Luces y sombras del derecho a la maternidad

Análisis jurídico de su reconocimiento

Ana I. Marrades Puig

Col·lecció: Oberta, 71

ISBN: 978-84-370-5370-7

Matèria: dret, estudis feministes

Idioma: castellà

Coeditor: Conselleria de Benestar Social. Generalitat Valenciana

Any ed.: 2002

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 23 cm

Pàgines: 222 pp.

15,00 €

Sinopsi

Detalles

La maternitat ha sigut i és objecte de protecció per part de constitucions i textos legislatius nacionals i internacionals, cosa que demostra que estem davant un fet al que els Estats concedeixen una especial importància; però, sembla, no la suficient per a reconèixer-lo com un dret. L'autora pretén endinsar-se en els racons d'aquesta problemàtica intentant confirmar l'existència d'un dret a la maternitat front al deure de ser mare, un deure que ha estat imposat a les dones al llarg de la història causant greus perjudicis en l'exercici dels seus altres drets. Per a allò es planteja una anàlisi jurídica dels elements que el configuren i explora els motius, les raons o les necessitats que justifiquen el seu reconeixement, per la qual cosa, necessàriament, ha de beure en altres àrees del coneixement. És per açò que aquesta obra resulta especialment interessant, no sols per l'originalitat de la seua tesi, sinó perquè acudeix a la Història, a la Sociologia, a la Psicologia, i a la Medicina mantenint, sense apartar-se del Dret i de les seues fonts, una visió interdisciplinar.

Índex

Índex

ÍNDICE
Presentación
Introducción
I. LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO A LA MATERNIDAD
1. El concepto de maternidad
1.1 La maternidad como hecho social, biológico y cultural: la realidad y el derecho
2. Evolución histórica de la construcción jurídica del derecho a la maternidad
2.1 Época clásica
2.2 La Edad Media y evolución a la Edad Moderna
2.3 Siglos XVIII y XIX: la maternidad en el pensamiento ilustrado
2.4 El siglo XX: especial referencia a las distintas concepciones feministas
3. Influencia del movimiento feminista en la protección de la maternidad en derecho comparado europeo
3.1 Origen y evolución de la lucha de las mujeres por la protección de la maternidad en derecho comparado europeo
3.2 La protección de la maternidad en el modelo de Estado social europeo
4. La contribución del movimiento feminista a la protección de la maternidad en el caso español
4.1 Desde los inicios del siglo XX hasta la Guerra Civil
4.2 Desde el franquismo hasta el presente democrático
II. LA DIGNIDAD COMO PRESUPUESTO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA MATERNIDAD
1. Estado de la cuestión
2. El valor de la dignidad en el Estado social
2.1 Las generaciones de derechos
2.2 La creación del derecho a la maternidad: derechos de los que podría deducirse
2.3 La dignidad como presupuesto de la libertad: la libertad reproductiva
3. La dignidad en la Constitución española
3.1 El concepto de dignidad: su naturaleza
3.2 La dignidad como presupuesto del libre desarrollo de la personalidad
3.3 La dignidad como base legitimadora de los derechos sociales
4. Justificación del reconocimiento constitucional de la protección de la maternidad: la exigencia del derecho
4.1 Situación demográfica
4.2 El coste de la maternidad
4.3 La maternidad como opción personal
III. MATERNIDAD Y DERECHO A LA IGUALDAD
1. La igualdad como fundamento del derecho a la maternidad
2. El derecho a la igualdad: la igualdad formal y la igualdad material
3. La igualdad de oportunidades: la acción positiva
3.1 Acciones positivas y discriminación inversa
4. Origen del derecho antidiscriminatorio y de la acción positiva: el derecho estadounidense
4.1 La doctrina sobre la igualdad de trato y trato preferente
4.2 La protección constitucional de la maternidad en Estados Unidos: su justificación
4.3 La discriminación sexual por razón de maternidad en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos
5. La igualdad de trato y la prohibición de discriminación por razón de sexo en el derecho comunitario
5.1 Normativa comunitaria en materia de maternidad y derecho antidiscriminatorio
5.2 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas sobre discriminación por maternidad
6. La prohibición de discriminación por razón de sexo en el derecho constitucional español
6.1 Normativa de desarrollo constitucional sobre protección de la maternidad y no discriminación por su causa
6.2 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre maternidad y no discriminación
IV. EL DERECHO A LA MATERNIDAD Y SU FUNDAMENTACIÓN
1. Concepto y fundamentación del derecho a la maternidad
1.1 Las vías de fundamentación
1.2 La fundamentación del derecho a la maternidad y la Constitución
2. La construcción del derecho a la maternidad: el artículo 10 de la Constitución
2.1 El artículo 10.1: la dignidad de la persona, sus derechos inherentes y el libre desarrollo de la personalidad en la doctrina del Tribunal Constitucional
2.2 La vía interpretativa del 10.2 CE
3. El derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia
3.1 El artículo 12 y el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
3.2 El artículo 32 de la Constitución española
4. La protección de la familia y de las madres: el artículo 39 CE y sus elementos configuradores. Especial referencia al 39.2 CE
4.1 Estructura y función
4.2 Titularidad, contenido y ejercicio
4.3 Garantías y límites
5. La protección de la maternidad: ¿un derecho fundamental o un derecho social?
5.1 La función del artículo 39 CE en el marco de un Estado social
5.2 Sobre la eficacia de los derechos contenidos en el artículo 39
5.3 El artículo 39.2 CE y la vía interpretativa del artículo 96.1 CE
5.4 Derechos sociales y fundamentales: puntos de conexión
BIBLIOGRAFÍA

Citació

Marrades Puig, A. I. [Ana I.] (2002). Luces y sombras del derecho a la maternidad. Análisis jurídico de su reconocimiento. Universitat de València.

Marrades Puig, Ana I. Luces y sombras del derecho a la maternidad. Análisis jurídico de su reconocimiento. Universitat de València, 2002.

MARRADES PUIG, Ana I. Luces y sombras del derecho a la maternidad. Análisis jurídico de su reconocimiento. Valencia: Universitat de València, 2002. ISBN 978-84-370-5370-7.

Marrades Puig, Ana I. Luces y sombras del derecho a la maternidad. Análisis jurídico de su reconocimiento. Valencia: Universitat de València; 2002. 222 p.

Copiar al portapapeles