Product Documents

Manual d'ús de l'estàndard oral, (11a ed.)

Josep Lacreu Cuesta

Colección: Educació. Sèrie Materials, 2

ISBN: 978-84-9134-139-0

Materia: filología

Submaterias: filología catalana

Idioma: catalán

Año ed.: 2017

Encuadernación: rústica

Formato: 16 x 24 cm

Páginas: 432

22,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinópsis

Detalles

El "Manual d'ús de l'estàndard oral", que ya ha llegado a su undécima edición, es ya casi un clásico en la bibliografía lingüística valenciana. Así lo avalan miles de lectores que lo han utilizado y, de manera unánime, toda la crítica especializada. Este estudio lingüístico, de dimensión poliédrica y inmensamente rico en matices-como la misma lengua-, aborda prácticamente toda la gramática, especialmente los problemas que presenta la expresión oral y confrontando el uso espontáneo con la norma y con el castellano. Por otra parte, el esfuerzo de actualización permanente al que ha sido sometido, edición tras edición, contrastando los planteamientos iniciales con las principales obras de referencia que se han publicado a lo largo de los últimos años, hacen que sea de consulta obligada para adquirir un conocimiento profundo y actualizado, no sólo de la variedad valenciana, sino del conjunto del catalán.

Indice

Indice

Índex
Pròleg a la primera edició, Antoni Ferrando
Introducció
Nota a la desena edició
Convencions
I. LES VOCALS
1. El sistema vocàlic
2. La vocal a
3. La vocal e
4. La vocal i
5. La vocal o
6. La vocal u
7. Aplecs vocàlics
8. Enllaços fònics
II. LES CONSONANTS
1. Les oclusives p/b, t/d, c/g.
2. Les fricatives alveolars s, z i els sons de tz
3. Les palatals j, g i tj, tg
4. Els sons de la x
5. Les nasals m, n, mp, ny
6. Les laterals l, l·l i ll
7. Les vibrants r i rr
8. L’oposició entre la bilabial b i la labiodental v
9. La h i la representació gràfica de //
10. Els sons de la w
11. Aplecs consonàntics dins del mot
12. Enllaços fònics.
III. L’ACCENTUACIÓ
1. Els accents secundaris
2. Desplaçaments de la vocal tònica.
3. Topònims
4. Antropònims.
IV. EL GÈNERE
1. Mots de gènere ambigu.
2. El gènere i la semàntica dels mots
3. Canvis de gènere.
4. Mots de doble terminació
5. El gènere i les professions.
6. Sintaxi i discriminació sexual.
V. EL PLURAL
1. Diversitat normativa
2. Remarques sobre el nombre
3. Plurals lexicalitzats.
4. Formes invariables
5. Plural de paraules compostes
6. Plural de paraules estrangeres.
VI. L’ARTICLE
1. Morfologia
2. Sintaxi.
3. L’article personal.
VII. L’ANOMENAT ARTICLE NEUTRE
1. Introducció
2. Valor abstractiu.
3. Valor intensiu
4. Locucions
VIII. ELS DEMOSTRATIUS
1. Morfologia
2. Dixi.
3. Els pronoms neutres
4. Interferències d’ús
IX. ELS POSSESSIUS
1. Variants valencianes
2. Els possessius àtons
3. Sintaxi dels possessius
4. Ambigüitat dels possessius.
5. Interferències del castellà
6. Interferències d’altres idiomes
X. ELS NUMERALS
1. Els cardinals
2. Els ordinals
3. Els partitius.
4. Els múltiples.
XI. ELS QUANTITATIUS
1. Remarques sintàctiques generals
2. Molt / gaire.
3. Força.
4. Prou / bastant
5. Massa
6. Que
7. Interferències del castellà.
XII. ELS INDEFINITS
1. Algun
2. Algú
3. Cap
4. Ningun
5. Ningú
6. Cada
7. Cadascú / cadascun.
8. Altre
9. Tot.
10. Tal.
11. Qualsevol
12. Mateix.
13. Cert.
14. Mant
15. Ambdós.
16. Sengles
17. Un.
18. Altri
19. *Algo
20. *Varis
XIII. ELS RELATIUS I ELS INTERROGATIUS
1. Introducció
2. Combinació entre relatius i preposicions
3. El relatiu neutre
4. El relatiu possessiu
5. Construccions emfàtiques
6. Pleonasmes.
7. Calcs lingüístics
XIV. ELS PRONOMS PERSONALS
1. Els pronoms personals forts
2. Els pronoms personals febles
3. Combinació de pronoms.
4. Remarques fonètiques, sintàctiques i semàntiques.
5. Fórmules de tractament
XV. ELS PRONOMS ADVERBIALS
1. Introducció
2. El pronom en
3. El pronom hi
XVI. EL VERB (MORFOLOGIA)
1. Diversitat interna.
2. Morfologia i semàntica.
3. Doblets verbals
4. Interferències morfològiques
XVII. EL VERB (SINTAXI)
1. Alteracions de la categoria gramatical
2. Verbs transitivitzats.
3. Verbs intransitivitzats
4. Verbs pronominalitzats
5. Verbs despronominalitzats
XVIII. PERÍFRASIS VERBALS
1. Introducció
2. Perífrasis d’infinitiu
3. Perífrasis de gerundi
4. Perífrasis de participi
XIX. USOS DELS TEMPS VERBALS
1. Introducció
2. Oracions temporals.
3. Oracions condicionals
4. Oracions de dubte.
5. Oracions de probabilitat
6. Oracions de confiança
7. Oracions de temor.
8. Oracions desideratives
9. L’infinitiu
10. El gerundi
11. Pretèrit perfet i pretèrit indefinit.
XX. LA CONCORDANÇA
1. Concordança nominal
2. Concordança verbal
XXI. ADVERBIS DE MANERA
1. Mal / malament.
2. Així
3. *Corrent
4. *Casi
5. Tot
6. Adverbis en -ment
7. Adjectius adverbialitzats
8. Locucions adverbials
XXII. ADVERBIS DE QUANTITAT
1. Massa.
2. Molt
3. Molt / gaire
4. Prou / bastant
5. Gens / res
6. Gens / cap
7. *Ademés
8. *Menos
XXIII. ADVERBIS DE LLOC
1. Dixi
2. Doblets
3. Dalt, baix / amunt, avall
4. *Alrededor
5. Lluny
XXIV. ADVERBIS DE TEMPS
1. *Entonces.
2. *Antes
3. *Después
4. Mentre / mentrestant
5. Locucions temporals
XXV. L’EXPRESSIÓ DEL TEMPS
1. Les hores
2. Les parts del dia.
3. Els dies de la setmana
4. Els mesos
5. Les estacions de l’any
6. Els extrems d’un període
7. Els terminis
XXVI. ADVERBIS D’AFIRMACIÓ, DE NEGACIÓ I DE
1. Adverbis d’afirmació
2. Adverbis de negació
3. Adverbis de dubte
XXVII. PREPOSICIONS
1. Vacil·lacions prepositives
2. La preposició a
3. La preposició amb
4. La preposició de
5. La preposició en
6. La preposició fins
7. Les preposicions per i per a
8. La preposició sense
9. La preposició sota
10. La preposició versus
11. Contactes preposicionals
12. Contactes entre les preposicions i la conjunció que
13. Construccions sintàctiques anòmales
14. Locucions prepositives
XXVIII. CONJUNCIONS
1. Copulatives
2. Disjuntives
3. Distributives
4. Adversatives
5. Il·latives
6. Causals
7. Continuatives
8. Completives
9. Temporals
10. Condicionals
11. Concessives
12. Finals
APÈNDIXS
I. NOMS GEOGRÀFICS
1. Els exònims
2. Anacronismes toponímics
3. Interferències d’altres llengües
4. L’ús de l’article davant dels topònims
Els estats del món
Exònims de municipis valencians de la zona castellanoparlant
Exònims de ciutats espanyoles
Exònims de ciutats i regions del món
Topònims obsolets
II. GENTILICIS VALENCIANS
III. GENTILICIS CATALANS I MALLORQUINS (caps de comarca)
IV. ALTRES GENTILICIS
V. PERSONATGES HISTÒRICS, MITOLÒGICS I ACTUALS
BIBLIOGRAFIA
1. Obres citades
2. Altres obres consultades
ÍNDEX DE PARAULES
ÍNDEX DE PARAULES CASTELLANES

Citación

Lacreu Cuesta, J. [Josep] (2017). Manual d'ús de l'estàndard oral, (11a ed.). Universitat de València.

Lacreu Cuesta, Josep. Manual d'ús de l'estàndard oral, (11a ed.). Universitat de València, 2017.

LACREU CUESTA, Josep. Manual d'ús de l'estàndard oral, (11a ed.). Valencia: Universitat de València, 2017. ISBN 978-84-9134-139-0.

Lacreu Cuesta, Josep. Manual d'ús de l'estàndard oral, (11a ed.). Valencia: Universitat de València; 2017. 432 p.

Copiar al portapapeles