Product Documents

Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Ceremoniós

Francisco M. Gimeno, Daniel Gozalbo, Josep Trenchs, eds.

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 39

ISBN: 978-84-370-7397-2

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Any ed.: 2009

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 288 pp.

28,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

L'any 1344 es promulgaven les Ordinacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç, rey d'Aragó, amb les quals es regulava el funcionament de tots els oficials reials. En realitat es tractava de la traducció catalana de les Leges palatinae, que el mateix monarca va revisar i corregir. Al segle XVIII, el manuscrit s'envià des de l'Arxiu Reial de Barcelona a la cort de Madrid, i restà desaparegut fins que fou localitzat, ja al segle XX, en la Universitat de València. Fins ara, les úniques edicions modernes s'havien fet a partir d'una còpia del Set-cents. Afortunadament, l'edició que ara es publica recull íntegre el text de les Ordinacions i el protocol de la coronació utilitzant l'original del segle XIV, amb la identificació de les correccions i esmenes efectuades pel rei i un estudi introductori on es reconstrueix la història completa del manuscrit.

Índex

Índex

Índex

Pròleg  

Estudi introductori         

Un vell manuscrit retrobat         

Un llibre miscel·lani. Anàlisi del contingut textual            

Un llibre registre medieval. Anàlisi codicològica i gràfica             

Llibre de Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós

ORDENACIONS FETES PER LO MOLT ALT SENYOR EN PERE TERÇ, REY D’ARAGÓ, SOBRA LO REGIMENT DE TOTS LOS OFFICIALS DE

LA SUA CORT    

1.Dels majordòmens

2.Dels copers                                                                                                                                  

3.Dels boteylers majors 

4.Dels boteylers comuns                                                                                                                   

5.Del portant aygua a la boteylaria

6.Dels panicers majors                                                                                                                      

7.Dels panicers comuns

8.Del pastador

9.Dels escuders devant Nós tallar ordonats                                                                                    

10.Dels sobrecochs                                                                                                                         

11.Dels coyners mayors                                                                                                                     

12.De l’argenter de la nostra cuyna                                                                                                

13.Dels cochs comuns                                                                                                                        

14.Del moseu

15.Del manucier

16.Dels argenters de la coyna comuna

17.Del portador d’aygua a la cuyna

18.Dels escuders portants lo taylador real

19.Del comprador

20.Dels cavallerices

21.Del menescal

22.Dels hòmens de la escuderia

23.Del falconer mayor

24.Dels falconers

25.Dels caçadors o guarda de cans

26.Del sobreazembler e sotsazembler

27.Dels azemblers

28.Dels juglars

29.De l’offici dels camarlenchs

30.Dels escuders de la cambra

31.Dels ajudants de la cambra

32.Del barber

33.Dels meges de phísica

34.Dels meges de cirurgia

35.Dels escrivans secretaris

36.De l’armador real

37.De la guarda de les tendes

38.Del sartre e sos coadjutors

39.De la custurera e de la coadjutora

40.De l’apothecari

41.Dels rebosters majors

42.Dels rebostés comuns

43.De l’escombrador del palau e lavador de l’argent

44.Dels uxers d’armes

45.Dels porters de massa

46.Dels porters de porta forana

47.Del posader

48.Dels algutzirs

49.Dels hòmens de l’offici de l’algutzir

50.Del canceller

51.Del vicecanceller

52.De l’offici del prothonotari tinent los segells

53.Dels scrivans de manament de la nostra scrivania

54.Dels ajudants de la nostra escrivania

55.Dels promovedors

56.Dels missatgés de verga de la cancellaria

57.Del calfador de la cera per als segells pendents

58.Offici dels segelladors de la scrivania

59.Dels endreçadors de la conciència

60.Dels oÿdors

61.Dels escrivans dels oÿdors

62.Dels porters ho sotsporters que són liurats als hoÿdors

63.Del confessor

64.De l’abbat de Sanctas Creus

65.Dels monges de la cappella

66.De l’escolan de la cappella

67.Dels almoyners

68.De l’escolan de la almoyna

69.Del servidor de la almoyna

70.Dels correus

71.Del maestre racional

72.Del lochtinent e scrivans del maestre racional

73.Del tesaurer

74.Del lochtinent e scrivans de thesaurer

75.De l’escrivan de ració

76.Del loctinent e scrivans de ració

77.Dels convits

78.De les viandes

79.De la manera de dar racions

80.Dels frens e altres apparellaments de cavals

81.De les vestedures e altres ornaments

82.De les oblacions

83.De les honors a alcuns con se pertanyen faedores

84.De les fruytes en la taula ministradores

85.De la il·luminació de la cort real

86.De la il·luminària quant per defunct se celebra

87.De l’argent de la cort nostra

88.Dels consellers nostres

89.De la manera del seer e proposar en consell nostre

90.Dels serveys

91.Dels salaris dels comissaris

92.De la manera d’escriure letres a diverses persones

93.Quals persones deuen ésser davant possades

94.Quals persones deuen ésser postposades

95.Con se deu scriure a diverses persones segons grau de cascun e primerament qui en les letres deuen ésser preposats

96.De la manera de scriure als cardenals

97.De la manera de l’escriure a aquelles persones les quals són postposades a nós en les letres

98.De la manera de sagellar ab segells de cera e ab bulla

99.De la taxació de les cartes e letres qui ixiran de la nostra cort

100. Dels beneficis donadors

101. De la ordinació de la cappella

102. De la vigília e de la nativitat de Nostre Senyor

103. De la festa de sent Johan evangelista

104. De la festa de la circuncisió de Nostre Senyor

105. De la festa de la epiphania

106. De la conversió de sent Paül

107. De la cadira de sent Pere

108. De la festa de ram e palma

109. Del dijous de la cena

110. Imparaceve de Nostre Senyor

111. De la vigília e del dia de la resurrecció de Nostre Senyor

112. Del dilluns e del dimars següens

113. De la festa de la invenció de Sancta Creu

114. De la festa de la Ascensió de Nostre Senyor

115. De la vigília de Pentacosta e del dia e del diluns e del dimarts següents

116. Del dicmenge de Trinitat

117. De la festa del cors de Nostre Senyor

118. De la festa de la nativitat de sent Johan Babtista

119. De la festa de sent Pere

120. De la festa de sancta Anna

121. De la transfiguració de Nostre Senyor

122. De la festa de sent Lorenç

123. De la corona de Jesucrist

124. De la festa de la exaltació de Santa Creu

125. De la dedicació de sent Michel

126. De la festa de sent Luch Evangelista

127. Del dia de tots sants

128. De la comemoració dels defunts e tota hora que per defunts se faça

129. De la festa de la passió de la ymage de Jesucrist

130. De la festa de sent Martí

131. De la festa de sancta Katerina

132. De la festa de sent Nicholau

133. De les iiii festivitats de la Mare de Déu

134. Dels màrtirs

135. Dels confessors

136. De les verges

137. De les huytaves de les festes de Nostre Senyor e de la Verge Maria e de tots los altres sants

138. De les vigílies de les festes

139. Dels dies dominicals

140. Dels divendres

141. Dels dissaptes

142. Dels dies ferials

143. DE LES IIIIe TÈMPORES DE L’ANY

144. De la almoyna

145. De les fayles e dels missatgés

146. De les loguers de les bèsties logades

147. Declaració feta sobra totes les dites ordinacions

ORDINACIONS CON LOS REYS E REYNAS D’ARAGÓ SE CONSA- GREN E·S CORONEN

  1. Ordinació feta per lo molt alt e molt excel·lent príncep e senyor lo senyor en Pere Terç, rey d’Aragó, de la manera con los reys d’Aragó se faran consagrar e ells mateys se coronaran
  2. Ordonació feta per lo dit senyor rey de la manera con les rey- nes d’aragó se faran consegrar e los reys d’aragó les coronaran

QUE SEQUUNTUR FACIUNT PRO ECCLESIIS CONSECRANDIS, EX- TRACTA AB LIBRO QUEM PONTIFICALE VULGO APPELLANT, PER ME PETRUM MICHAELEM CARBONELLUM, REGIUM ARCHIVARIUM HEC SCRIBENTEM

Glossari

Citació

Gimeno, F. M. [Francisco M.] & Gozalbo, D. [Daniel] & Trenchs, J. [Josep ] (eds.) (2009). Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Ceremoniós. Universitat de València.

Gimeno, Francisco M. y Gozalbo, Daniel y Trenchs, Josep (eds.). Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Ceremoniós. Universitat de València, 2009.

GIMENO, Francisco M. y GOZALBO, Daniel y TRENCHS, Josep (eds.). Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Ceremoniós. Valencia: Universitat de València, 2009. ISBN 978-84-370-7397-2.

Gimeno, Francisco M. y Gozalbo, Daniel y Trenchs, Josep (eds.). Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Ceremoniós. Valencia: Universitat de València; 2009. 288 p.

Copiar al portapapeles