El mas i la vila a la Catalunya medieval

Els fonaments d'una societat senyorialitzada (segles XI-XIV)

Víctor Farías Zurita

Col·lecció: Oberta, 166

ISBN: 978-84-370-7323-1

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Any ed.: 2009

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 23 cm

Pàgines: 440 pp.

25,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Aquest llibre és un estudi dels dos tipus de poblament característics de la Catalunya Vella medieval: per una banda, el mas, la petita explotació agrícola dispersa i, per l'altra, la vila, la petita i mitjana ciutat dotada de mercat setmanal, de notaria pública, de cúria judicial i d'altres institucions. Més enllà de la historiografia local, la recerca se centra en aspectes particulars d'un i altre tipus de poblament. El que encara ens mancava és una visió de conjunt d'aquests dos tipus de poblament, a partir dels coneixements assolits i les problemàtiques plantejades pels historiadors. Més que oferir unes conclusions definitives, es proposa un marc per a la futura recerca empírica i un model que permeta interpretar històricament la difusió de la vila i el mas, així com les condicions i implicacions d'aquesta difusió.

Índex

Índex

ÍNDEX
PRESENTACIÓ
PRIMERA PART
EN ELS ORÍGENS D’UNA CIVILITZACIÓ AGRÀRIA: EL MAS AL NORD-EST CATALÀ DELS SEGLES MEDIEVALS
1. VERS UN NOU PAISATGE RURAL AL NORD-EST CATALÀ
1. La terminologia
1.1 Mas
1.2 Borda
2. La difusió del mas
2.1 Dispersió
2.2 Emplaçament
2. ELS COMPONENTS DEL MAS I LA SEVA EXPLOTACIÓ
1. El mas i el seu equipament
1.1 Les eines
1.2 Els recipients
1.3 El bestiar
2. El mas i els seus components
2.1 Les cases i els seus annexos
2.2 Les pertinences: el nombre
2.3 Les pertinences: la dedicació
2.4 Les pertinences: els arbres
3. L’organització de l’espai agrari
3.1 Les parcel·les
3.2 El parcel·lari
4. L’articulació de l’espai
5. L’explotació dels espais cultivats
5.1 La irrigació
5.2 L’aterrassament
5.3 La regeneració de les terres
6. L’explotació dels espais incultes
6.1 La composició
6.2 L’explotació
6.3 L’apropiació
6.4 Els límits
7. Els serveis auxiliars: molineria i ferreria
7.1 La molineria
7.2 La ferreria
8. Resum
3. EL MAS I LA SENYORIA
1. El contracte d’establiment
1.1 La conclusió del contracte
1.2 Les obligacions
1.3 Les restriccions respecte la transmissió
1.4 Les restriccions respecte l’alienació
2. Els negocis
2.1 La intervenció del senyor
2.2 El lluïsme
2.3 L’extinció del contracte
3. Les exigències del senyor
3.1 Els censos
3.2 Els agrers
3.3 Les exaccions
3.4 Les justícies
4. El règim senyorial
4.1 El règim de les exigències
4.2 Les alteracions del règim
5. La promoció senyorial del mas
5.1 La reorganització de la senyoria
5.2 La gestió del domini
5.3 Els arrendataris i els arrendaments
6. Resum
4. ELS HOMES I LES DONES DE MAS
1. El mas i el seu grup domèstic i familiar
1.1 La successió al mas
1.2 El matrimoni al mas
1.3 El mas i el seu model familiar
2. La condició social i econòmica dels homes de mas
2.1 El vocabulari
2.2 Les distincions
2.3 Vers una sociologia dels homes de mas
2.4 Els vincles col·lectius
3. La condició jurídica dels homes de mas
3.1 El conflicte estamental
3.2 La submissió dels homes de mas
3.3 La redempció dels homes de mas
3.4 El règim de la submissió
3.5 Valoracions
4. Resum
SEGONA PART
LA URBANITZACIÓ A PETITA ESCALA: LES VILES DEL NORD-EST CATALÀ
5. LA TOPOGRAFIA DE LA VILA
1. Els components
1.1 Els habitatges
1.2 Les esglésies i capelles de la vila
1.3 Els priorats, les cases religioses i els convents
1.4 Els hospitals i les leproseries
1.5 Els palaus de la vila
1.6 Els forns, els molins i les altres instal·lacions
1.7 La plaça i els carrers
1.8 Les muralles, els fossars i els portals de la vila
2. La dinàmica urbana
2.1 La configuració
2.2 La consolidació
2.3 El creixement
3. Resum
6. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES A LA VILA
1. L’economia de la terra
1.1 Els àmbits de l’agricultura urbana
1.2 La propietat i la circulació dels predis periurbans
1.3 L’explotació dels predis periurbans
1.4 El lloc de l’agricultura urbana
2. L’economia dels obradors
2.1 Els obradors
2.2 La composició de l’obrador
3. L’economia dels intercanvis
3.1 Les institucions del comerç
3.2 Les infrastructures del comerç
4. La xarxa urbana
4.1 Les institucions
4.2 Els circuits
4.3 L’economia del drap
5. La senyoria sobre els mercats i les fires
5.1 Les exaccions
5.2 Les justícies
5.3 Els censos i els lluïsmes
6. Resum
7. ELS HOMES DE VILA I EL SEU SENYOR
1. Els homes de vila
1.1 La procedència
1.2 Les distincions
1.3 Els privilegiats: els religiosos i cavallers
1.4 Els exclosos: els esclaus
1.5 La presència jueva a la vila
2. El senyor de la vila
2.1 Els rèdits del senyor: els predis
2.2 Els rèdits del senyor: les exaccions
3. Les institucions senyorials: batllia, cúria i notaria
3.1 La batllia de la vila
3.2 La cúria de la vila
3.3 La notaria de la vila
4. Les franqueses del senyor
4.1 Els motius de les franqueses
4.2 Els receptors de les franqueses
4.3 Les franqueses als possessors
4.4 Les altres franqueses
4.5 Les franqueses quant a la gestió
4.6 Els efectes de les franqueses
5. El despertar de la universitat
5.1 El govern participatiu
5.2 Els representants de la universitat
5.3 El repartiment de les competències
6. Resum
8. LA VILA I EL MAS
1. La creació d’un espai local integrat
1.1 Les premisses funcionals
2. Els exemples d’una integració: la notaria
2.1 La notaria i els homes de mas
2.2 Valoracions
3. Els exemples d’una integració: el mercat
3.1 Les funcions del mercat
3.2 El mercat i els homes de mas
4. Vila, mas i senyorialització
4.1 La intervenció del senyor
4.2 Valoracions finals
FONTS I BIBLIOGRAFIA

Citació

Farías Zurita, V. [Víctor] (2009). El mas i la vila a la Catalunya medieval. Els fonaments d'una societat senyorialitzada (segles XI-XIV). Universitat de València.

Farías Zurita, Víctor. El mas i la vila a la Catalunya medieval. Els fonaments d'una societat senyorialitzada (segles XI-XIV). Universitat de València, 2009.

FARÍAS ZURITA, Víctor. El mas i la vila a la Catalunya medieval. Els fonaments d'una societat senyorialitzada (segles XI-XIV). Valencia: Universitat de València, 2009. ISBN 978-84-370-7323-1.

Farías Zurita, Víctor. El mas i la vila a la Catalunya medieval. Els fonaments d'una societat senyorialitzada (segles XI-XIV). Valencia: Universitat de València; 2009. 440 p.

Copiar al portapapeles