comportament que caracteritza el sector públic
1.1.3 Les actuacions o les tècniques d’intervenció
1.1.4 Les funcions o les branques de la hisenda pública
1.2 Concepte i classificació dels ingressos públics
1.3 Els principis de la imposició
1.3.1 La justícia i els principis politicosocials
1.3.2 Principis referits al fi de l’eficiència en l’assignació dels recursos
1.3.3 Principis referits a l’estabilitat del sistema econòmic
1.3.4 Principis per afavorir el fidel desenvolupament econòmic
1.3.5 Els principis impositius tècnics
1.4 Classificació dels impostos
1.4.1 Impostos directes i impostos indirectes
1.4.2 Impostos personals i impostos reals
1.4.3 Impostos progressius, proporcionals i regressius
1.5 Alguns conceptes de tècnica tributària
1.5.1 Concepte, finalitat i classes dels tributs
1.5.2 Subjecte actiu i subjecte passiu
1.5.3 Fet imposable
1.5.4 Base imposable i base liquidable
1.5.5 Quota
1.6 El sistema tributari espanyol i la distribució de fonts tributàries entre els distints nivells de la hisenda pública
1.6.1 El sistema tributari estatal
1.6.2 El sistema tributari autonòmic
1.6.3 El sistema tributari local
Qüestions
PART SEGONA
LA IMPOSICIÓ SOBRE LA RENDA
Capítol 2. La imposició sobre la renda de les persones físiques
2.1 Concepte fiscal de renda
2.2 Criteris d’imputació temporal de la renda
2.3 Alguns problemes de determinació i càlcul de la renda
2.4 El tractament dels guanys i de les pèrdues de capital
2.4.1 El tractament dels guanys de capital
2.4.2 El tractament de les pèrdues de capital
2.5 L’estructura de tipus de gravamen
2.5.1 Definició dels tipus mitjà, marginal i efectiu. Graus de llibertat de la tarifa
2.5.2 El tractament de les rendes irregulars
2.6 La personalització de l’impost: elecció de la unitat contribuent
2.6.1 Àmbit subjectiu
2.6.2 Elements de personalització de l’impost
2.7 La inflació i l’impost sobre la renda
2.7.1 Efecte de la inflació juntament amb tarifa progressiva
2.7.2 Els guanys de capital i la inflació
2.8 Els efectes econòmics dels impostos
2.8.1 Efectes sobre l’oferta de treball
2.8.2 Efectes sobre l’estalvi
2.8.3 L’IRPF i la flexibilitat del sistema fiscal
2.9 Propostes alternatives de fiscalitat sobre la renda
2.9.1 Impost negatiu sobre la renda
2.9.2 L’impost lineal
2.9.3 L’impost dual
Qüestions
Capítol 3. La imposició sobre la renda de societats
3.1 Justificació de l’impost sobre societats: incidència i translació de l’impost
3.1.1 Ha d’existir un impost sobre societats?
3.2 Modalitats i tècniques d’integració
3.3 Altres aspectes de l’impost: definició de la base
3.3.1 La base imposable
3.3.2 Els mètodes d’amortització
3.3.3 Les relacions entre societats
3.4 Altres aspectes de l’impost: tipus de gravamen
3.5 Els incentius a la inversió
3.6 Efectes econòmics de l’impost de societats
3.7 Trets essencials de l’impost sobre societats espanyol
Qüestions
PART TERCERA
LA IMPOSICIÓ PATRIMONIAL
Capítol 4. Modalitats de la imposició patrimonial: la imposició sobre la propietat immobiliària
4.1 Justificació de la imposició patrimonial
4.2 Modalitats de la imposició patrimonial
4.3 Impost sobre determinats béns patrimonials: l’impost sobre la propietat immobiliària
4.3.1 La base imposable i el tipus de gravamen de l’impost sobre la propietat immobiliària
4.3.2 Eficiència i equitat de l’impost
4.3.3 Valoració global de l’impost sobre la propietat immobiliària
Qüestions
Capítol 5. Imposició sobre la transmissió de la propietat
5.1 Impostos sobre transmissions oneroses entre vius
5.1.1 Crítiques i possible justificació de l’impost sobre transmissions patrimonials
5.2 Impostos sobre transmissions lucratives
5.2.1 Impost sobre el cabal relicte
5.2.2 Impost sobre successions i donacions
Qüestions
Capítol 6. L’impost sobre el patrimoni net
6.1 Justificació i objectius de l’impost
6.2 Definició i valoració del patrimoni
6.3 Tarifa i impost mínim. Altres qüestions de l’impost
6.4 Breu anàlisi aplicada al cas espanyol
Qüestions
PART QUARTA
LA IMPOSICIÓ SOBRE EL CONSUM
Capítol 7. La imposició personal sobre la despesa
7.1 Deficiències del model renda
7.2 Fonaments del model despesa
7.3 Estructura del model despesa: figures impositives que el componen
7.3.1 Figures impositives bàsiques del model despesa en Kaldor
7.3.2 Figures impositives bàsiques de la proposta Meade
7.4 L’impost personal sobre la despesa
7.4.1 Delimitació del concepte fiscal de consum: càlcul de la base imposable
7.4.2 La tarifa progressiva de l’impost personal sobre la despesa
7.4.3 Elements de personalització de l’IPD
7.5 Avantatges i inconvenients de l’impost personal sobre la despesa
7.5.1 Respecte a l’equitat
7.5.2 Sobre la suposada doble imposició de l’estalvi que produeixen els impostos sobre la renda
7.5.3 Sobre l’ajust per la inflació
7.5.4 Sobre els problemes administratius i d’instrumentació de l’impost
7.6 Valoració global de l’IPD i del model despesa com a alternativa a l’impost personal sobre la renda i al model renda
Qüestions
Capítol 8. Imposició indirecta sobre el consum
8.1 Classes d’imposició indirecta sobre el consum
8.2 Els impostos sobre consums específics
8.2.1 Tècniques emprades en l’aplicació dels impostos especials
8.3 Imposició general sobre el consum
8.3.1 Impost monofàsic general sobre el consum
8.3.2 Impostos multifàsics generals sobre el consum
8.4 Impost sobre el valor afegit
8.4.1 Modalitats de l’impost sobre el valor afegit
8.5 Funcionament de l’IVA i avantatges d’aquest impost
8.5.1 Ruptures de la uniformitat de gravamen de l’IVA
8.6 El paper de l’IVA en les relacions internacionals: l’IVA i la Unió
Europea
8.7 Resum i conclusions
Qüestions
DEFINICIONS I ACRÒNIMS
BIBLIOGRAFIA.
ÍNDEX ANALÍTIC

Citació

Descalç, A. [Asensi] & Higón, F. J. [Francesc J.] (2007). Sistema fiscal: introducció a la imposició. Universitat de València.

Descalç, Asensi y Higón, Francesc J. Sistema fiscal: introducció a la imposició. Universitat de València, 2007.

DESCALÇ, Asensi y HIGÓN, Francesc J. Sistema fiscal: introducció a la imposició. Valencia: Universitat de València, 2007. ISBN 978-84-370-6717-9.

Descalç, Asensi y Higón, Francesc J. Sistema fiscal: introducció a la imposició. Valencia: Universitat de València; 2007. 216 p.

Copiar al portapapeles