Product Documents

Introducció a la història econòmica mundial (3a ed.)

Gaspar Feliu, Carles Sudrià

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 87

ISBN: 978-84-370-8876-1

Matèria: economia

Idioma: català

Coeditor: Universitat de Barcelona

Any ed.: 2013

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 436 pp.

30,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Aquesta tercera edició revisada i actualitzada de la "Introducció a la història econòmica mundial", ha estat preparada amb la intenció de servir de guia a professors i alumnes dels primers cursos dels graus d'Economia i d'Administració i Direcció d'Empreses. La pretensió del llibre és presentar una visió general de l'evolució econòmica del món contemporani a l'abast d'alumnes que estan en la fase inicial de la seua formació. El coneixement i la reflexió sobre l'evolució econòmica en èpoques passades introdueix l'estudiant en els temes i tipus de raonament lògic més característics de la ciència econòmica, tenint sempre en compte els factors institucionals que condicionen l'acció econòmica. D'altra banda, el coneixement de com s'han transformat al llarg del temps les estructures econòmiques és fonamental per a comprendre l'economia actual.

Índex

Índex

PRESENTACIÓ

Capítol 1. Les relacions producció-població abans de la Revolució Industrial

1. Característiques principals de les economies preindustrials.

1.1 L’escassetat, conseqüència de l’augment de la població i de la baixa productivitat

1.2 La desigualtat, causada pel predomini d’uns homes sobre els altres

2. L’evolució de la població en les societats agràries

2.1 El model demogràfic antic

2.1.1 El sostre maltusià

2.2 Les grans etapes de l’evolució de la població preindustrial europea

3. Característiques de l’agricultura tradicional

3.1 Treball i producció

3.2 L’organització de la producció

3.3 La distribució del producte

3.3.1 Les societats feudals

3.3.2 El procés de diferenciació de la pagesia

3.4 Les formes de propietat i tinença de la terra

4. El creixement agrari

4.1 La revolució agrària

4.1.1 L’antecedent dels Països Baixos

4.1.2 La revolució agrària a la Gran Bretanya

Bibliografia

Capítol 2. L’economia urbana preindustrial

1. Ciutat i camp.

2. El comerç a llarga distància

2.1 El domini del comerç mediterrani

2.2 L’organització del comerç a escala mundial

2.2.1 El segle del predomini ibèric

2.2.2 El pas de la primacia europea als països del nord-oest

2.3 Institucions, instruments i tècniques mercantils

2.3.1 La moneda

2.3.2 Mercats i fires

2.3.3 Crèdit i banca

2.3.4 Formes d’associació i assegurances

3. Recuperació i creixement de la producció artesana

3.1 La indústria tèxtil

3.2 L’extracció i transformació dels metalls

3.3 Les millores en l’aprofitament energètic

3.4 La construcció

3.5 L’organització de la producció

4. La transició del feudalisme al capitalisme

4.1 Ascens de la burgesia i abolició del feudalisme

4.1.1 El mercantilisme

4.2 La nova mentalitat racionalista i el liberalisme econòmic

5. El paper d’Europa en el món en l’etapa preindustrial

Bibliografia

Capítol 3. La Revolució Industrial

1. Què entenem per Revolució Industrial?

2. Els condicionaments de la Revolució Industrial

3. Innovacions tècniques i transformacions econòmiques

3.1 Els teixits de cotó

3.2 La siderúrgia

3.3 La màquina de vapor

3.4 La mineria i la indústria química

3.5 El sistema fabril

4. Un creixement moderat i desigual

5. Treball, capital i empresaris en la Revolució Industrial

5.1 El factor treball

5.2 El factor capital

5.3 El paper de l’empresariat

6. Les conseqüències socials de la Revolució Industrial: el debat sobre els nivells de vida

Bibliografia

Capítol 4. El creixement econòmic modern

1. L’acceleració del creixement

1.1 Plantejament general

1.2 Els factors del creixement

1.3 El nou estat liberal: igualtat davant la llei i sistema polític representatiu

1.4 La pugna per la distribució de la renda

2. El cicle demogràfic modern

2.1 La transició demogràfica

2.1.1 La caiguda de la mortalitat

2.1.2 El descens de la natalitat i la desacceleració del creixement de la població

2.2 Factor treball i industrialització

3. Les transformacions en l’agricultura

3.1 La modernització de les estructures de propietat agrària

3.2 Les millores en la producció agrària

3.2.1 Millores endògenes

3.2.2 La incidència de la Revolució Industrial sobre l’agricultura

3.3 L’augment de la producció, els rendiments i la productivitat

Bibliografia

Capítol 5. El procés d’industrialització

1. La difusió del procés d’industrialització: més fàbriques, nous sectors, més països

2. El factory system

3. Les noves formes d’organització empresarial

4. La revolució del transport

4.1 El ferrocarril

4.2 La navegació de vapor

5. Ferro i acer

6. L’energia

7. El finançament

7.1 La borsa i la banca

8. L’estat com a agent econòmic: finances públiques, moneda i política comercial

9. Els cercles de difusió de la Revolució Industrial

9.1 El primer cercle: l’Europa nord-occidental i l’Amèrica del Nord

9.2 El segon cercle de difusió de la Revolució Industrial

Bibliografia

Capítol 6. El sorgiment de l’economia internacional

1. La integració dels mercats de productes i de factors de producció

1.1 El creixement del comerç

1.2 Característiques del comerç internacional

2. Evolució del comerç i polítiques comercials

2.1 Creixement comercial i avenç del lliurecanvisme

2.2 La depressió del darrer quart del segle i l’inici del nacionalisme econòmic

3. Els moviments internacionals de factors de producció

3.1 La gran emigració europea

3.1.1 Volum, origen i destinació de l’emigració

3.1.2 Causes conseqüències de l’emigració

3.2 Els moviments internacionals de capitals

4. Les economies sotmeses.

4.1 Les colònies antigues

4.1.1 Les Noves Europes

4.1.2 L’Índia, colònia paradigmàtica

4.2 Les economies dominades

4.3 El repartiment colonial del món

Bibliografia

Capítol 7. El sistema internacional de pagaments: el patró or

1. Moneda i mitjans de pagament

2. Sistemes i patrons monetaris

2.1 El patró or

3. La construcció d’un sistema internacional de pagaments

3.1 La lletra de canvi

3.2 Sistemes de pagaments bilaterals i multilaterals

3.3 La teoria del patró or

Bibliografia

Capítol 8. L’economia mundial en el segle xx: l’època de la segona revolució tecnològica

1. La segona revolució tecnològica

1.1 Nous materials i noves fonts i formes d’energia

1.2 L’organització científica del treball i els canvis en l’organització empresarial

1.3 Els canvis en l’agricultura

2. La culminació de la revolució demogràfica

2.1 La població als països rics

2.2 Els problemes demogràfics dels països pobres

3. Un creixement econòmic sincopat i mal repartit

3.1 Les magnituds del creixement econòmic

3.2 Una època conflictiva

3.3 Les conjuntures polítiques i econòmiques

Bibliografia

Capítol 9. La Primera Guerra Mundial i l’expansió dels anys 1920

1. El conflicte i les seves conseqüències

1.1 Les causes i els costos humans i socials

1.2 El Tractat de Versalles i les reparacions de guerra

2. La difícil reconstrucció monetària

2.1 El miratge del retorn al patró or

2.2 La hiperinflació alemanya

2.3 L’opció britànica i la francesa: ortodòxia o devaluació

3. El creixement econòmic dels anys vint

3.1 Difusió de les noves tecnologies i augment de la productivitat

3.2 La reestructuració del comerç internacional

3.3 Caiguda dels preus agraris i endeutament. La fragilitat de l’equilibri econòmic internacional

4. La Revolució Russa i la formació de l’URSS

4.1 Revolució i guerra civil

4.2 El nou règim i el comunisme de guerra

4.3 La NEP

Bibliografia

Capítol 10. La crisi dels anys trenta (I): els Estats Units

1. Les arrels de la crisi als Estats Units

1.1 Els problemes agraris i la distribució de la renda

1.2 L’especulació borsària i el daltabaix de 1929

2. Del crac de la borsa a la depressió

2.1 Crisi financera i contracció monetària

2.2 Caiguda de la producció i de l’ocupació

2.3 El debat sobre la política econòmica

3. El New Deal

3.1 La política monetària i financera

3.2 Política pressupostària i programes d’ocupació

3.3 La política agrària

3.4 El fracàs de la intervenció en el sector industrial

3.5 Les millores socials i les crítiques al New Deal

Bibliografia

Capítol 11. La crisi dels anys trenta (II): Europa, l’Amèrica Llatina i Àsia

1. La difusió de la depressió fora dels Estats Units

1.1 La retracció del comerç internacional

1.2 El col·lapse del mercat internacional de capitals

2. Les diferents estratègies dels països industrialitzats

2.1 França i el bloc de l’or

2.2 La Gran Bretanya

2.3 Alemanya: recuperació econòmica sota el nazisme

2.4 El Japó: expansionisme monetari i militar

3. La crisi als països no industrialitzats

3.1 La situació a l’Amèrica Llatina

3.2 Els països asiàtics

4. L’URSS: col·lectivització agrària i industrialització forçada

4.1 La col·lectivització agrària

4.2 L’aposta per una industrialització ràpida

Bibliografia

Capítol 12. La Segona Guerra Mundial i la construcció d’un nou ordre internacional

1. La Segona Guerra Mundial.

1.1 El conflicte i les seves causes

1.2 Una destrucció humana i material sense precedents

1.3 Divisió d’Europa i hegemonia dels Estats Units i l’URSS. La Guerra Freda

2. El nou ordre econòmic internacional: Bretton Woods i el GATT

2.1 El nou sistema monetari i financer: l’FMI i el Banc Mundial

2.2 La reducció de les barreres comercials i el GATT

3. La reconstrucció: Europa i el Japó

3.1 El Pla Marshall i els inicis de la integració econòmica europea

3.2 Ocupació i reestructuració de l’economia japonesa

4. El paper de l’estat i la nova política keynesiana

4.1 L’estat del benestar: cobertura social i redistribució de la renda

4.2 Polítiques contracícliques i economia mixta

Bibliografia

Capítol 13. L’època daurada del capitalisme, 1950-1973

1. Un creixement fort, global i diferenciat

2. Les bases del creixement general

2.1 L’impuls de l’oferta

2.2 L’estirada de la demanda

3. La reintegració de l’economia internacional

3.1 La intensificació del comerç exterior

3.2 La contenció dels problemes monetaris

4. Creixement econòmic sota el lideratge nord-americà

4.1 Els Estats Units: hegemonia econòmica en un món dividit

4.2 L’Europa occidental: convergència i integració

4.3 El «miracle» japonès

4.4 Els països perifèrics d’economia mixta: desenvolupament i endarreriment

Bibliografia

Capítol 14. Expansió i crisi de les economies de planificació centralitzada

1. Consolidació i difusió del sistema comunista durant l’expansió econòmica de la postguerra

1.1 L’URSS, segona potència mundial: els rèdits de la victòria militar

1.2 Els problemes de la planificació integral i les dificultats de la seva reforma

1.3 El creixement econòmic soviètic sota el model estalinista

1.4 L’expansió econòmica de les noves «democràcies populars»

1.5 Socialisme i nacionalismes. El fracàs de COMECON

2. El comunisme fora d’Europa

2.1 La Xina de Mao: creixement i revolucions

2.2 Altres experiències comunistes

Bibliografia

Capítol 15. Crisi del petroli, retorn a l’ortodòxia liberal i globalització

1. Esgotament del model de creixement de l’època daurada i xoc petrolier

2. Els efectes de la crisi: estancament amb inflació. Les noves bases de la política econòmica

3. Integració econòmica i globalització

4. La difícil recerca de l’estabilitat monetària internacional

5. Un creixement inestable i desigual

Bibliografia

Capítol 16. Les economies avançades des del 1973: ajustos i inestabilitat

1. Els Estats Units, l’Europa occidental i el Japó: alentiment i canvis estructurals

1.1 Els Estats Units: el país líder perd dinamisme tecnològic

1.2 Integració europea en temps de crisi

1.3 El llarg estancament de l’economia japonesa

2. Del comunisme al capitalisme a l’Europa oriental

2.1 Davallada i col·lapse de l’URSS

2.2 Continuisme, reformes i fracassos en les «democràcies populars»

2.3 El difícil retorn a l’economia de mercat

2.3.1 Rússia: capitalisme salvatge i nou vell ordre polític

2.3.2 Els països de l’Est: l’esforç per la integració a la Unió Europea

Bibliografia

Capítol 17. Els països en desenvolupament des del 1973: èxits i fracassos

1. Un nou món: la gran expansió asiàtica

1.1 Els precedents. Els Quatre Tigres: una nova via de desenvolupament

1.2 La veritable revolució xinesa: de la mort de Mao al capitalisme comunista

1.3 Els veïns també creixen, però a ritmes diferents

2. L’altre costat del mirall: regions endarrerides

2.1 El Pròxim Orient: guerra i petroli

2.2 La difícil represa del creixement a l’Àfrica subsahariana

2.3 Reformes liberals, crisis financeres i creixement desigual a l’Amèrica Llatina

Bibliografia

Capítol 18. Epíleg. La crisi actual: l’esclat dels desequilibris

1. Desequilibris internacionals i crisi financera

2. De la crisi financera a la depressió econòmica

3. Una crisi del capitalisme madur?

Bibliografia

Citació

Feliu, G. [Gaspar] & Sudrià, C. [Carles] (2013). Introducció a la història econòmica mundial (3a ed.). Universitat de València.

Feliu, Gaspar y Sudrià, Carles. Introducció a la història econòmica mundial (3a ed.). Universitat de València, 2013.

FELIU, Gaspar y SUDRIÀ, Carles. Introducció a la història econòmica mundial (3a ed.). Valencia: Universitat de València, 2013. ISBN 978-84-370-8876-1.

Feliu, Gaspar y Sudrià, Carles. Introducció a la història econòmica mundial (3a ed.). Valencia: Universitat de València; 2013. 436 p.

Copiar al portapapeles