Product Documents

Gramàtica històrica catalana

Francesc de B. Moll

Col·lecció: Biblioteca Lingüística Catalana, 31

ISBN: 978-84-370-6412-3

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Any ed.: 2006

Enquadernació: cartoné

Format: 14 x 21 cm

Pàgines: 436 pp.

28,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Mig segle després de la seua publicació, la Gramática histórica catalana de F. de B. Moll (Madrid, Gredos, 1952) conserva intactes les virtuts originals de l'obra -claredat expositiva, aportacions de primera mà sobre la formació de paraules i diferents qüestions de sintaxi, etc.-, amb les correccions i l'actualització bibliogràfica que incorpora aquesta present edició en català. Una obra de consulta imprescindible per als estudiosos de la filologia catalana.

Índex

Índex

ÍNDEX

Presentació, Antoni Ferrando

Uns mots de gràcies, Aina Moll

GRAMÀTICA HISTÒRICA CATALANA

Pròleg

Abreviatures i signes especials

Sons catalans i la seva transcripció

I. ORIGEN I FORMACIÓ DEL CATALÀ

1. Noció del català. Els seus dialectes

2. Orígens del català

3. Elements constitutius del català

3.1 El llatí

3.2 El substrat preromà

3.3 L’element grec

3.4 L’element germànic

3.5 L’element àrab

3.6 La llengua dels mossàrabs

3.7 Influència de llengües modernes

4. Factors històrics de la divisió dialectal

5. La literatura catalana

II. FONÈTICA

1. Vocalisme

1.1 Vocals tòniques

1.1.1 I‹ del llatí clàssic, [i] del vulgar

1.1.2 E( i AE del llatí clàssic, [E] del vulgar

1.1.3 E#, I∙ i OE del llatí clàssic, [e] del vulgar

1.1.4 A#, A( del llatí clàssic, [a] del vulgar

1.1.5 O( del llatí clàssic, [ç] del vulgar

1.1.6 O# i U( del llatí clàssic, [o] del vulgar

1.1.7 U# del llatí clàssic, [u] del vulgar

1.2 Vocals àtones

1.2.1 Vocals en síl·laba inicial

1.2.2 Pretòniques internes

1.2.3 Posttòniques internes

1.2.4 Vocals finals

2. Consonantisme

2.1 Consonants inicials

2.1.1 Labials

2.1.2 Dentals

2.1.3 Palatals i velars

2.1.4 Nasals

2.1.5 Líquides

2.2 Consonants intervocàliques

2.2.1 Labials

2.2.2 Dentals

2.2.3 Palatals i velars

2.2.4 Nasals i líquides

2.3 Consonants finals

2.3.1 Finals llatines

2.3.2 Finals romàniques

2.3.2.1 Conservació i desaparició

2.3.2.2 Vocalització

2.3.2.3 Ensordiment

2.4 Grups de dues consonants

2.4.1 Grups inicials

2.4.2 Grups interiors

2.4.2.1 Consonants geminades o dobles

2.4.2.2 Grups amb labial com a primer element

2.4.2.3 Grups amb dental com a primer element

2.4.2.4 Grups amb palatal o velar com a primer element

2.4.2.5 Grups amb nasal com a primer element

2.4.2.6 Grups amb líquida com a primer element

2.4.2.7 Grups amb L com a segon element

2.4.3 Grups finals

2.4.3.1 Grups que no han estat mai interiors

2.4.3.2 Grups que han estat interiors

2.5 Grups de tres consonants

2.6 Combinacions amb semivocals

2.6.1 Combinacions amb [w]

2.6.2 Combinacions amb y

2.7 Consonantisme arabocatalà

2.7.1 Labials

2.7.2 Dentals

2.7.3 Líquides

2.7.4 Palatals

2.7.5 Velars i guturals

2.7.6 Semivocals

3. Fenòmens especials

3.1 Addició de fonemes

3.1.1 Al principi de mot

3.1.2 Al final de mot

3.1.3 A l’interior de mot

3.2 Reducció de fonemes

3.3 Resolució del hiat

3.4 Metàtesi

3.5 Encreuaments

4. Fonètica sintàctica

4.1 Contactes vocàlics

4.2 Contactes consonàntics

III. MORFOLOGIA

1. El nom

1.1 Els casos

1.2 El nombre

1.2.1 Formació del plural

1.2.2 Singulars analògics del plural

1.3 El gènere

1.3.1 Determinació del gènere dels substantius

1.3.2 Distinció de les formes masculina i femenina en els adjectius

1.3.3 Distinció de les formes masculina i femenina en els substantius

1.4 Comparatiu i superlatiu

1.5 Numerals

2. El pronom

2.1 Pronoms personals

2.1.1 Formes plenes

2.1.2 Formes reduïdes

2.2 Possessius

2.2.1 Formes plenes

2.2.2 Formes reduïdes

2.3 Demostratius

2.4 Article definit

2.5 Relatius i interrogatius

2.6 Indefinits

2.6.1 D’afirmació

2.6.2 De dubte i negació

2.6.3 De distribució

2.6.4 De quantitat

2.6.5 De manera

3. Les partícules

3.1 Adverbis

3.1.1 De temps

3.1.2 De lloc

3.1.3 De manera

3.1.4 De quantitat

3.1.5 D’afirmació i negació

3.2 Preposicions i conjuncions

4. El verb

4.1 Infinitiu

4.2 Gerundi

4.3 Participi de pretèrit

4.4 Present d’indicatiu

4.5 Present de subjuntiu

4.6 Pretèrit imperfet

4.7 Perfet

4.7.1 Perfets febles

4.7.2 Perfets forts

4.7.2.1 Perfets en -UI

4.7.2.2 Perfets en -SI

4.7.2.3 Perfets en -I

4.8 Plusquamperfet

4.9 Imperatiu

4.10 Formes incoatives

4.11 Futur i condicional

4.12 Verbs irregulars

4.12.1 Anar

4.12.2 Esser

4.12.3 Estar

4.12.4 Fer

4.12.5 Haver

4.12.6 Poder

4.12.7 Venir

4.12.8 Voler

IV. FORMACIÓ DE MOTS

1. Sufixació

1.1 Sufixos nominals

1.2 Sufixos verbals

2. Composició

2.1 Nom + nom

2.2 Verb + nom

2.3 Verb + verb

2.4 Partícula + verb

2.5 Partícula + nom

3. Postverbals

V. SINTAXI

1. Substantiu

2. Adjectiu

3. Adverbi

4. Pronoms i articles

5. Verb

5.1 Verb auxiliar + participi de pretèrit

5.2 Verb auxiliar + gerundi

5.3 Verb auxiliar + infinitiu

5.4 Enllaç del verb amb els seus complements

5.4.1 Complement directe

5.4.2 Complement indirecte

5.4.3 Predicat nominal

5.4.4 Complements circumstancials

5.4.4.1 Usos de la preposició a

5.4.4.2 Usos de la preposició en

5.4.4.3 Usos de la preposició amb

5.4.4.4 Interferències de les preposicions a, en i amb

5.4.4.5 Usos de la preposició de

5.4.4.6 Usos de les preposicions per i per a

5.4.4.7 Usos dels pronoms adverbials

5.4.4.8 Usos del gerundi

5.5 Enllaços del verb finit amb l’infinitiu

6. Col·locació dels mots en la frase

7. Oracions

7.1 Oracions coordinades

7.1.1 Coordinades copulatives

7.1.2 Coordinades disjuntives

7.1.3 Coordinades adversatives

7.1.4 Coordinades consecutives

7.2 Oracions subordinades

7.2.1 Subordinades substantives

7.2.2 Subordinades adjectives o de relatiu

7.2.3 Subordinades adverbials

7.2.3.1 Locals

7.2.3.2 Temporals

7.2.3.3 Causals

7.2.3.4 Modals

7.2.3.5 Consecutives

7.2.3.6 Finals

7.2.3.7 Condicionals

7.2.3.8 Concessives

Bibliografia lingüística

[Suplement bibliogràfic per a aquesta edició]

Abreviacions

Índex de matèries

Índex de mots

Citació

Jiménez, J. [Jesús] & Martí Mestre, J. [Joaquim] (2006). Gramàtica històrica catalana. Universitat de València.

Jiménez, Jesús y Martí Mestre, Joaquim. Gramàtica històrica catalana. Universitat de València, 2006.

JIMÉNEZ, Jesús y MARTÍ MESTRE, Joaquim. Gramàtica històrica catalana. Valencia: Universitat de València, 2006. ISBN 978-84-370-6412-3.

Jiménez, Jesús y Martí Mestre, Joaquim. Gramàtica històrica catalana. Valencia: Universitat de València; 2006. 436 p.

Copiar al portapapeles