Product Documents

Libre de diverses statuts e ordenacions fets per lo consell de la vila de Algezira

Aureliano Lairón, ed.

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 4

ISBN: 978-84-370-4708-9

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Any ed.: 2001

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 254 pp.

22,50 €

Sinopsi

Detalles

Tres documents datats entre el 1344 i el 1667 que són fonamentals per a entendre l'organització administrativa, la forma d'elecció i el paper que exercien els càrrecs i oficis del municipi d'Alzira. Més enllà del cas concret, però, els textos són aclaridors de com es desenvolupava la vida municipal a les viles valencianes en l'època foral.

Índex

Índex

Índex

Introducció

Libre de diverses statuts e ordenacions fets per lo consell de la villa de Algezira

 1. Que algú no gos prestar sobre penyores a servent o missatge o catiu de alcú ne a fill que sia en poder de son pare o de mare

 2. Que alcú no gos prestar sobre penyores de muller de alcú a joch

 3. Que revenedors no gosen comprar lo dia del mercat en lo mercat en la vila ne en los ravals ne en los camins gallines ne altres volateries ne obra d’espart

 4. Que alcú no gos comprar en la vila ne en lo terme perdius per a revendre

 5. Que alcú no gos traure de la vila ni del terme coloms per a revendre

 6. Que alcun corredor no gos fer avinença de son salari ans de venda feyta ne u gos pendre més que no li’n tany

 7. Que nengú vinyovol no se’n gos portar de possessió de alcú venema o fruyta alcuna

 8. Que alcú no gos spantar bèstia de sarrahí

 9. De aquells qui acapten

10. De aquells qui volran acaptar

11. De aquells qui·s logaran a venemar o a fer adzebib

12. Que aquells qui·s logaran a venemar ab si bèstia o a fer altres coses no gosen portar sobre la bèstia venema o fruyta

13. De aquells qui seran atrobats prenents o portants fruyta, lenya, erba, fulla de morer o blat en garba o en altra manera

14. De aquells qui pledejen e pledejaran o han pledejat ab la vila per rahon de generositat

15. Que negun no gos comprar présechs o altra fruyta per a revendre

16. De dan que fa lo nodriment en ço d’altruy

17. Si bestiars entraran en possessió de alcú que lo clam sia posat dins x dies, en altra manera que no valla

18. Declaració de les ortes de la part d’Alcanència, e de la possessió que haurà stat per iii o iiii anys erma no valla lo clam

19. Dels porchs que van per la vila

20. En qual manera la col·lecta de la peyta de la vila e altres collectes e la majordomia sien liurades

21. Que pells crues no sien parades o steses per les carreres

22. Statut de abelles

23. Que ningú tinga abelles dins los orts de la present vila e alqueries de aquella en los mesos de juliol, agost, setembre y octubre

24. Que negun no gos comprar blats per a revendre en la vila ne en los camins lo dia del mercat ni altres sinó hostalers, tenders e flaquerers

25. De aquells qui porten peix, on lo descarregaran

26. Del peix

27. De bèsties cerreres

28. De bèsties de arada

29. De bèsties cerreres

30. De bèsties e bestiars

31. Que alcú no gos tenir dins les ortes o lochs de la contribución bestiar alcú lanar o cabriu per péxer o pasturar

32. Que·ls carnicers puxen tenir bestiars assegurats en la orta

33. Que·l senyor de la possessió puxa dir al carnicer o guarda que no […]

34. Que·ls moltons dels carnicers puxen entrar en totes les possessions de la orta e terme exceptat en vinyes, guarets, terres plantades e calivoses, e que lo clam haja ésser posat per son señor de la possessió e no per procurador

35. Que los moltons assegurats no sien menats per la orta més de cl en un ramat

36. De bèsties cerreres

37. De bèsties de arada

38. De cabrons

39. Que·l pastor sia tengut dir de qui és la bestia que guardarà

40. Que·l pastor no porte sinó un dart ab un gayato

41. Que les tales que faran los bestiars sien tatxats per lo jurats

42. Que qualsevol persones puxen accusar les penes dels bestiars

43. De assegurar moltons als carnicers e no a altres persones

44. Statuts sobre l’offici de mustaçaf

45. Statuts que los jurats reben compte de les peytes dins xx diez aprés del any de lur administració e dins altres xx dies

46. Que si alcú pledejarà ab la vila per rahon de la peyta de béns sients e serà evençut que les messions no li puxen ésser relexades

47. Que les peytes tatxades no puxen ésser diminuïdes sinó per concell general

48. Que los carnicers no venen lo fetge sinó ab la carn e que tinguen compliment de pesa’ls

49. Statut sobre la venda del vi estrany

50. De les erbes, de alfaç, paniç e altres, quantes lliures deuen metre en la dinada

51. Carta paccional feyta entre la vila, ravals e alqueries

52. Dels almacerés, que no gosen fer oli lo digmenge

53. Dels consellers

54. Que·ls vedalers dels bestiars, ans que prenguen lur part ne facen avinença, posen los clams en la cort, sots virtut de sagrament

55. Dels perayres

56. Elecció dels consellers

57. Que·ls jurats sien tenguts fer inventari cascun any dins tres dies aprés lur jurament

58. Com deuen ésser appel·lats los consellers a consell

59. Forma de la reddició dels comptes, que y sien appel·lats tots los consellers ab albarans e ab la trompeta

60. De les missatgeries solennes

61. Que sia scrita la jornada que·l missatger hi parteix

62. Que·ls jurats no puxen fer gràcia, do o remissió sinó tro en cinquanta sous

63. De elecció dels officis

64. Del scrivà de la sala

65. De la tatxació de les peytes

66. Que los jurats, quant seran elets, sien tenguts jurar en lo dia de Cinquagèsima que servaran les presents ordenacions e capítols en lo present libre contenguts

67. Que revocació dels statuts no puxa ésser feta sinó ab Consell general

68. Que·ls vedalers prehen e stimen les tales

69. Moderació o correcció del statud dels xx consellers

70. Statut dels blats

71. Que los revenedors dels blats no gosen comprar blats en lo dia de mercat

72. Que·ls blats que seran portats per vendre en lo dia del mercat sien descarregats en lo almodí e no en casa de alcun revenedor de blats

73. Dels bracés

74. Hon deuen amerar lo li

75. Que los revenedós no gosen comprar nodriment lo dia del mercat tro migdia sia passat

76. De vendre los ous

77. Dels fexos de canyes

78. De les falles

79. Dels aylls

80. De les cebes

81. Del estan que·s ha donar a filar

82. De la pesa de la lana

83. Que alcú no gos tenir per amiga fembra pública et e converso

84. Statut del vi e de la venema fora contribució general que no sia mes en la vila e son terme

85. Que·ls hostalers no puxen vendre pa, oli, formatge ne salsa

86. Que truja ne porcella no sia tallada sinó en la taula de la boqueria

87. Que negun hostaler no gos acullir fembra pública sinó un dia

88. Dels jugadors, prestadors e acollidors

89. De fruyta

90. Dels cans

91. Dels vinyòvols

92. Que negun ostaler o taverner no gos tenir ni acollir sinó una embra pública

93. Que·ls hostalers no consenten fer peccat de carnalitat a negun vehín en lur casa o hostals

94. Declaració de les ortes de la part d’Alcanència

95. Que negun qui deja res a la vila o sia en compte ab aquella no sia mes en elecció de jurats

96. Statut del vi fora contribució que no sia mes en la vila

97. Que alcú no·s puxa clamar d’alcuna bèstia de arada sinó lo senyor de la possessió

98. De manleutes

99. De les obres que la universitat necessàriament deu fer sens consell general

100. Que la pena de dos milia sous als peyters e majordom imposada no puxa ésser levada si per los jurats no serà acusada

101. Que alcú qui deja res a la vila no sie elet en jurat

102. Que jurats no puxen ésser missatgers

103. Salari de missatgeries

104. Que procurador de cavaller no sia elet en jurat

105. Statuts del vi fora contribució, revocant los precedents statuts de la dita raó

106. Que la calònia dels bracés qui se’n vénen ans del senyal de la faena sia del justícia

107. De corredors, que no gosen comprar blats

108. De jornalers, que de continent que són logats se partesquen de la plaça

109. Translat de una provisió real per la qual és provehit que en les eleccions fahedores de officials no sien elets dos germans, pare e fill ne sogre e jenre

110. Estatut dels bous e vaques, que sien assegurats

111. De ortaliça

112. Que alcú no gos acullir bestiar alcú de persona estranya dins casa sua o corral seu

113. Que alcuna fembra de la vila no gos pastar pa a pastors guardants bestiars de persones estranyes, sots pena de lx sous

114. Statut que·l justícia no puxa impetrar gràcia ultra los mil sous de salari que ha ordinari, e si ho farà que, de aquí avant, no sia mes en elecció de alcun offici

115. De maestres d’obra de vila

116. Que plet no puxa ésser mogut contra negú sens voluntat del consell general

117. Boalars del quarter ves Algemezí

118. Boalar del quarter de Guadaçuar

119. Boalar del quarter de la Orta del Cent

120. Bovalar de Algemezí

121. Qui pledegarà ab la vila no sia elegidor als officis, ne procuradors ne advocats d’aquells ne sien admeses als officis. Qui pledejarà en la vila no puga concórrer a oficis

122. De bous e vaques assegurats

123. Que lo mustaçaf regisca personalment

124. Que les fembres públiques no stiguen en los hostals

125. Forma d’aquells qui pledejen ab la universitat

126. Transllat de la sentència dels habitadors de Guadaçuar e los habitadors dels lochs de Carlet e de la Alcúdia per rahó de la aygua

127. Dels blats

128. De almodí y que ningú compre forment per a revendre en qualsevol dia

129. Procurador ne advocat de cavaller o altri qui haja lochs dins terme de la vila no sia en offici alcun

130. Ordenacions feytes per lo consell e jurades servar a tenir a xx anys

131. Estatut dels hostalers que no tinguen les portes ubertes

132. Dels drapers

133. Que·ls comprants blats en la vila e lochs de la contribució de aquella, a obs de enbotigar e revendre, que tinguen continuament oró en l’almodí de la dita villa

134. Que los draps feyts a la vervina sien feyts listonets

135. Que los cordellats sien ordits deè, novè e de deè, novè, ansús

136. Lo revocament del boalar de Cabanes

137. Que los censals de la vila no sien enfranquits per carregarlos de nou a persones de fora la vila e contribució de aquella

138. De elecció de vedalers e obrers

139. Vot de la festa de Nostra Senyora d’Esperança e treve a xviii de dehembre

140. Que los vedalés hajen la terça part de les tales

141. Que los vedalers puxen haver son quart dels bestiars dels carnicers encara que son senyor no se’n vulla clamar si entraran en terrer vinyes, molles o calivoses

142. Que tota bèstia major haja a portar les portadores cabents deu arroves

143. Que lo panificat e laurat de Montortal sia prés per orta

144. Que los bestiars assegurats no puxen entrar en les vinyes de la orta de la dita vila

145. Que tothom sia tengut de pagar la peyta ans que entre en elecció de jurat

146. Dels canyots

147. De caça

148. De cordellats

149. Que cascun puscha constituir procurador per posar clams

150. De no fer corrals a bestiar

151. Que bestiars no entren en vinyes

152. Que alcun cavador no gos menar a la cavada bèstia

153. Moderació de constituir procurador sobre lo clam dels bestiars

154. De elecció dels officis, ne si alcun dins l’any de son offici mudarà son domicili sia feta altra elecció

155. Que neguns bestiars no gosen entrar en la muntanya de Sent Salvador

156. De salari del obrer

157. De les correnties del arroç

158. Que negun carro no gos passar per los ponts

159. Que negun corredor no gos comprar alcuns blats o altres mercaderies

160. Que negun qui serà en offici de jurat, justícia o mustaçaf no pusca ne deja comprar alcunes imposicions ni rendes de la vila ni aquell que serà imposador no puxa ésser elet als dits officis ans ne sia privat d’aquí avant

161. Que negun carnicer no gos tenir alcuna cabra o cabró ab los moltons qui iran per la orta

162. Que alcun carnicer o altra persona no gos lançar ventres en lo corral de la carniceria

163. Ampliació fetes als carnicers de tenir en la orta, en loch de moltons, corders

164. Que nengun vehí no gos acullir de persona stranya vi de qualsevol natura sia

165. Que·l novell poblador en la dita vila puxa ésser mes en offici havent deu mil sous valencians

166. De fembres públiques

167. Que si en dia de dimecres és festa de colre que no sia tengut mercat

168. Moderació que·ls bestiars de carnicers assegurats puxen entrar en terres ermes

169. Que negun no gos comprar blats per los camins

170. Ampliació que lo qui serà elet en justícia puxa haver gràcia del senyor rey de d sous ultra mil sous que ha de salari

171. Moderació que tothom pusca comprar en lo dia del mercat hun kafiç de forment per sa provisió

172. Statut que·ls hostalers pusquen vendre vi

173. Que los hostalers no pusquen guanyar en la civada sinó dos sous per kafiç

174. Que neguns senyors de colomers no gosen vendre los coloms sinó en la vila

175. Que negun no gos parar ni pendre ab alcun enginy coloms

176. De les persones qui·s loguen per a fer faenes de fora

177. Que algú no gos tenir almedies de fusta en lo riu de vers la vila

178. Que negun no gos pastar ni conrear pastells dins mil passes de la vila

179. Que·ls canyars sien tallats

180. Moderació sobre lo statut fet e ordenat del pastell

181. Que los campaners de les campanes de Santa Maria no puxen haver de les iiii campanes sinó v sous e de les ii dos sous

182. Que lo consell se puxa celebrar ab xxx consell

183. Que les persones comprants possessions d’hòmens de paratge o de cavalleries antigues paguen peyta éntegra

184. Que los carnicers no puxen companyia de dos avant

185. Que cascun any sien elets dos bons hòmens notaris per examinadós de la art

186. Provisió real que negú no gos perar a coloms, sots pena de cxx sous, partidors la terça part al acusador e les dues parts al senyor rey

187. Que no sien peyorades armes

188. Que alcun comprador de imposicions puxa recórrer a superior

189. De les fruytes e ortalices on se deuen vendre

190. Mitigació de les penes dels bestiars assegurats

191. Dels morers

192. De aquells qui se’n van de la vila que haien a pagar en los càrrechs d’aquella

193. Que jurats no puxen ésser missatges

194. Que sastre degú no gos vendre draps

195. Que degú sens bollar no puxa de vendre draps

196. De les abelles

197. Ordinació que nengun vehí de la dita vila no procure a cavaller ni a nengun vasall de aquell ni contra la vila

198. Ordinació qui impetrarà letres contra libertats de la vila sia privat de officis e beneficis de aquella

199. Que bèsties e bestiars alguns no vagen per los sellars

200. Que los hostalers no puixen vendre pa ni vi en lurs hostals

201. Qualsevol que trobarà porchs strangers en lurs posecions fent mal puixen de matar aquells sens pena alguna

 Regiment dels officis de la insigne vil·la de Algezira

1. Que qui serà siser no sia jurat

2. Quants consellers basten per a tenir consell

3. Que han de ser en les eleccions xxxvii

4. Que impetrarà letra de sa magestat

Readreç de los capítols del offici de mustaçaf, de les cizes e imposicions de  la vila de Algezira

1. Capítols del offici de mustaçaf

2. Dels taverners y venedors de vi y ordenacions per a vendre dit vi y entrar-lo en la present vila

3. Tenders y venedors

4. Hostalers y bodegoners

 5. De corredors

 6. Flaquers

 7. De forns y forners

 8. Almodí, moliners y senyors de molins

 9. Carnisers y carniseries

10. Almàseres

11. De la let y venedors de aquella y de formagets

12. Sabaters

13. Espardeñes y espart

14. Serers y coses de dit offici

15. Mercaderies diverses y del mesurar de aquelles

16. Dels rajolers y rejoles

17. De la cals

18. Regiment de coses diverses

19. Mercaderia

20. Capítols de la siza del vi

21. Capítols de la ciza de la fleca

22. Capítols de la cisa de la carn

23. Capítols de la siza del peyx

24. Capítols de la siza de sivada y garrofa

25. Capítol del arrendament del tabaco

26. Asagadors

27. Camins

Índex onomàstic

Índex toponímic

Citació

Lairón, A. [Aureliano] (2001). Libre de diverses statuts e ordenacions fets per lo consell de la vila de Algezira. Universitat de València.

Lairón, Aureliano. Libre de diverses statuts e ordenacions fets per lo consell de la vila de Algezira. Universitat de València, 2001.

LAIRÓN, Aureliano. Libre de diverses statuts e ordenacions fets per lo consell de la vila de Algezira. Valencia: Universitat de València, 2001. ISBN 978-84-370-4708-9.

Lairón, Aureliano. Libre de diverses statuts e ordenacions fets per lo consell de la vila de Algezira. Valencia: Universitat de València; 2001. 254 p.

Copiar al portapapeles