Product Documents

Química orgànica general (2a ed.)

Ramon Mestres i Quadreny, Salvador Gil i Grau

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 14

ISBN: 978-84-370-3329-7

Matèria: ciències

Submatèries: química

Idioma: català

Any ed.: 1998

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 24 cm

Pàgines: 324 pp.

16,00 €

Sinopsi

Detalles

Aquest text està orientat cap a la comprensió de la relació existent entre l'estructura i les propietats dels composts orgànics. En la primera part del llibre s'estudien els diversos grups funcionals en les estructures més senzilles i les propietats físiques i químiques associades a aquests grups. La segona part es dedica a l'estudi dels factors estructurals i a explicar de quina manera la complexitat estructural modifica les propietats dels grups funcionals estudiats abans.

Índex

Índex

INTRODUCCIÓ

1. QUÍMICA ORGÀNICA

1.1 Química orgànica

1.2 La base teòrica de l’estudi dels composts orgànics

1.3 Tipus de substàncies orgàniques

1.4 Finalitat de l’estudi de la química orgànica

2. LES PROPIETATS FÍSIQUES DELS COMPOSTS ORGÀNICS

2.1 Propietats de la molècula. Propietats de les unitats estructurals

2.2 Conceptes elementals de l’espectroscòpia infraroja (IR)

2.3 Conceptes elementals de l’espectroscòpia de ressonància magnética nuclear (RMN)

3. L’ENLLAÇ EN LES MOLÈCULES ORGÀNIQUES

3.1 Introducció

3.2 L’enllaç covalent

3.3 Hibridació

3.4 Conjugació. El mètode de la ressonància. Orbitals deslocalitzats

3.5 Aromaticitat

Exercicis

4. REACCIONS I REACTIVITAT DE LES SUBSTÀNCIES ORGÀNIQUES

4.1 Introducció

4.2 Classes de reaccions orgàniques. Classes de reactius

4.3 Reactivitat. Control de les reaccions. Mecanismes de reacció

Exercicis

5. HIDROCARBURS

5.1 Introducció. Alguns exemples senzills

5.2 Propietats físiques

5.3 Reaccions importants dels alcans, alquens, alquins i arens

Exercicis

6. COMPOSTS AMB GRUP FUNCIONAL A CARBONI SATURAT

6.1 Composts amb funció a carboni saturat

6.2 Composts monofuncionals

6.3 Composts polifuncionals amb grup funcional a carboni saturat

6.4 Alguns composts de sofre, fòsfor, bor i silici

Exercicis

7. COMPOSTS AMB GRUP FUNCIONAL A CARBONI INSATURAT (I)

7.1 Composts amb grup funcional amb enllaç simple a carboni etilènic o aromàtic

7.2 Composts que contenen un grup funcional amb doble enllaç amb l’heteroàtom. Grup carbonil

Exercicis

8. COMPOSTS AMB GRUP FUNCIONAL A CARBONI INSATURAT (II)

8.1 Propietats físiques

8.2 Reaccions

Exercicis

9. SISTEMES DE NOMENCLATURA

9.1 Introducció i principis generals

9.2 Nomenclatura substitutiva

9.3 Nomenclatura substitutiva per estructures especials

9.4 Altres sistemes: nomenclatura ràdico-funcional

Exercicis

10. ESTEREOQUÍMICA (I)

10.1 Introducció

10.2 Isomeria. Classificació

10.3 Isomeria òptica

10.4 Condició de quiralitat

10.5 Models geomètrics i projeccions bidimensionals de les molècules

10.6 Dissimetria molecular. Configuracions absolutes

10.7 Diastereomeria. Configuració

10.8 Diastereomeria deguda a la rotació restringida. Isomeria geomètrica

10.9 Diastereomeria deguda a la combinació de diversos carbonis asimètrics

10.10 Projecció de Fisher

10.11 Composts cíclics

10.12 Relació entre composts isòmers i isomeria molecular

10.13 Resolució d’enantiòmers

Exercicis

11. ESTEREOQUÍMICA (II).

11.1 Introducció

11.2 Configuració i conformació

11.3 Projeccions de Newman i de cavallet

11.4 Conformacions de composts acíclis. Confòrmers

11.5 Isomeria i equilibris conformacionals

11.6 Conformacions de composts cíclics

11.7 Tècniques físiques i escala de temps

Exercicis

12. EFECTES DE LES MODIFICACIONS ESTRUCTURALS.

12.1 Introducció

12.2 Efectes estructurals

12.3 Modificacions de l’estructura i efectes estructurals

12.4 Propietats físiques i espectroscòpiques i la seva relació amb les modificacions estructurals

12.5 Efectes de l’estructura i efectes estructurals en l’acidesa i la basicitat dels àcids orgànics

Exercicis

13. FACTORS ESTRUCTURALS EN LES PROPIETATS ESPECTROSCÒPIQUES

13.1 Introducció

13.2 Modificacions estructurals de les característiques dels espectres IR i RMN

13.3 Espectroscòpia UV i visible

13.4 Espectrometria de masses

Exercicis

14. MODIFICACIONS DE LES PROPIETATS DE COMPOSTS AMB GRUPS FUNCIONALS A CARBONI SATURAT SEGONS L’ESTRUCTURA (I)

14.1 Introducció

14.2 Modificacions en algunes reaccions o reactius

14.3 Mecanismes SN1 i SN2 de les substitucions nucleofíliquesalifàtiques

14.4 Estereoquímica de les substitucions nucleofíliques

14.5 Reaccions secundàries

14.6 Reactivitat de les substitucions bimoleculars

14.7 Reactivitat de les substitucions unimoleculars

14.8 Efectes del nucleòfug i del dissolvent en les substitucions nucleofíliques

Exercicis

15. MODIFICACIONS DE LES PROPIETATS DELS COMPOSTS AMB GRUPS FUNCIONALS A CARBONI SATURAT PER EFECTE DE L’ESTRUCTURA (II). REACCIONS D’ELIMINACIÓ

15.1 Introducció

15.2 Mecanismes de les reaccions d’eliminació E2, E1 i pirolítiques

15.3 Reactivitat de les reaccions d’eliminació. Competició amb les reaccions de substitució

15.4 Regioselectivitat i estereoselectivitat

Exercicis

16. EFECTES DE LES MODIFICACIONS ESTRUCTURALS EN LES PROPIETATS DELS COMPOSTS ETILÈNICS I ACETILÈNICS.

16.1 Introducció

16.2 Espectres

16.3 Reaccions d’addició

16.4 Addicions catalítiques

16.5 Reduccions per metalls

16.6 Addicions electrofíliques iòniques. Hidratació i addició d’hidràcids

16.7 Addicions electrofíliques iòniques. Addicions d’halògens

16.8 Addicions electrofíliques iòniques. Addicions a diens conjugats

16.9 Addicions radicalàries

16.10 Addicions electrofíliques concertades. Epoxidació i hidroxilació

16.11 Addicions concertades. Hidroboració

16.12 Addicions concertades. Cicloaddicions

Exercicis

17. MODIFICACIÓ DE LES PROPIETATS DELS COMPOSTS AROMÀTICS SEGONS L’ESTRUCTURA

17.1 Introducció

17.2 Espectres

17.3 Reaccions de substitució electrofílica

17.4 Efectes de la substitució per grups alquil, per grups polars i per grups que entren en conjugació, sobre la reactivitat i l’orientació de les substitucions electrofíliques

17.5 Substitució nucleofílica aromàtica

17.6 Síntesi de composts aromàtics

Exercicis

18. MODIFICACIONS DE LES PROPIETATS DELS COMPOSTS CARBONÍLICS, CARBOXÍLICS I RELACIONATS, SEGONS L’ESTRUCTURA (I). GRUP CARBONIL

18.1 Introducció

18.2 Espectres

18.3 Reaccions d’addició al grup carbonil

18.4 Reaccions de substitució en el grup carboxil

18.5 Addició d’organometàl·lics al grup carbonil i substitució en el grup carboxil

18.6 Estereoselectivitat

18.7 Reaccions d’aldehids aromàtics

18.8 Reaccions de transposició dels composts carbonílics i carboxílics

18.9 Addicions als aldehids, cetones i derivats carboxílics conjugats amb enllaç etilènic

Exercicis

19. EFECTES DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA EN LES PROPIETATS DELS COMPOSTS CARBONÍLICS I CARBOXÍ- LICS (II). REACCIONS DEL CARBONI α

19.1 Introducció

19.2 Espectres.

19.3 Factors estructurals en la reactivitat dels metilens actius

19.4 Alquilació de metilens actius

19.5 Condensacions aldòliques

19.6 Reacció de Michael

19.7 Acilació

Exercicis

20. MODIFICACIONS DELS ESTATS D’OXIDACIÓ DELS COMPOSTS ORGÀNICS

20.1 Introducció

20.2 Reaccions de reducció i d’oxidació

20.3 Procediments de reducció

20.4 Reaccions d’oxidació

20.5 Autoxidació

20.6 Oxidacions amb reactius oxidants orgànics

20.7 Modificació de l’estat d’oxidació del nitrogen

Exercicis

BIBLIOGRAFIA

Citació

Gil i Grau, S. [Salvador] & Mestres i Quadreny, R. [Ramon] (1998). Química orgànica general (2a ed.). Universitat de València.

Gil i Grau, Salvador y Mestres i Quadreny, Ramon. Química orgànica general (2a ed.). Universitat de València, 1998.

GIL I GRAU, Salvador y MESTRES I QUADRENY, Ramon. Química orgànica general (2a ed.). Valencia: Universitat de València, 1998. ISBN 978-84-370-3329-7.

Gil i Grau, Salvador y Mestres i Quadreny, Ramon. Química orgànica general (2a ed.). Valencia: Universitat de València; 1998. 324 p.

Copiar al portapapeles