Product Documents

Patologia quirúrgica osteoarticular

Membre superior i raquis

Manuel Sanchis-Guarner Cabanilles, ed.

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 105

ISBN: 978-84-370-6895-4

Matèria: medicina

Idioma: català

Any ed.: 2008

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 272 pp.

20,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Després de la publicació, en aquesta mateixa col·lecció, del volum homònim amb el subtítol de Generalitats, que abordava els aspectes generals i els fonaments de les patologies traumàtiques, aquest manual se centra en les lesions traumàtiques que afecten els raquis i el membre superior. Una descripció exhaustiva i totalment actualitzada - no tant dels detalls tècnics dels tractaments com dels aspectes conceptuals i terapèutics, fins i tot dels més controvertits- de referència imprescindible per a estudiants i professionals de la medicina i que desenvolupen la seua activitat en el camp de la traumatologia.

Índex

Índex

Índex
Capítol 1. Traumatismes de la cintura escapular
1. Introducció
2. Classificació
3. Lesions de l’articulació esternoclavicular
3.1 Luxacions esternoclaviculars traumàtiques
3.1.1 Mecanismes traumàtics
3.1.2 Tipus. Clínica i diagnòstic
3.1.3 Tractament.
4. Fractures de la clavícula
4.1 Mecanismes traumàtics
4.2 Classificació
4.3 Fractures de la porció medial
4.3.1 Clínica i diagnòstic
4.3.2 Tractament
4.4 Fractures de l’extrem intern
4.5 Fractures de l’extrem extern
5. Lesions de l’articulació acromioclavicular
5.1 Mecanismes traumàtics
5.2 Lesions traumàtiques. Graus
5.3 Manifestacions clíniques i diagnòstic
5.4 Tractament
6. Fractures de l’escàpula
6.1 Mecanismes traumàtics
6.2 Classificació
6.3 Clínica i diagnòstic
6.4 Tractament
6.5 Complicacions
Capítol 2. Luxació glenohumeral. Fractures de l’extrem superior de l’húmer
1. Luxació glenohumeral
1.1 L’articulació glenohumeral
1.1.1 Record anatòmic
1.1.2 Record funcional.
1.2. Luxació glenohumeral anterior aguda
1.2.1 Mecanisme de producció
1.2.2 Lesions
1.2.3 Tipus de luxació aguda anterior
1.2.4 Quadre clínic
1.2.5 Diagnòstic
1.2.6 Tractament
1.2.7 Luxacions glenohumerals irreductibles
1.3 Luxació glenohumeral posterior aguda
1.3.1 Clínica i diagnòstic
1.3.2 Tractament.
1.4 Luxació glenohumeral recidivant anterior
1.4.1 Clínica
1.4.2 Anatomia patològica
1.4.3 Patogènia
1.4.4 Tractament
1.5 Luxació glenohumeral recidivant posterior
2. Fractures de l’extrem superior de l’húmer
2.1 Record anatòmic
2.2 Mecanisme de producció
2.3 Classificació
2.3.1 Grup I
2.3.2 Grup II
2.3.3 Grup III
2.3.4 Grup IV
2.3.5 Grup V
2.3.6 Grup VI
2.4 Complicacions
2.5 Quadre clínic
2.6 Diagnòstic
2.7 Tractament
2.7.1 Tractament de l’epifisiòlisi
2.7.2 Tractament funcional
2.7.3 Tractament quirúrgic
2.7.4 Tractament de les complicacions
Capítol 3. Fractures de la diàfisi i de l’extrem distal de l’húmer
1. Fractures de la diàfisi humeral
1.1 Record anatòmic
1.2 Mecanisme de producció
1.3 Classificació
1.4 Diagnòstic clínic i radiològic
1.5 Tractament
1.5.1 Tractament conservador
1.5.2 Tractament funcional
1.5.3 Tractament quirúrgic
1.6 Complicacions
1.6.1 Lesió del nervi radial
1.6.2 Retard de consolidació pseudoartrosi.
2. Fractures de l’extrem distal de l’húmer
2.1 Consideracions anatòmiques i funcionals
2.2 Tipus de fractures de la paleta humeral
2.3 Fractures supracondílies de l’húmer en el xiquet
2.3.1 Mecanismes de producció. Classificació
2.3.2 Diagnòstic clínic i radiològic
2.3.3 Tractament 2.3.4 Complicacions seqüeles.
2.4 Fractures del còndil de l’húmer en el xiquet
2.4.1 Classificació de les fractures condílies
2.4.2 Clínica de les fractures condílies
2.4.3 Tractament de les fractures con dílies
2.5 Fractures de l’epitròclea en el xiquet
2.5.1 Mecanisme de producció de les fractures de l’epitròclea
2.5.2 Classificació de les fractures de l’epitròclea
2.5.3 Clínica de les fractures de l’epitròclea
2.5.4 Tractament de les fractures de l’epitròclea.
2.6 Fractures de l’extrem distal de l’húmer en els adults
2.6.1 Fractures supracondílies de l’húmer en els adults
2.6.2 Fractures supraintercondílies de l’húmer en els adults
2.6.3 Fractures del capitellum
2.6.4 Tractament de les fractures de l’extrem distal de l’húmer en l’adult
Capítol 4. Luxacions del colze i fractures de l’extrem proximal de l’avantbraç
1. Record anatòmic i funcional de l’articulació del colze
2. Luxacions del colze
2.1 Luxació aguda simple
2.1.1 Luxació posterior
2.1.2 Luxació lateral i medial 2.1.3 Luxació anterior
2.1.4 Luxació divergent 2.1.5 Lesions associades
2.1.6 Diagnòstic
2.1.7 Tractament
2.1.8 Complicacions tardanes.
2.2 Luxació aguda complicada
2.2.1 Luxació complicada amb fractura de l’apòfisi coronoide
2.2.2 Luxació complicada amb fractura del cap del radi
2.2.3 Luxació complicada amb fractura de l’olècranon
2.2.4 Luxació complicada amb fractura de la paleta humeral
2.3 Luxació recidivant del colze
2.4 Luxació aïllada del cap del radi
2.5 Subluxació traumàtica del cap del radi (pronació dolorosa)
2.6 Luxació inveterada del colze
3. Fractures del cap i el coll del radi
3.1 Introducció. Record anatòmic
3.2 Fractures de l’extrem proximal del radi en xiquets (epifisiòlisi)
3.2.1 Mecanisme, classificació i diagnòstic
3.2.2 Tractament
3.2.3 Seqüeles
3.3 Fractures del cap i el coll del radi en adults
3.3.1 Mecanisme de producció. Tipus de fractura
3.3.2 Classificació
3.3.3 Clínica
3.3.4 Diagnòstic
3.3.5 Tractament
3.3.6 Complicacions i seqüeles
4. Fractures de l’extrem proximal del cúbit
4.1 Fractures de l’olècranon
4.1.1 Mecanismes de producció
4.1.2 Classificació
4.1.3 Clínica
4.1.4 Diagnòstic
4.1.5 Tractament
4.1.6 Fractures de l’olècranon en els xiquets
4.2 Fractures de l’apòfisi coronoide
Capítol 5. Fractures de l’avantbraç. Fractures de l’extrem distal del radi
1. Record anatòmic i funcional de l’esquelet de l’avantbraç
2. Fractura d’una o de les dues diàfisis de l’avantbraç
2.1 Fractura aïllada del cúbit
2.1.1 Mecanisme de producció
2.1.2 Clínica i diagnòstic
2.2 Fractura aïllada del radi
2.2.1 Mecanisme de producció. Desplaçaments
2.2.2 Clínica i diagnòstic
2.3 Fractures dobles de cúbit i radi
2.3.1 Mecanisme de producció. Desplaçaments
2.3.2 Clínica
2.4 Tractament de les fractures diafisials dels ossos de l’avantbraç
2.4.1 Fractures aïllades del cúbit
2.4.2 Fractures aïllades del radi
2.4.3 Fractures dobles de cúbit i radi.
2.5 Fractures diafisials dels ossos de l’avantbraç en els xiquets
2.5.1 Mecanisme de producció. Clínica i radiologia
2.5.2 Tractament
2.6 Fractura de cúbit associada a luxació de l’articulació radiocubital superior (fractura-luxació de Monteggia)
2.6.1 Mecanisme de producció
2.6.2 Classificació
2.6.3 Clínica i diagnòstic
2.6.4 Tractament.
2.7 Fractura diafisial del radi i luxació radiocubital inferior (fracturaluxació de Galeazzi)
2.7.1 Mecanisme de producció. Clínica
2.7.2 Tractament.
2.8 Fractura d’Essex-Lopresti
2.8.1 Clínica i diagnòstic
2.8.2 Tractament.
3. Fractures de l’extrem distal del radi
3.1 Record anatòmic i funcional
3.2 Classificació
3.3 Mecanisme de producció
3.4 Fractures extraarticulars de l’extrem distal del radi. Fractura de Colles
3.4.1 Epidemiologia. Mecanisme de producció
3.4.2 Anatomia patològica. Clínica
3.4.3 Examen radiogràfic
3.4.4 Tractament.
3.5 Fractures intraarticulars de l’extrem distal del radi
3.5.1 Epidemiologia. Mecanisme de producció
3.5.2 Traços de fractura. Desplaçaments
3.5.3 Tractament.
4. Luxacions agudes de l’articulació radiocubital inferior
4.1 Clínica i diagnòstic
4.2 Tipus de luxació aguda de l’articulació radiocubital inferior
4.3 Tractament
Capítol 6. Inestabilitats i fractures del carp
1. Inestabilitats del carp
1.1 Història. Concepte
1.2 Classificació
1.3 Diagnòstic: clínica i exploració
1.3.1 Exàmens complementaris
1.4 Tipus clínics
1.4.1 Inestabilitats carpianes dissociatives (ICD)
1.4.2 Inestabilitats carpianes no dissociatives (ICND)
1.4.3 Inestabilitats complexes
1.4.4 Inestabilitats adaptatives
2. Fractures del carp
2.1 Fractures de l’escafoide
2.1.1 Mecanisme de producció
2.1.2 Classificació 2.1.3 Clínica i diagnòstic
2.1.4 Tractament
2.1.5 Complicacions.
2.2 Fractures del piramidal
2.3 Fractures del trapezi
2.4 Fractures del ganxut
2.5 Fractures de l’os gran
2.6 Fractures del semilunar
2.7 Fractures del pisiforme
2.8 Fractures del trapezoide
Capítol 7. Traumatismes de la mà: ferides, fractures, lesions de l’aparell extensor
1. Principis generals
1.1 Principis generals en el tractament de la mà lesionada
1.1.1 Introducció
1.1.2 Mètode general per al tractament de la mà lesionada
1.1.3 Tractament inicial
2. Lesions de l’ungla
2.1 Contusions
2.2 Ferides
3. Lesions del palpís
3.1 Estructura del palpís
3.2 Ferides simples
3.3 Ferides amb pèrdua de substància. Amputacions
4. Ferides dels dits, de la palma i del dors de la mà
4.1 Ferides incises
4.2 Ferides per avulsió
4.3 Ferides contuses
5. Fractures dels metacarpians
5.1 Fractures diafisials dels metacarpians
5.2 Fractures de les bases dels metacarpians II a V
5.3 Fractures del metacarpià I (polze)
5.3.1 Fractura-luxació de Bennett
5.3.2 Fractura de Rolando
5.3.3 Fractura de Winstestein.
5.4 Fractures del coll dels metacarpians
5.5 Fractures del cap dels metacarpians
6. Fractures de les falanges
6.1 Falanges proximal i mitjana
6.1.1 Fractures diafisials de les falanges
6.1.2 Fractures de la base
6.1.3 Luxacions i fractures-luxacions de l’articulació IFP.
6.2 Fractures de la falange distal
7. Esquinços de les articulacions de la mà
7.1 Esquinços lleus
7.1.1 Esquinç de l’articulació interfalàngica proximal i distal
7.1.2 Esquinç de l’articulació metacarpofalàngica.
7.2 Esquinços severs o ruptures lligamentoses completes
7.2.1 Ruptures lligamentoses completes en les articulacions in terfalàngiques proximal i distal
7.2.2 Ruptures completes en l’articulació metacarpofalàngica.
8. Luxacions de les articulacions de la mà
8.1 Luxacions de l’articulació interfalàngica distal
8.2 Luxacions de l’articulació interfalàngica proximal
8.3 Luxacions de l’articulació metacarpofalàngica del polze
8.4 Luxacions de l’articulació metacarpofalàngica de la resta dels dits
8.5 Luxacions de les articulacions carpometacarpianes
9. Mà catastròfica
9.1 Tractament d’una mà catastròfica
9.1.1 Amputacions
9.1.2 Reconstrucció de l’esquelet. Tractament de les fractures
9.1.3 Reparació vascular, nerviosa tendinosa
9.1.4 Cobertura cutània
9.1.5 Immobilització postoperatòria.
10. Reimplantacions
10.1 Maneig inicial de l’amputació
10.2 Indicacions i contraindicacions de reimplantació
10.3 Tècnica de la reimplantació
10.4 Cures postoperatòries
11. Cirurgia pal·liativa
11.1 Classificació de les lesions incapacitants de la mà
11.2 Tècniques bàsiques per al tractament de les lesions incapacitants de la mà
12. Lesions de l’aparell extensor dels dits
12.1 Generalitats
12.2 Mecanismes lesionals
12.3 Zones anatomoquirúrgiques
12.4 Diagnòstic
12.5 Tractament
Capítol 8. Traumatismes del raquis cervical
1. Introducció
1.1 Aspectes funcionals. Estabilitat i inestabilitat mecànica del raquis
2. Etiologia i patogènia
3. Diagnòstic clínic
4. Diagnòstic per la imatge
4.1 Examen radiogràfic
5. Fractures de l’atles
5.1 Fractures aïllades dels arcs anterior i posterior
5.2 Fractures de la massa lateral de l’atles
5.3 Fractures de l’atles per esclat (fractures de Jefferson)
6. Luxació atlantoaxoide per ruptura del lligament transvers
7. Fractures de l’axis (C2)
7.1 Fractura de l’apòfisi odontoides
7.2 Fractura del penjat
8. Lesions traumàtiques de la columna cervical baixa (C3-C7)
8.1 Lesions per hiperflexió. Luxació i fractura-luxació amb bloqueig de la faceta articular
8.2 Lesions per extensió
8.3 Fractures per compressió
8.4 Esquinços cervicals per acceleració-desceleració (lesió per fuetada, o whiplash injury)
Capítol 9. Fractures de la columna toràcica i lumbar
1. Introducció
2. Classificació
2.1 Fractures per compressió o falcament
2.2 Fractures estables per esclat
2.3 Fractures inestables per esclat
2.4 Fractures pel cinturó de seguretat o fractures per tensió (fractura de Chance)
2.5 Fractures per flexió-distracció
2.6 Fractures per flexió-distracció (fractura-luxació vertebral)
3. Característiques lesionals per segments raquidis
3.1 Raquis dorsal o toràcic
3.2 Raquis toracolumbar
3.3 Raquis lumbar
4. Diagnòstic
4.1 Valoració de l’estat neurològic del pacient
4.1.1 Lesió medul·lar completa
4.1.2 Lesió medul·lar incompleta
5. Tractament
5.1 Objectius del tractament
5.2 Tipus de tractament utilitzables
5.3 Tècnica del tractament ortopèdic conservador
5.4 Tècniques del tractament quirúrgic
5.4.1 Tractament quirúrgic posterior de fractures inestables per esclat
5.4.2 Tractament per via posterior de les fractures per flexió-distracció i de tipus Chance
5.4.3 Instrumentació posterior en fractures-luxacions del raquis
5.4.4 Descompressió posterior
5.4.5 Descompressió i fusió anterior
Bibliografia

Citació

Sanchis Guarner, M. [Manuel] (2008). Patologia quirúrgica osteoarticular. Membre superior i raquis. Universitat de València.

Sanchis Guarner, Manuel. Patologia quirúrgica osteoarticular. Membre superior i raquis. Universitat de València, 2008.

SANCHIS GUARNER, Manuel. Patologia quirúrgica osteoarticular. Membre superior i raquis. Valencia: Universitat de València, 2008. ISBN 978-84-370-6895-4.

Sanchis Guarner, Manuel. Patologia quirúrgica osteoarticular. Membre superior i raquis. Valencia: Universitat de València; 2008. 272 p.

Copiar al portapapeles