Crònica universal de 1427

Jacob Mompó Navarro

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 81

ISBN: 978-84-1118-000-9

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Coeditor: Acadèmia Valenciana de la llengua

Any ed.: 2022

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 412

28,50 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

La ‘Crònica universal de 1427’, escrita la segona meitat del segle XV, s’emmarca en un context històric en què la redacció d’aquests tipus d’obres historiogràfiques no era cap novetat. De fet, aquesta ‘Crònica’ dona per finalitzat el període de major efervescència quant a la producció de cròniques universals en català, que van viure una època d’esplendor al llarg dels segles XIV i XV. L’obra es pot dividir en tres parts molt desiguals entre si: a la primera, la més extensa, l’autor narra la història bíblica des del Gènesi fins a la mort i passió de Jesucrist. La segona part es fonamenta en les dues principals autoritats medievals, la imperial i la pontifícia, per bastir el relat històric des de la mort de Crist fins als inicis del regnat de Pere el Gran. A partir d’aquest punt, la crònica perd el seu caràcter universal i se centra en els afers reials i militars de la Corona d’Aragó fins al regnat d’Alfons el Magnànim, parant especial atenció en els fets històrics –i també en altres d’anecdòtics– del regne de València. L’objectiu del compilador és mostrar el paper dels monarques de la Corona d’Aragó, i especialment del regne de Valencia, com a part integrant del torrent ininterromput de aquella historia universal.

Índex

Índex

[Introducció teològica]

[1] [Qui és Déu]

[2] Capítol II. De la Sancta Trinitat e persones divinals e propriettats

[3] Capítol 3. Com la Sancta Trinitat és hun sol e ver Déu

[4] Capítol 4. Com lo vestigi de la Santa Trinitat apar en l’om

[5] Capítol 5. Com l’Esperit Sant és Déu e és do

[6] Capítol 6. Com en aquest nom de Trinitat ha tres significats

[7] Capítol 7. Com Moysés feu .v. llibres de la lley

 

[Gènesi]

[1] Ací comença lo Gènesi. Capitulo primo, qui tracta de la creació del món e de Adam

[2] Capítol .ii. Com Déu creà lo cel imperial

[3] Capítol 3. com Déu creà natura angèlica en lo cel imperial

[4] [Continuació del capítol v]

[5] Capitulo sexto. Com són obstinats en mal

[6] Capítol .vii. Del nom dels bons àngels

[7] Capítol .viii. Com Déu creà la primera matèria

[8] Capítol .ix. Com Déu creà lo cel e la terra e la lum

[9] Capítol .x. Com Déu congregà totes les aygües en un loch

[10] Capítol .xi. Com Déu creà Adam

[11] Capítol .xii. Com la ànima de l’hom és inmortal

[12] Capítol .xiii. Com Déu donà ley a totes creatures

[13] Capítol .xiiii. Com Déu reposà de tota cosa a fer

[14] Capítol .xv. Com quina cosa és ànima

[15] Com lo hom és appellat menor món

[16] Capítol .xvi. Com Adam agué sciència de conéxer Déu que l’avia fet

[17] Capítol .xvii. Com Adam fou transportat en parays terrenal

[18] Capítol .xviii. Com Déu feu Eva de la costella del costat de Adam

[19] Capítol .xix. Com Adam peccà

[20] Capítol .xx. Com Adam perdé totes les gràcies fetes per Déu

[21] Capítol .xxi. Com Déu vench ab gran brogit a Adam

[22] Capítol .xxii. Com Adam fou gitat de paradís

[23] Capítol .xxiii. Com Adam anà en la Vall de Ebron per treballar

[24] Capítol .xxiiii. Com Caym fonch mal hom

[25] Capítol .xxv. Com Adam stech .c. anys que no s’acostà a sa muller Eva

[26] Capítol .xxvi. Com foren engenrrats los gegans

[27] Capítol .xxvii. Com Nohé hac feta l’archa e com entrà en aquella ab sos fills

[28] Capítol 28. Com Nohé isqué de l’archa

[29] Capítol .xxix. Com Déu atorgà de menjar carn als hòmens

[30] Capítol .xxx. Com Nohé plantà vinya e s’enbriagà

[31] Capítol .xxxi. Com Jonicus trobà l’astronomia

[32] Capítol 32. Com se partiren lo món tres prínceps dels quals isqueren .lxxii. generacions

[33] Capítol .xxxiii. De les províncies de Àsia

[34] Capítol 34. De les províncies de Europa

[35] Capítol .xxxv. De les províncies de Àffrica

[36] Capítol .xxxvi. Quina granea té tota la terra

[37] Capítol .xxxvii. Com hedificaren la gran torre de Nembrot en Babilònia

[38] Capítol .xxxviii. En quin temps començà lo regne de Síria

[39] Capítol .xxxviiii. Com Abram conegué Déu e fo stròlech

[40] Capítol .xl. Com Abram anà en Egipte e com hedificà altar a Déu prop de Ebron

[41] Capítol .xli. Com foren vençuts los de Sodoma

[42] Capítol .xlii. Com Déu aparech Abram altra vegada

[43] Capítol .xliii. Com Sarra dix Abram que s’acostàs a la serventa

[44] Capítol .xliiii. Com Abram fo lo primer qui fou circunsit

[45] Capítol .xlv. Com Abram partí de Mambré ab Sarra

[46] Capítol .xlvi. Com Abram adorà l’àngel en trinitat

[47] Capítol .xlvii. Com Déu manà a dos àngels que abisasen Sodoma e Gomorra

[48] Capítol .xlviii. Com Sarra engendrà son fill Ysach estant vella

[49] Capítol .xlviiii. Com Abram volch sacrificar son fill Ysach

[50] Capítol .l. Qui tracta com Sarra morí e [fou] soterrada en la vall de Ebron

[51] Capítol .li. Com Ysach pres muller

[52] Capítol .lii. Com Ysmael pres muller e quant visqué

[53] Com Abemàlech feu amistança ab Ysach. Capítol .liii.

[54] Com Jacob hagué la progenitura. Capítol .liiii.

[55] Com Jacob hagué visió de Déu. Capítol .lv.

[56] Com Jacobb pres muller de casa de Laban. Capítol .lvi.

[57] Com Jacob serví altres .vii. anys per haver na Rachel per muller. Capítol.lvii.

[58] Capítol .lviii. Com Jacob se partí de Laban ab ses mullers e companya

[59] Com Jacob fou deffés de son germà. Capítol .lviiii.

[60] Capítol .lx. Com Ysahú isqué a rebre son frare Jacobb

[61] Com Josep fou venut en Egipte per sos germans. Capítol .lxi.

[62] Com Sichem perforçà Dina, filla de Jacob. Capítol .lxii.

[63] Com Jacob hedifficà lo primer altar a Déu. Capítol .lxiii.

[64] Capítol .lxiiii. Com morí Ysach, pare de Jacob, en Abron

[65] De la generació dels fills de Jacob. Capítol .lxv.

[66] De la generació de Leví, que devallen los sacerdots. Capítol .lxvi.

[67] Capítol .lxvii. De la presó de Josep per la muller de Fortifar

[68] Com Josep dix a dos presonés la solució del somnis estant pres. Capítol.lxviii.

[69] Capítol .lxix. Com Josep declarà a Farahó lo sompni que feu

[70] Com Jacob tramés .x. fills per forment. Capítol .lxx.

[71] Com tornaren los fills de Jacob per més forment. Capítol .lxxi.

[72] Com Josep los feu liurar del forment. Capítol .lxxii.

[73] Com Josep se descobrí a sos germans. Capítol .lxxiii.

[74] Com Déu dix a Jacob que anàs en Egipte. Capítol .lxxiiii.

[75] Capítol .lxxv. De la mort del fill de Pharaó, qui matà Asenech

[76] Com Josep regnà per lo fill de Pharaó. Capítol .lxxvi.

[77] Com Jacob Beney sos fills e aprés morís. Capítol .lxxvii.

[78] Com Josep fonch príncep e duch de Egipte. Capítol .lxxviii.

 

xode]

[1] Ací comença lo segon llibre, apelat Exodus. Capítol .i.

[2] De la nativitat de Moysés. Capitulo secundo

[3] Capítol .iii. Com Moysés matà un egipcià

[4] Capítol .iiii. De la primera visió que Moysés agué de nostre senyor Déu

[5] Com Moysés feu los senyals al poble. Capitulo quinto

[6] Com Moysés parlà ab Pharaó ab tot lo seu poble. Capítol .vi.

[7] Com Moysés feu les aygües amargues. Capítol .vii.

[8] Com Déu donà granotes a Pharaó. Capítol .viii.

[9] Com Déu donà mosques a Pharaó. Capítol .viiii.

[10] Com Déu donà pistilència al bestiar dels egipcians. Capítol .x.

[11] Com Déu donà llagostes a Pharaó. Capitulo .xi.

[12] Com Moysés comprà or e argent als de Egipte. Capítol .xii.

[13] Com Déu matà tots los primers nats de Egipte. Capítol .xiii.

[14] Capítol .xiiii. Com Déu manà als juheus que sacrificassen

[15] Com Moysés partí la Mar Roja. Capítol .xv.

[16] Càntich

[17] Com Déu donà gatlles al poble de Israel. Capítol .xvii.

[18] [Fragment del capítol xix]

[19] Capítol .xx. Com Moysés parlà altra vegada ab Déu en Sinay

[20] Com Déu donà a Moysés los deu manaments. Capítol .xxi.

[21] Com Moysés mostrà al poble la ley de Déu. Capitulo .xxii.

[22] Capítol .xxiii. Com Déu vengué a Moysés al peu del munt

[23] Com Déu parlà al poble de Israel en lo munt. Capítol .xxiiii.

[24] Com Déu donà la ley scrita en una pedra a Moysés. Capitulo .xxv.

[25] Com Moysés dix a Déu: «mostra’m la tua cara». Capítol .xxvi.

[26] Com lo poble peccà, que feu hun vedell d’or. Capítol .xxvii.

[27] Capítol .xxviii. Com Moysés deffeu lo vedell e matà .xxiiiim. hòmens

[28] Capítol .xxix. Com Moysés tornà al munt a pregar Déu

[29] Capítol .xxx. Com tornà scriure-los los deu manaments

[30] Com Déu dix que lunyàs lo tabernacle del munt. Capítol .xxxi.

[31] Com tornà Moysés del munt ab gran plaer ab les taules de la ley. Capítol.xxxii.

[32] Com lo tabernacle se feu e dreçà. Capítol .xxxiii.

 

[Levític]

[1] Capitulo primo, libro tertio. Ací comença lo libre appellat Leviticus

[2] Del foch que Déu manà tinguessen en lo altar tostemps. Capítol 2

[3] Capítol 3. Com Aron fou consagrat en sacerdot per Moysés

[4] De les serimònies de la consacració

[5] Capítol .v. Com vench foch del cel e cremà totes les oblacions

[6] Capítol .vi. Com Nadab e Habiú foren cremats per foch del cel

[7] De la ley del menjar que Déu donà al poble. Capítol .vii.

[8] Dels .xl. dies de la purificació de les dones perides. Capítol .viii.

[9] De la ley dels lebrosos, que són .iiii. maneres de lebrosos. Capítol .ix.

[10] Com Déu dix Aron que no entràs en lo tabernacle. Capítol .x.

[11] Capítol .xi. Com era sútzeu tres dies qui tocava morts

[12] Dels matrimonis que podien fer. Capítol .xii.

[13] Capítol .xiii. Com Déu manà que hom que jagués [ab] altre que morís

[14] Com los preveres havien tres maneres de pa. Capítol .xiiii.

[15] Dels preveres quina muler podien pendre. Capítol .xv.

[16] Com Déu manà als preveres que no beguesen vi. Capítol .xvi.

[17] Com Déu manà que fos apedregat qui digués mal de Déu. Capítol .xvii.

[18] Capítol .xviii. De les serimònies de l’any del jubileu quines són

[19] Com Déu promés donar pluja als servadors de la ley, res e benedicció. Capítol.xix.

 

[Nombres]

[1] Ací comença lo quart libre appellat Numeri. Capitulo primo

[2] Com Déu manà que posasen lo tabernacle tostemps al mig de les tendes. Capítol.ii.

[3] Los que Déu apartà del trip de Leví. Capitulo .iii.

[4] Com Déu manà comptar los levites. Capítol .iiii.

[5] Com Déu donà la ley de les coses furtades. Capítol .v.

[6] Capítol .vi. Donà Déu ley a la gelosia

[7] Capítol .vii. De la ley dels natzareus

[8] Com Déu beney los fills de Aron. Capítol .viii.

[9] Com Déu manà levar los levites del mig del poble. Capitulo .ix.

[10] Com Déu manà la festa del Phase. Capítol .x.

[11] Capítol .xi. Com Déu manà a Moysés que fes dos trompetes de argent per cridar lo poble

[12] Capitulo .xii. Com lo poble partí del munt de Sichim

[13] Capitulo .xiii. Com se barallaren Aron e na Maria ab Moysés

[14] Capitulo .xiiii. Com Moysés tramés .xii. spies <a> spiar la terra per Déu promessa

[15] Com apedregaren l’om qui trencà lo disabte. Capítol .xiiii.

[16] Com Déu cremà Thoré e .ccl. companyons que volien lo sacerdoci de Aron. Capítol .xv.

[17] Capítol .xvi. Com lo poble volgué apedregar Moysés e Aron

[18] Capítol .xvii. Com morí na Maria e de les mansions del poble

[19] Com Déu dix a Moysés e Aron que no entrarien en la terra de promissió. Capítol .xviii.

[20] Com Moysés dix a Aron que anàs al seu poble. Capítol .xix.

[21] Com lo poble se combaté en los cananeus. Capítol .xx.

[22] Com Moysés feu la serp de leutó en lo desert. Capítol .xxi.

[23] Com lo poble d’Israel matà lo rey dels amorreus. Capítol .xxii.

[24] Com la somera de Balam parlà per temor. Capítol .xxiii.

[25] Com parlà la somara de Balam, e Balam prophetà. Capítol .xxiiii.

[26] Capítol .xxv. Com los juheus fornicaren ab les verges del regne de Moab

[27] Com morí Zambrí e .xiim. hòmens de Israel. Capítol .xxvi.

[28] Com Déu manà comptar los qui podien anar en batalla. Capítol .xxvii.

[29] Com Déu dix a Moysés que muntàs al munt. Capítol .xxviii.

[30] Com Déu manà les .vii. festes solemnials. Capítol .xxx.

[31] De les .vii. festes solemnials que Déu manà. Capítol .xxx.

[32] Dels vots que podien fer e qui pot votar. Capítol .xxxi.

[33] Com Déu manà que anassen contra los de Median. Capítol .xxxii.

[34] Capítol .xxxiii. Com Moysés donà la terra als amorreus

[35] Capítol .xxxiiii. Com Déu manà que los levites fossen scampats

[36] Com deuen pendre cascú muller de son trip. Capítol .xxxv.

 

[Deuteronomi]

[1] Ací comença lo quint libre, Deuteronomini. Capitulo primo

[2] Com Moysés repetí los deu manaments. Capítol .ii.

[3] Capitulo .iii. Com no viu hom de pa material tan solament

[4] Capítol .iiii. De·s vestidures que no s’eren rompudes en lo desert

[5] Capítol .v. Com de necessitat se han de servar los manaments

[6] Dels térmens de la terra de promissió dient-los tota la terra

[7] Capítol .vii. De les malediccions que deuen dir e benediccions

[8] Capítol .viii. De les nacions de la terra de promissió quantes són

[9] De les ydoles. Capítol .viiii.

[10] Dels morts. Capítol .x.

[11] Capítol .xi. De la ley dels menjars

[12] Capítol .xii. De no laurar ab los primers nats

[13] Del repetir les festes de l’any. Capítol .xiii.

[14] Capitulo .xiv. Com los dix [que] fessen rey de lur trip

[15] De sortillés e fetillés. Capítol .xv.

[16] Capitulo .xvi. Com lo bisbe deu amonestar aquells que van en batalla

[17] Com los dix que no fessen pau ni amistança en les gents de la terra de promissió. Capítol .xvii.

[18] Capítol .xviii. Com manà penjar los mals faytors

[19] Capítol .xix. De l’hom crestat e bort, que no entren en la Sglésia

[20] De alcavots e de bagasses e de usura. Capítol .xx.

[21] De departir lo matrimoni. Capítol .xxi.

[22] Capítol .xxii. Com la dona, aprés mort del marit, no pot pendre altre dins .x. messos

[23] Capítol .xxiii. Dels qui·s deuen asotar que no culpen mort

[24] Com lo germà pot pendre la cunyada per muller. Capítol .xxiiii.

[25] Capítol .xxv. De egual mesura e de pes

[26] De no laurar ab lo bou e ab l’ase. Capítol .xxvi.

[27] Que [no] vestissen robes de lli e de lana texides. Capítol .xxvii.

[28] Capítol .xxviii. Com manà que destrouissen Amalet e la terra

[29] Capítol .xxviiii. Com los manà dar promíssia

[30] Capítol .xxx. Com los manà hedificar altar

[31] Com manà posar lo Uteronomini en l’archa. Capítol .xxxi.

[32] Capítol .xxxii. Com Moysés consellà lo poble

[33] Com Moysés beney lo poble. Capítol .xxxiii.

[34] Com Moysés muntà al munt Abarahim e morí. Capítol .xxxiiii.

 

[Josué]

[1] Ací comença lo libre de Josué. Capitulo primo

[2] Com lo poble passà flum Jordà peu exut. Capítol .ii.

[3] Com Josué hedificà altar passat lo flum. Capítol 3

[4] De la segona vegada que donà la circunsició. Capítol 4

[5] Capítol .v. Com l’àngel de Déu dix a Josué com pendria Gericó

[6] Com la ciutat de Gericó fou presa. Capítol .vi.

[7] Com fou vensut Israel per lo furt que feu Achor. Capítol .vii.

[8] Com prengueren la ciutat de Ay. Capítol .viii.

[9] Dels gabanites com foren sclaus de Israel. Capítol .ix.

[10] Com estigué lo sol .xxiiii. ores que no·s mogué. Capítol .x.

[11] Com Josué pres .xxiiii. reys. Capítol .xi.

[12] Com la terra fou partida als .ix. trips e mija. Capítol .xii.

[13] Capítol .xiii. En quina manera fo partida la terra de promissió

[14] Com Josué feu stimar tota la terra de promissió. Capítol .xiiii.

[15] Capítol .xv. Com Caleff pres la terra que li fonch donada

[16] Capítol .xvi. Com lo trip de Rubén e de Gad se’n tornaren dellà lo flum Jordà

[17] Com Josué dix al poble quin Déu volien

[18] Capítol .xviii. Com morí Josué e Aleazar

[19] Com prengueren Jerusalem no del tot

[20] Capítol .xx. En quin temps se pres Jerusalem complidament

[21] Com los d’Effrahim prengueren Bathel. Capítol .xxi.

[22] Capítol .xxii.

[23] Capítol .xxiii. Com los de Judà foren prínceps en Gaba

[24] Capítol 24. En quina manera retornaren reparar la trip de Benjamín e finà lo ducat de Josué

 

[Jutges]

[1] Ací comença lo Libre dels Jutges de Israel. Capitulo primo

[2] Com foren destrouïts los fills d’Israel per Moab. Capítol 2.

[3] Com los fills de Israel deffeneren als filisteus de entrar en Israel. Capítol 3

[4] Com Déu liurà Israel en mans de Jabín, rey de Canan. Capítol 4

[5] Com fonch vençut lo rey Jabín per Barrach. Capítol .v.

[6] Com Median los tengué .vii. anys. Capítol .vi.

[7] Com Median e Amalech vengueren sobre Israel. Capítol 7

[8] Com fonch la primera destrucció de Troya. Incident

[9] Com Abimàlech, qui era bort, fou lo primer rey en Israel. Capítol 8

[10] Capítol .viiii. Com jutjà Tolà .xii. anys

[11] Capítol .x. Com jutjà Gayr .xxii. anys

[12] Capítol .xi. Com altra vegada peccaren los fills d’Israel ydolatrant

[13] Capítol .xii. Com Yepté fou príncep e jutge dels fills d’Israel

[14] En aquest temps fon Paris, troyà. Capítol .xiii.

[15] Capítol .xv. Com jutjà Basà e Aylon en Israel

[16] Com peccà lo poble davant Déu altra vegada. Capítol .xv.

[17] Capítol .xvi. Com Ely fou sacerdot e jutjà Israel .xx. anys

[18] Capítol .xvii. Com Samuel fou elegit propheta per Déu

[19] Capítol .xviii. Com fonch presa l’archa de Déu al poble d’Israel

[20] Capítol .xix. Com Déu fonch agreujat contra los de Azot

[21] Com aprés la mort d’Elí, fou Samuel jutge. Capítol .xx.

[22] Capítol .xxi. Com Samuel mes sos fills per jutges en Israel

 

[Reis .i.]

[1] Ací comensa lo Primer libre dels Reys. Capítol .i.

[2] Capítol 2. Com Saül fonch lo primer rey sobre tot lo poble d’Israel

[3] Capítol .iii. Com Samuel dix a Saül que destrouís Amalech

[4] Capítol 4. Com Déu dix a Samuel que untàs en rey Daviu

[5] Com Saül feu crida que qui matàs Goliàs, jagant, li daria sa filla. Capítol .v.

[6] Com Daviu matà Golias, jagant. Capítol .vi.

[7] Capítol .vii. Com Saül dix a Daviu que li aportàs .ccc. pelloffes dels philisteus e dar-li-hi a sa filla

[8] Com Daviu fugí per por de Saül. Capítol .viii.

[9] Com Daviu anà en lo Desert de Mahon per por de Saül. Capítol .viiii.

[10] Capítol .x. Com David pres la lança de Saül de la sua tenda

[11] Capítol .xi. Com una fetillera dix a Saül que moriria en batalla lo dia vinent

[12] Com los philisteus mataren Saül en batalla. Capítol .xii.

 

[Reis .ii.]

[1] Ací comença lo Segon Libre dels Reys en lo qual temps regnà Daviu. Capitulo primo

[2] Com Daviu matà dos ladres. Capitulo segundo

[3] Com los pròmens d’Israel huntaren rey Daviu. Capitulo 3º

[4] Capítol .iiii. Com Daviu ferí los philisteus e los feu fugir

[5] Capítol .v. Com Daviu humilià Moab e Sabba

[6] Com scarniren-los los missatges de Daviu

[7] Capítol .vii. Com Daviu peccà e hagué a Bercebé, muller de Uries

[8] Capítol .viii. Com Amon se jagué ab sa germana Thamar

[9] Com Absalon volgué levar-se rey. Capitulo .viiii.

[10] Com Davit elegí abans morts que fam ni guerra per lo peccat. Capítol .x.

 

[Reis .iii.]

[1] Ací comença lo Tercer Libre dels Reys. Capítol .i.

[2] Capitulo 2. Com Salamó demanà a Déu que li donàs saviesa

[3] Del Judici que Salamó feu de l’infant. Capitulo 3º

[4] Capítol .iiii. Com Salamó hedificà lo temple a Nostre Senyor

[5] Capitulo quinto. Com Salamó hedifficà la sua casa molt bella

[6] [Fragment del capítol .vii.]

[7] Capítol .viii. Com regnà en Jerusalem Joran, fill de aquell, .viii. anys

[8] Com regnà en Jerusalem Ochozies, fill d’aquell. Capítol .ix.

 

[Reis .iv.]

[1] Ací comença lo Quart libre dels Reys. Capitulo primo

[2] Com Athalia, mare d’Ochozies, regnà. Capítol .ii.

[3] Com Joiàs regnà en Jerusalem quaranta anys. Capítol .iii.

[4] Com Amassies regnà en Jerusalem .xxviiii. anys. Capítol .iiii.

[5] Com Ozies regnà en Jerusalem aprés d’Emassies. Capítol .v.

[6] Capítol .vi. Com Jonathan regnà en Jerusalem .xvi. anys

[7] Capítol .vii. Com Acaç regnà en Jerusalem aprés de Johatan .xx. anys

[8] Com Ezechies regnà en Jerusalem. Capitulo .viii.

[9] Capítol .ix. Com Manassés regnà en Jerusalem e foren dos messes affegits en l’any per Numus

[10] Capítol .x. Com Amon regnà en Jerusalem dos anys e feu mal

[11] Capítol .xi. Com Josies regnà en Jerusalem

[12] Com regnà Sedechies en Jerusalem. Capítol .xii.

 

[Fets dels jueus i reis de Síria i d’Egipte]

[1] De la línea dels reys de Judà tracta en lo següent capítol

[2] Com Nabucadonosor obtingué Síria

[3] Com Cirus, net de Strages, fonch rey de Pèrsia

[4] Com Cirus destrouí lo regne de Mèdia

[5] Com Cirus tingué tota la monarchia

[6] Com regnà Cambisses, fill de Cirus

[7] Com regnà Dari en Pèrsia, fill de Ytapsis, quart rey

[8] Com Arthaxerces regnà

[9] Com Dari Notus regnà aprés Fogdiamus

[10] Com regnà Arthaxerces lo Segon aprés de Dari Notus

[11] Com regnà Arthaxerces Ocho .xxvi. anys

[12] Com regnà lo gran Alexandre per tot lo món

[13] Com Alexandre e Dari batallaren e fou vençut Dari

[14] Com Tholomeu fou rey en Egipte .xi. anys

[15] Com regnà en Egipte Tholomeu Philadelphus

[16] Com regnà en Egipte Tholomeu Evergetes .xxvi. anys

[17] Com regnà en Síria Selencus aprés de Antíoch

[18] Com regnà en Síria Anthiogus Eupàtor

[19] Com fonch duch dels romans Pompeu

[20] [De la concepció de la Verge Maria, el casament amb Josep i el naixement de Joan Baptista]

 

[Nou Testament]

[1] Ací comença la plenitut de gràcia del Novell Testament e nativitat de Jesucrist

[2] Ací diu sant Mattheu com Jesucrist nasqué de la Verge Maria

[3] Diu sent Luch com Jesús fou circunsit

[4] Com Jesucrist fonch fet sacerdot e com lo nom de Jesús fonch posat a tres altres

[5] Com los tres reys vengueren <a> adorar Jesucrist

[6] Com la Verge Maria offerí Jesús al temple

[7] Com Erodes feu matar los innoscens per Jesucrist

[8] Com Josep tornà de Egipte

[9] Com Jesús disputà en lo temple en los juheus

[10] Com sant Johan batejà Jesús al flum Jordà

[11] Com Jesús anà en lo desert <a> fer penitència

[12] Com Jesús començà de fer miracles

[13] Com Jesús entrà en Jerusalem lo Diumenge de Rams

[14] Com Jesús lançà los revenedors del temple de Déu

[15] [De l’últim sopar]

[16] Com Jesucrist consagrà lo seu preciós cors

[17] Com Jesús feu oració en l’ort de Getsemaní e plorà sanch

[18] Com Jesucrist fou portat a Munti Calvari e crucificat

[19] Com Jesucrist resucità de mort a vida al terç dia

[20] Com Jesucrist muntà alt en los cels ab ça pròpria virtut

[21] Com Jesucrist tramés lo Sant Sperit sobre los apòstols lo dia de Pentecostés

[22] Ací tracta del temps que vendrà antecrist

[23] Senyals del temps de la fi del món quant serà

[24] Com sent Pau fou convertit e fet apòstol

[25] Del temps que morí la Verge Maria e com hi foren tots los apòstols congregats

 

[Història dels emperadors, papes i reis]

[1] Ací són acabades totes les ystòries del Testament Vell e Novell e proseguex

l’orde ystorial dels emperadors, papes e reys

[2] Com Vespesià venjà la mort de Jesucrist e pres Jerusalem

[3] Dels papes que són estats en Roma e sots quals emperadors

[4] Del temps de Adrià, que fou dit Elius, emperador

[5] De Ceveri, Marcius Anthoni, que foren emperadors

[6] Com Anthoni Caracal·la fou emperador

[7] Com Deci, aprés de Phelip, fou emperador .ii. anys

[8] Com Dioclecià e Maximià foren emperadors

[9] Com Gallerius fou emperador

[10] Com Julià Apòstata fo emperador .ii. anys

[11] Com Anastasius fo papa

[12] Com Honori fou emperador

[13] Com Marcius e Val·lerià foren emperadors

[14] Com Anastasi fo emperador

[15] Com Justinus fo emperador

[16] Com Justinià fonch emperador .xxxviii. anys

[17] Com Justinus fon emperador en temps dels gots

[18] Com Focha fo emperador

[19] En l’any .xii. de Eradi se levà Mahomet, falç propheta, en l’any de Nostre Senyor. dcxiii. anys

[20] Com fou emperador Constantí, fill de Eradi

[21] Com imperà Constantí, fill de Constantí, .xvii. anys

[22] Com Leó fou emperador

[23] Com Justinià fou emperador

[24] Com Carles Maynes fou emperador de Roma

[25] Com Stephanus, de nació de Roma, fonch papa

[26] Com Roma fonch [assetjada] per gent circumsissa e [...] en l’any .dcccc viii.

[27] Com Loys, rei de França, fou emperador de Roma

[28] Com altre Luys fou emperador

[29] Del primer emperador qui emperà en Ytàlia aprés dels francesos

[30] Com Othó fou lo primer emperador dels alamanys

[31] En l’any de nostre senyor .dcccclxxx. fou conquistada Cathalunya la segona vegada per en Ramon Berenguer

[32] Com Anrich, qui fou duch de Bavera, fou lo primer emperador fet per elecció

[33] Com Corrat fo emperador

[34] Com n’Enrich fonch emperador .xxxix. anys

[35] Del primer rei d’Aragó e com los cristians se salvaren en les muntanyes de Jaqua

[36] Com feren rey en Aragó per elecció, constret a fer justícia. Any .mlx.

[37] Com Anrich quart fo emperador e matà son pare

[38] Com Lotarius fo emperador

[39] Com Terragona e lo comdat fou donat a la Església

[40] Com fou trobat l’orde dels templés en Jherusalem

[41] Com Frederic fonch emperador, lo Primer, .xxxvii.

[42] Com Enrich quint fou emperador .xiii. anys

[43] Com Federich fou emperador

[44] Com Ricart fou emperador

[45] Del rey en Pere d’Aragó

[46] [Del rei Alfons II]

[47] [Del rei Jaume II]

[48] [Expedició almogàver a Orient]

[49] [Setge d’Almeria]

[50] De n’Amfós, fill del rey en Jaume, qui regnà .viii.

[51] Del rey en Pere, fill de n’Anfós

[52] De Conrrat, emperador de Alamanya

[53] Com lo rey don Johan regnà en Aragó, fill de Pere

[54] Com regnà Martí, fill del rey en Pere

[55] Com per elecció se donà lo regne d’Aragó a don Ferrando de Castella

[56] Com regnà don Ferrando en rey d’Aragó .iii. anys

[57] Com lo rey Alfonso regnà en Aragó

[58] Com passà lo rey don Alfonso en Nàpols

[59] Com volgueren matar lo rey Alfonso en Nàpols

[60] [Final del Cisma d’Occident]

[61] [Inici de la Guerra amb Castella]

[62] [Incursions de tropes castellanes]

[63] [La resposta de les tropes valencianes]

[64] [Les acaballes de la guerra amb Castella]

Citació

Mompó Navarro, J. [Jacob] (2022). Crònica universal de 1427. Universitat de València.

Mompó Navarro, Jacob. Crònica universal de 1427. Universitat de València, 2022.

MOMPÓ NAVARRO, Jacob. Crònica universal de 1427. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-1118-000-9.

Mompó Navarro, Jacob. Crònica universal de 1427. Valencia: Universitat de València; 2022. 412 p.

Copiar al portapapeles