Product Documents

Planificació i govern del territori a l'arc mediterrani espanyol

Noves i velles respostes en un context globalitzat

Luis del Romero Renau

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 3

ISBN: 978-84-370-7314-9

Matèria: geografia

Idioma: català

Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

Any ed.: 2009

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29 cm

Pàgines: 320 pp.

15,00 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Estudi que analitza quines respostes s'estan donant des de les diferents administracions del territori per afrontar velles dinàmiques territorials crítiques com el despoblament rural, la dispersió i explosió urbana, la crisi industrial i del sector primari, l'esgotament del recurs aigua, la depredació del litoral i la pèrdua de paisatges, entre d'altres a unes àrees d'estudi que es poden considerar com a representatives de tots els tipus de territoris que podem trobar hui en dia l'Arc Mediterrani. S'abasta un àmbit tan heterogeni com és el litoral que recorre Catalunya, País Valencià, Múrcia i Andalusia.

Índex

Índex

Índex

I PLANTEJAMENT DE LA RECERCA

1. Qüestions bàsiques

1.1. Hipòtesi, objectius de la tesi i definicions

1.2. Justificació de la recerca i del seu disseny

II FONAMENTS TEÒRICS

1. El territori de la societat informacional: nous processos, velles lògiques

1.1. De la ciutat màquina a la ciutat espectacle

1.2. De les jerarquies urbanes a les xarxes de ciutats: l’Arc Mediterrani

1.3. El món rural: desaparició, adaptació i renaixement

1.4. Els espais intermedis o «entreciutats»: entre allò local i global, entre l’espai i el temps, entre el camp i la ciutat

2. Els nous paradigmes de la planificació i el govern davant l’era de la informació

2.1. Davant el govern jeràrquic de l’Estat-Nació, la governança territorial i metropolitana

2.2. Davant la crisi de la funció planificadora, la planificació estratègica

2.3. Davant el mite del desenvolupament, el desenvolupament sostenible

2.4. Visió crítica de les noves respostes

III INTRODUCCIÓ A L’ARC MEDITERRANI ESPANYOL

1. L’Arc Mediterrani. La realitat d’un mite

1.1. Nocions i delimitacions

1.2. Context polític i territorial actual

IV GOVERN I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL INNOVADORA A ESPAIS METROPOLITANS CONSOLIDATS: LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

1. Introducció

1.1. Marc geogràfic

2. Anàlisi de dinàmiques territorials

2.1. El canvi de model territorial de la RMB I: del model econòmic industrial al model Barcelona

2.2. El canvi de model territorial de la RMB II: La metropolitanització del territori i la dispersió residencial entre el camp i la ciutat

3. Anàlisi de polítiques i iniciatives de planificació innovadores a la RMB

3.1. Els plans estratègics de Barcelona

3.2. La planificació integrada del litoral

4. Recapitulació i conclusions parcials

V GOVERN I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL INNOVADORA A ESPAIS RURALS EN CRISI: LA SERRA DEL CADÍ AL PIRINEU CATALÀ

1.Introducció

1.2. Marc geogràfic

2. Anàlisi de dinàmiques territorials I: despoblament i canvi de model territorial

2.1. Model territorial tradicional, precapitalista o de subsistència

2.2. La irrupció del model fordista i el procés de declivi rural i despoblament

2.3. El model territorial actual i el problema del despoblament de cara al futur

3. Anàlisi de dinàmiques territorials II: més reptes per al govern del territori

3.1. La metropolitanització del Pirineu. La fi d’un món rural?

4. Anàlisi de polítiques i iniciatives innovadores per al Pirineu català

4.1. El nivell local: Municipis, comarques i diputacions

4.2. Les polítiques de la Generalitat

5. Recapitulació i conclusions parcials

VI GOVERN I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL INNOVADORA A ESPAIS METROPOLITANS EMERGENTS: LA REGIÓ URBANA DE VALÈNCIA

1. Anàlisi de dinàmiques territorials

1.1. El canvi de model territorial de la RMV: de la ciutat administrativa i industrial a la ciutat-espectacle quaternària i logística

1.2. Processos de dispersió i desconcentració urbana. La metropolitanització del territori: el preu de l’habitatge com a base per al model territorial metropolità

1.3. Sostenibilitat del medi ambient i protecció del paisatge

2. Anàlisi de polítiques i iniciatives de planificació innovadores a la RMV

2.1. Les estratègies de València

3. Recapitulació i conclusions parcials

VII GOVERN I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL INNOVADORA A ESPAIS RURURBANS DINÀMICS: EL LITORAL D’ALMERIA-MÚRCIA

1. Introducció

1.1. Justificació de l’àmbit d’estudi

1.2. Marc geogràfic

2. Anàlisi de dinàmiques territorials: transformacions territorials profundes al nou «Sunbelt»

2.1. El procés d’urbanització i la incipient «urbanalització»: Del despoblament i declivi rural al redescobriment del Litoral d’Almeria-Águilas

2.2. L’aigua a Almeria i Múrcia: el conflicte permanent

3. Anàlisi de polítiques i iniciatives innovadores

3.1. L’Ordenació del Territori del Levante Almeriense

3.2. El govern del territori a espais naturals: el parc natural del Cap de Gata-Níjar

3.3. Els partenariats públics-privats a l’Arc Mediterrani espanyol

4. Recapitulació i conclusions parcials

VIII CONCLUSIONS GENERALS I PROSPECTIVA

1. Conclusions generals sobre les dinàmiques territorials: velles lògiques més crítiques

2. Conclusions generals sobre la planificació i govern del territori: noves respostes a debat

2.1. Sobre la planificació del territori

2.2. Sobre el govern del territori

IX BIBLIOGRAFIA I FONTS

Citació

del Romero Renau, L. [Luis] (2009). Planificació i govern del territori a l'arc mediterrani espanyol. Noves i velles respostes en un context globalitzat. Universitat de València.

del Romero Renau, Luis. Planificació i govern del territori a l'arc mediterrani espanyol. Noves i velles respostes en un context globalitzat. Universitat de València, 2009.

DEL ROMERO RENAU, Luis. Planificació i govern del territori a l'arc mediterrani espanyol. Noves i velles respostes en un context globalitzat. Valencia: Universitat de València, 2009. ISBN 978-84-370-7314-9.

del Romero Renau, Luis. Planificació i govern del territori a l'arc mediterrani espanyol. Noves i velles respostes en un context globalitzat. Valencia: Universitat de València; 2009. 320 p.

Copiar al portapapeles