Product Documents

Física nuclear y de partículas, 3a ed.

Antonio Ferrer Soria

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 62

ISBN: 978-84-370-9645-2

Matèria: ciències

Submatèries: física

Idioma: castellà

Any ed.: 2015

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 780 pp.

39,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Tercera edició de 'Física nuclear y de partículas', un llibre de text que aborda amb rigor i claredat temes importants posats al dia, tals com els coneixements sobre nuclis, la varietat de desintegracions i reaccions nuclears i les seues aplicacions, i l'estudi dels constituents més elementals de la matèria: quarks i leptons. El seu contingut es dirigeix als estudiants de físiques, d'enginyeries i d'altres titulacions afins. No obstant això, científics i tecnòlegs trobaran així mateix capítols d'interès relatius a la radiació nuclear, una descripció dels acceleradors i detectors de partícules, els mètodes d'anàlisis de dades i els fonaments i aplicacions de les reaccions de fissió i fusió nuclear.

Índex

Índex

PRESENTACIÓN

PARTE I

FÍSICA NUCLEAR: ESTRUCTURA Y MODELOS NUCLEARES

Capítulo 1. El núcleo atómico: propiedades físicas

1.1 Introducción a la física nuclear

1.2 Tamaño y distribución de carga nuclear. Medida del radio de los núcleos

1.3 Masa y abundancia de núclidos

1.4 Energía de ligadura. Fórmula semiempírica de masas

1.5 Estabilidad nuclear. Parábola de masas

1.6 Espín, paridad, isospín y momentos nucleares

1.7 Estructura cuántica de niveles energéticos nucleares En

1.8 Problemas

Capítulo 2. La fuerza nuclear: el deuterón. Interacción N-N

2.1 El deuterón, propiedades y números cuánticos

2.2 Función de ondas del deuterón

2.3 Difusión N-N. Desfasajes

2.4 Potencial de Yukawa

2.5 Potencial N-N

2.6 Problemas

Capítulo 3. Modelos nucleares. Modelos colectivos y modelo de capas

3.1 Introducción

3.2 Modelos semiclásicos

3.3 Propiedades colectivas de los núcleos par-par

3.4 Modelo vibracional

3.5 Modelo rotacional

3.6 Propiedades de los núcleos con A impar.

3.7 Modelos de partícula individual. Modelo de capas esférico

3.8 Modelo unificado

3.9 Problemas

PARTE II

TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN FÍSICA NUCLEAR

Capítulo 4. Aceleradores de partículas

4.1 Generalidades sobre aceleradores de partículas

4.2 Aceleradores de corriente continua

4.3 Aceleradores de corriente alterna

4.4 Colisionadores

4.5 Problemas

Capítulo 5. Interacción de las partículas con la materia

5.1 Introducción.

5.2 El concepto de sección eficaz

5.3 Interacción de partículas cargadas con la materia

5.4 Interacción partícula-átomo

5.5 La fórmula de Bethe-Bloch

5.6 Interacción de e+ y econ la materia.

5.7 Interacción de fotones con la materia

5.8 Otros fenómenos: Channeling, Efecto Cherenkov

5.9 Problemas

Capítulo 6. Detectores de partículas.

6.1 Generalidades sobre detectores de partículas

6.2 Magnitudes características de los detectores

6.3 Detectores gaseosos. Contador Geiger-Müller

6.4 Detectores de centelleo. Fotomultiplicadores

6.5 Ejemplos de espectros de fuentes radiactivas

6.6 Detectores de estado sólido

6.7 Detección de partículas neutras

6.8 Problemas

Capítulo 7. Métodos estadísticos en física nuclear y de partículas

7.1 Errores instrumentales y estadísticos

7.2 Distribuciones de probabilidad

7.3 Distribuciones uniforme, binomial, Poisson, Gauss y χ2

7.4 Propagación de errores estadísticos

7.5 Método de máxima verosimilitud

7.6 Ajustes de curvas

7.7 Interpolaciones

7.8 Problemas

PARTE III

DESINTEGRACIONES NUCLEARES

Capítulo 8. Radiactividad y desintegración nuclear.

8.1 Generalidades

8.2 Ley de desintegración radiactiva

8.3 Teoría cuántica de la desintegración radiactiva

8.4 Tipos de desintegraciones nucleares. Fuentes radiactivas más comunes

8.5 Series naturales de elementos radiactivos

8.6 Cadenas radiactivas. Ecuaciones de Bateman

8.7 Radiactividad artificial

8.8 Aplicaciones de la radiactividad

8.9 Dosimetría. Unidades. Efectos biológicos de la radiación

8.10 Sistema de limitación de dosis

8.11 Medidas de protección

8.12 Problemas

Capítulo 9. Teoría de las desintegraciones α

9.1 Propiedades generales de la desintegración α

9.2 Modelo de Gamow de la desintegración α

9.3 Espectroscopía alfa y estructura nuclear

9.4 Reglas de selección: Momento angular y paridad

9.5 Problemas

Capítulo 10. Teoría de las desintegraciones β

10.1 Introducción

10.2 Teoría de la desintegración β nuclear

10.3 Espectro β: Plot de Kurie. Medida de la masa del νe

10.4 Semivida comparativa y transiciones prohibidas

10.5 Experimento de Reines y Cowan

10.6 Violación de la paridad en la desintegración β

10.7 Espectroscopía β. Desintegración doble beta

10.8 Problemas

Capítulo 11. Teoría de las desintegraciones γ

11.1 Introducción.

11.2 Conservación de la energía en las desintegraciones γ

11.3 Estimadores de Weisskopf. Vidas medias

11.4 Reglas de selección. Conversión interna

11.5 Espectroscopía gamma

11.6 Efecto Mössbauer

11.7 Problemas

PARTE IV

REACCIONES NUCLEARES

Capítulo 12. Reacciones nucleares

12.1 Introducción.

12.2 Leyes de conservación

12.3 Clasificación de reacciones nucleares

12.4 Mecanismos de reacción

12.5 Modelo óptico

12.6 Problemas

Capítulo 13. Fisión nuclear.

13.1 Fisión nuclear

13.2 Reacción de fisión controlada

13.3 Reactores de fisión

13.4 Problemas

Capítulo 14. Fusión nuclear

14.1 Introducción

14.2 Fusión y Cosmología

14.3 Fusión solar y neutrinos solares

14.4 Aplicaciones de la fusión nuclear

14.5 Reactores de fusión

14.6 Problemas

PARTE V

FÍSICA DE PARTÍCULAS

Capítulo 15. Constituyentes de la materia: introducción y generalidades

15.1 Introducción

15.2 Del eal Higgs. Los descubrimientos de partículas

15.3 Clasificación de partículas

15.4 Las cuatro interacciones fundamentales

15.5 El Modelo Estándar

15.6 La gran unificación

15.7 Problemas

Capítulo 16. Simetrías y leyes de conservación

16.1 Introducción

16.2 Invariancia relativista

16.3 Traslaciones y rotaciones en el espacio

16.4 El grupo SU(2). Espín e isospín

16.5 Simetrías P, C y T

16.6 La invariancia gauge.

16.7 Leyes de conservación en las interacciones fundamentales

16.8 Problemas

Capítulo 17. Espectroscopía de hadrones

17.1 El modelo de quarks de los hadrones

17.2 Números cuánticos de los hadrones

17.3 La simetría SU(3)

17.4 Multipletes de bariones y mesones

17.5 Masas y momentos magnéticos de los hadrones

17.6 Espectroscopía de mesones pesados

17.7 Los Quarkonia y el potencial de QCD

17.8 El descubrimiento del último quark (el quark t)

17.8 Problemas

Capítulo 18. Interacciones débiles

18.1 Introducción

18.2 Violación de la paridad en la interacción débil

18.3 Teoría V-A de la desintegración beta.

18.4 Fenomenología de las corrientes cargadas

18.5 Fenomenología de las corrientes neutras

18.6 Los bosones intermediarios W y Z

18.7 Problemas

APÉNDICES

Apéndice A. Constantes físicas

Apéndice B. Unidades en el SI. Múltiplos y submúltiplos

Apéndice C. Efemérides

Apéndice D. Tablas de partículas

Apéndice E. La ecuación de Dirac

Apéndice F. Funciones especiales

Apéndice G. Masas atómicas

Apéndice H. Tablas estadísticas

Apéndice I. Estructura electrónica de los elementos

Apéndice J. Tablas de propiedades atómicas de los elementos

Apéndice K. La tabla de Mendeleiev

ÍNDICE DE FIGURAS

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE ALFABÉTICO

Citació

Ferrer Soria, A. [Antonio] (2015). Física nuclear y de partículas, 3a ed. Universitat de València.

Ferrer Soria, Antonio. Física nuclear y de partículas, 3a ed. Universitat de València, 2015.

FERRER SORIA, Antonio. Física nuclear y de partículas, 3a ed. Valencia: Universitat de València, 2015. ISBN 978-84-370-9645-2.

Ferrer Soria, Antonio. Física nuclear y de partículas, 3a ed. Valencia: Universitat de València; 2015. 780 p.

Copiar al portapapeles