Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià

Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents

Andrés Gomis Fons

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 25

ISBN: 978-84-9134-276-2

Matèria: geografia

Idioma: català

Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

Any ed.: 2018

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm

Pàgines: 212

18,00 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

En aquesta publicació analitzarem la realitat de la cooperació intermunicipal en el territori valencià, sobre la base de la identificació de les xarxes que els municipis formen entre ells i de la seua intensitat. Analitzar les dinàmiques de col·laboració existents entre els municipis és d’interès per a encarar des de les actuacions públiques una estratègia territorial més efectiva, i resulta d’utilitat tant per als mateixos governs locals com per al govern autonòmic. El text s’organitza en tres parts ben diferenciades. La primera inclou el marc teòric i conceptual, on situem l’estudi de la cooperació intermunicipal i del territori en relació amb el desenvolupament, la coherència de polítiques i la governança territorial. Després s’analitza quin és el context en què es desenvolupa la cooperació intermunicipal al País Valencià. I per últim s’analitzen totes les formes i xarxes de cooperació intermunicipal existents i la seua implantació en el territori valencià, així com les finalitats i àmbits territorials. El text es tanca amb un darrer capítol de síntesi i recapitulació on es repassen les aportacions i conclusions del treball i es plantegen possibles línies de futur en termes de política territorial.

Índex

Índex

ÍNDEX

Llista d’abreviatures i sigles

Capítol 1. Introducció

Capítol 2. Territori, cooperació intermunicipal i xarxes: una aproximació teòrica

1. Territori i desenvolupament

2. Territorialització, govern multinivell i coherència de polítiques

3. La qüestió de l’escala: reformes locals i cooperació intermunicipal

4. Motius i factors de la cooperació intermunicipal

5. Cooperació interurbana i economies d’interacció: les xarxes de ciutats

6. Governança territorial i policentrisme per a la cohesió i l’equitat

7. Espais relacionals de geometries variables: hard spaces i soft spaces

8. Recapitulació

Capítol 3. Institucions, territori i política territorial valenciana

1. Marc constitucional de l’organització territorial

2. Característiques territorials i sistema municipal valencià

3. La política territorial de la Generalitat: evolució i etapes

4. Base territorial de les polítiques autonòmiques: demarcacions territorials i àrees funcionals

5. Recapitulació

Capítol 4. Anàlisi de les xarxes de cooperació intermunicipal

1. Instruments jurídics de cooperació intermunicipal

1.1. Creació d’entitats intermunicipals per la Generalitat

1.1.1. Comarques

1.1.2. Àrees metropolitanes

1.1.3. Agrupacions per al sosteniment de personal comú

1.2. Creació d’entitats intermunicipals de caràcter voluntari

1.2.1. Mancomunitats

1.2.2. Consorcis

1.2.3. Entitats del sector públic local: organismes autònoms, societats mercantils, entitats públiques empresarials i fundacions

1.2.4. Associacions

1.3. Cooperació sense la creació d’entitats intermunicipals

1.3.1. Convenis interadministratius

1.3.2. Cooperació informal i xarxes de municipis

2. Xarxes de cooperació per a la planificació i el desenvolupament territorial

2.1. Instruments de planificació i ordenació

2.1.1. Els plans estratègics supramunicipals

2.1.2. Instruments subregionals de planificació i ordenació del territori: els plans d’acció territorial

2.1.3. Instruments de gestió i ordenació dels espais naturals protegits: els plans d’ordenació de recursos naturals i plans rectors d’ús i gestió

2.2. Programes per a la dinamització econòmica

2.2.1. Cooperació per al foment de l’ocupació: dels pactes territorials per l’ocupació als acords territorials per l’ocupació i el desenvolupament local

2.2.2. Cooperació per al desenvolupament turístic: els plans de governança i dinamització turística

2.3. Instruments de la política de cohesió europea per al desenvolupament urbà i rural

2.3.1. Les estratègies de desenvolupament urbà sostenible i integrat

2.3.2. Els grups d'acció local i les estratègies de desenvolupament local participatiu

2.4. Xarxes per a la sostenibilitat i la solidaritat internacional

2.4.1. Xarxes per a la sostenibilitat: de l’Agenda local 21 al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia

2.4.2. Intermunicipalitat i cooperació al desenvolupament: el Fons Valencià per la Solidaritat

3. Intensitats de la cooperació intermunicipal al País Valencià

4. Diagnòstic preliminar de la cooperació intermunicipal al País Valencià

Capítol 5. Recapitulació i conclusions

Bibliografia

Fonts de dades

Índexs de figures i taules

Citació

Gomis Fons, A. [Andrés] (2018). Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià. Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents. Universitat de València.

Gomis Fons, Andrés. Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià. Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents. Universitat de València, 2018.

GOMIS FONS, Andrés. Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià. Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents. Valencia: Universitat de València, 2018. ISBN 978-84-9134-276-2.

Gomis Fons, Andrés. Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià. Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents. Valencia: Universitat de València; 2018. 212 p.

Copiar al portapapeles