Product Documents

Pla de recuperació i valorització dels recursos culturals de Tavernes de Valldigna

Joan Noguera Tur, Adrián Ferrandis Martínez, Mar Riera Spiegelhalder

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 10

ISBN: 978-84-370-8167-0

Matèria: geografia

Idioma: català

Any ed.: 2011

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29 cm

Pàgines: 100 pp.

10,00 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

El present treball cataloga els diferents recursos culturals de Tavernes de Valldigna per tal d'identificar els "elements distintius", tant materials com immaterials, amb què compta aquest municipi i que hauran de constituir el punt de partida per a realitzar una proposta que permeta una millor i més adequada posada en valor dels mateixos, fet que enriquirà l'economia i la societat local. Aquest treball no només presenta una investigació inicial amb aplicació de tècniques i metodologies científiques sinó que les conclusions que aporta constitueixen un conjunt d'idees que pretenen proporcionar un instrument esclaridor per contribuir a assolir un model de desenvolupament a llarg termini més sostenible i ajustat a les demandes ciutadanes.

Índex

Índex

ÍNDEX

1 Introducció

2 Formulació d’Hipòtesis i Objectius

3 Descripció de la Metodologia de treball

3.1 Procés d’Inventari i Catalogació dels Recursos Culturals de Tavernes de la Valldigna

3.2 Diagnòstic de Factibilitat dels Recursos Culturals (DFRC)

3.2.1 Definició de variables

3.2.2 Homogeneïtzació de variables

3.3 El Procés de Participació Ciutadana

3.4 Diagnòstic Integrat

3.5 Disseny Propostes d’Actuació

4 Marc Teòric i Conceptual

5 Inventari de Recursos Culturals

6 Resultats

6.1 Diagnòstic de Factibilitat dels Recursos Culturals

6.2 Procés de Participació Ciutadana

6.2.1 Metodologia

6.3 Diagnòstic Turístic-Cultural Integrat: DAFO

6.3.1 Anàlisi Extern: Amenaces i Oportunitats

6.3.2 Anàlisi Intern: Debilitats i Fortaleses

7 Propostes d’Actuació

8 Referències bibliogràfiques

9 Annexes

9.1 Annex 1. Model fitxes treball de camp

9.2 Annex 2. Model entrevistes agents municipals

9.3 Annex 3. Model de qüestionari per als membres de la Comissió de Diagnòstic i Propostes

ÍNDEX d’ESQUEMES

Esquema 1. La conversió d’un recurs cultural en producte turístic

Esquema 2. Model de taula per al Anàlisi de Factibilitat

Esquema 3. Cultura i territori: una relació per al desenvolupament

ÍNDEX de GRÀFICS

Gràfic 1. El nou quadrat del desenvolupament

Gràfic 2. Anàlisi de necessitats culturals

ÍNDEX de FIGURES

Figura 1. Exemple fitxa de recurs material

ÍNDEX de TAULES

Taula 1. Organitzacions que composen la Comissió de Diagnòstic i Propostes

Taula 2. Puntuació Ponderada Recursos Materials

Taula 3. Puntuació Ponderada Recursos Immaterials

Taula 4. Potencial d’ús Turístic i Conservació Cultutral (Recursos Materials)

Taula 5. Potencial d’ús Turístic i Conservació Cultural (Recursos Immaterials)

Taula 6. Comparativa entre Estat Actual i Potencial d’ús (Recursos Materials)

Taula 7. Comparativa entre Estat Actual i Potencial d’ús (Recursos Immaterials)

Taula 8. Perfil dels Entrevistats

Taula 9. Cap a on ha de dirigir-se l’Estratègia Turístic-Cultural del Municipi

Taula 10. Estratègies per a Assolir els Objectius Proposats

Taula 11. Anàlisis DAFO

Citació

Ferrandis Martínez, A. [Adrián] & Noguera Tur, J. [Joan] & Riera Spiegelhalder, M. [Mar] (2011). Pla de recuperació i valorització dels recursos culturals de Tavernes de Valldigna. Universitat de València.

Ferrandis Martínez, Adrián y Noguera Tur, Joan y Riera Spiegelhalder, Mar. Pla de recuperació i valorització dels recursos culturals de Tavernes de Valldigna. Universitat de València, 2011.

FERRANDIS MARTÍNEZ, Adrián y NOGUERA TUR, Joan y RIERA SPIEGELHALDER, Mar. Pla de recuperació i valorització dels recursos culturals de Tavernes de Valldigna. Valencia: Universitat de València, 2011. ISBN 978-84-370-8167-0.

Ferrandis Martínez, Adrián y Noguera Tur, Joan y Riera Spiegelhalder, Mar. Pla de recuperació i valorització dels recursos culturals de Tavernes de Valldigna. Valencia: Universitat de València; 2011. 100 p.

Copiar al portapapeles