Product Documents

La categoria preposicional

Pelegrí Sancho

Col·lecció: Biblioteca Lingüística Catalana, 18

ISBN: 978-84-370-1968-0

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Any ed.: 1995

Enquadernació: rústica

Format: 14 x 21 cm

Pàgines: 246 pp.

10,00 €

Índex

Índex

ÍNDEX

Presentació

Introducció

I. LES PREPOSICIONS AL LLARG DE LA HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA

1. La gramàtica tradicional

2. L’estructuralisme

2.1 L’Escola de Praga

2.2 L’Escola de Copenhague

2.3 La psicomecànica: Pottier (1962, 1972)

2.4 La gramàtica de dependències: Tesnière (1959)

2.5 L’estructuralisme nord-americà

3. El generativisme

4. La gramàtica estratificacional

5. La gramàtica funcional

6. La lògica

7. La gramàtica liminar

II. LES PREPOSICIONS DES D’UNA PERSPECTIVA COGNITIVA: LA SEMÀNTICA DE PROTOTIPUS

1. La semàntica de prototipus

2. La sanció en els usos preposicionals: esquemes, metàfores i metonímies

3. La hipòtesi localista

4. La relació prepositiva

5. Les semblances de família

6. Una definició de la categoria de les preposicions

III. PROBLEMES DE DELIMITACIÓ DE LA CATEGORIA PREPOSICIONAL

1. Una mica d’història

2. Preposicions i verbs

3. Preposicions i prefixos

4. Preposicions i conjuncions

5. Preposicions i adverbis

5.1 Algunes opinions

5.2 Una interpretació cognitiva

6. Preposicions i locucions prepositives

7. Preposicions compostes enfront de preposicions simples

IV. PROBLEMES GENERALS DE LA CATEGORIA PREPOSICIONAL EN CATALÀ

1. El «subjecte amb preposició»

1.1 La preposició fins a / fins (i tot)

1.2 Les preposicions cap a / vora

1.3 La preposició entre

1.4 La preposició segons

2. La motivació de les preposicions. La qüestió de les preposicions incolores

2.1 Introducció: una mica d’història

2.2 Les preposicions incolores des d’un punt de vista cognitiu

3. Canvi i caiguda de preposicions

3.1 La normativa catalana

3.2 Una proposta d’explicació cognitiva

V. UN EXEMPLE DE CADENA SEMÀNTICA: LA PREPOSICIÓ FINS (A)

VI. LES PREPOSICIONS A I EN

1. A vs. en: una preposició o dues?

1.1 L’etimologia d’a i en. Situació del català medieval

1.2 La tradició gramatical catalana

1.3.Una proposta de diferenciació semàntica a partir de la gramàtica cognitiva

2. Usos problemàtics de la preposició en

2.1 En + gerundi

2.2 En + infinitiu

3. Usos problemàtics de la preposició a

3.1 Usos temporals

3.2 A + objecte directe

4. Les preposicions a i en: conclusió

VII. LES PREPOSICIONS AMB I PER / PER A

1. La preposició amb

2. Les preposicions per i per a

2.1 Els problemes normatius de per / per a

2.2 La problemàtica històrica de per / per a

2.3 La cadena semàntica de les preposicions per i per a

CONCLUSIONS

BIBLIOGRAFIA I SIGLES

Citació

Sancho Cremades, P. [Pelegrí] (1995). La categoria preposicional. Universitat de València.

Sancho Cremades, Pelegrí. La categoria preposicional. Universitat de València, 1995.

SANCHO CREMADES, Pelegrí. La categoria preposicional. Valencia: Universitat de València, 1995. ISBN 978-84-370-1968-0.

Sancho Cremades, Pelegrí. La categoria preposicional. Valencia: Universitat de València; 1995. 246 p.

Copiar al portapapeles