Product Documents

Dret de la Unió Europea

Luis Jimena Quesada

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 92

ISBN: 978-84-370-6553-3

Matèria: dret

Idioma: català

Any ed.: 2006

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 416 pp.

23,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

El present manual té com objectiu constituir un instrument útil per a tota persona preocupada per l'estudi de la construcció europea. Els seus continguts combinen un plantejament teòric amb un enfocament pragmàtic. El manual ofereix una visió profunda d'aquestes qüestions fonamentals del dret europeu: la història i la idea d'Europa, el sistema institucional polític de la Unió Europea, el sistema institucional judicial, les competències i la capacitat d'acció dels organismes europeus, el sistema normatiu europeu, les relacions entre el dret de la Unió i el dret nacional, i la defensa dels drets fonamentals en l'àmbit europeu.

Índex

Índex

Índex
INTRODUCCIÓ
PART PRIMERA
APROXIMACIÓ A LA HISTÒRIA I A LA IDEA D’EUROPA
Capítol 1. Nocions bàsiques i importància pràctica del dret de la Unió Europea
1.1 El dret de la Unió Europea com a part del dret constitucional europeu
1.2 Dret comunitari general i dret comunitari especial
1.3 Dret de la Unió Europea i dret internacional
1.4 El dret de la Unió Europea com a part del dret intern
1.5 La Unió Europea i l’estat internacionalment integrat: limitacions externes a la sobirania estatal
1.6 Importància pràctica del dret de la Unió Europea per als ciutadans, per als poders públics i per als juristes
Lectures complementàries
Capítol 2. Primers passos i evolució de la construcció europea
2.1 Assaigs històrics de construcció europea
2.2 La idea d’Europa i el moviment europeu
2.3 Naixement i evolució de la Unió Europea: les successives ampliacions i reformes (de París-Roma a Roma)
2.4 Comunitats europees, Comunitat Europea i Unió Europea: la consolidació de la personalitat jurídica única de la Unió Europea
2.5 La Unió Europea i altres organismes europeus: Consell d’Europa i OSCE
2.6 Primera aproximació a la naturalesa jurídica de la Unió Europea: confederació?, federació?, organització internacional d’integració?
2.7 El futur de la Unió Europea
Lectures complementàries
PART SEGONA
EL SISTEMA INSTITUCIONAL POLÍTIC DE LA UNIÓ EUROPEA
Capítol 3. Europa de les institucions i Europa dels ciutadans: el dèficit democràtic
3.1 La Unió Europea com a comunitat de dret amb les seues pròpies institucions: el dèficit democràtic
3.2 Introducció al marc institucional únic de la Unió Europea
3.3 Les institucions al servei dels ciutadans
3.4 La percepció de les institucions per part dels ciutadans: tecnoburocràcia i enginyeria institucional
3.5 L’efecte de l’ampliació de la Unió Europea sobre les institucions
3.6 Els funcionaris públics de les institucions comunitàries
3.7 La seu de les institucions
3.8 La diversitat lingüística en el si de les institucions
Lectures complementàries
Capítol 4. Les institucions comunitàries i la confusa distribució dels poders legislatiu i executiu (I): l’«eurocambra» i l’arc parlamentari europeu
4.1 El Parlament Europeu com a institució més afectada pel dèficit democràtic
4.2 Atribucions del Parlament Europeu
4.3 El control polític suscitat pels ciutadans davant el Parlament Europeu
4.4 La interacció entre el Parlament Europeu i els parlaments nacionals
4.5 Obstacles de la institució teòricament més representativa
Lectures complementàries
Capítol 5. Les institucions comunitàries i la confusa distribució dels poders legislatiu i executiu (II): el govern i l’administració pública de la Unió Europea
5.1 El rol executiu i legislatiu preponderant del Consell de la Unió Europea
5.2 Caracterització del Consell Europeu i del president d’aquest
5.3 La Comissió Europea com a potencial poder executiu
5.4 L’administració pública europea
5.5 Les agències comunitàries
Lectures complementàries
Capítol 6. Altres institucions i òrgans no jurisdiccionals de la Unió Europea
6.1 La institució del Tribunal de Comptes Europeu
6.2 Els principals òrgans auxiliars o d’assistència a les institucions polítiques de la Unió
6.3 El síndic de greuges europeu
6.4 Els òrgans al servei de la política econòmica i monetària
6.5 Organismes al servei de la cooperació intergovernamental
6.6 Altres organismes de la Unió Europea
Lectures complementàries
PART TERCERA
EL SISTEMA INSTITUCIONAL JUDICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
Capítol 7. El disseny democràtic de l’exercici del poder judicial (I): cap a una jurisdicció constitucional europea?
7.1 El Tribunal de Justícia com a institució més democràtica de l’organigrama comunitari
7.2 El necessari control judicial en el si d’una comunitat de dret
7.3 El Tribunal de Justícia com a instrument assegurador últim de l’equilibri interinstitucional comunitari
7.4 La projecció internacional i nacional del Tribunal de Justícia
Lectures complementàries
Capítol 8. El disseny democràtic de l’exercici del poder judicial (II): la interpretació suprema del dret de la Unió Europea
8.1 El procediment davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea
8.2 La jurisdicció comunitària contenciosa i els recursos indirectes
8.3 La jurisdicció comunitària contenciosa i els recursos directes
8.4 La jurisdicció comunitària consultiva: els dictàmens
8.5 Altres atribucions dels òrgans jurisdiccionals comunitaris
8.6 Valor i execució de les sentències comunitàries
Lectures complementàries
PART QUARTA
LES COMPETÈNCIES I LA CAPACITAT D’ACCIÓ DE LES INSTITUCIONS, ELS ÒRGANS
I ELS ORGANISMES DE LA UNIÓ EUROPEA
Capítol 9. Les competències i els mitjans d’acció de les institucions de la Unió Europea
9.1 Les categories de les competències constitucionals de la Unió Europea des d’una perspectiva federalista
9.2 La tipologia de les competències de la Unió com a organització supranacional sui generis
9.3 Els principis de distribució de competències entre la Unió Europea i els estats membres
9.4 El finançament de la Unió Europea
9.5 Les mesures específiques d’actuació de les polítiques de la Unió Europea: especialment, els fons estructurals i el fons de cohesió
9.6 La protecció dels interessos financers de la Unió Europea
Lectures complementàries
Capítol 10. Les polítiques de la Unió Europea
10.1 Cap a una concepció més federalitzant de les polítiques de la Unió Europea: la superació dels «pilars»
10.2 Les clàssiques polítiques d’integració o estrictament comunitàries
10.3 Les relacions exteriors de la Unió Europea: cooperació econòmica enfront de condicionalitat política
10.4 Les polítiques de cooperació de la Unió Europea
Lectures complementàries
PART CINQUENA
EL SISTEMA DE FONTS DE LA UNIÓ EUROPEA
Capítol 11. Els principis informadors del sistema comunitari de fonts i el dret primari de la Unió Europea
11.1 Principis rectors de l’ordenament de la Unió
11.2 El dret originari de la Unió o les fonts primàries
Lectures complementàries
Capítol 12. El dret comunitari derivat i els actes emanats de la cooperació intergovernamental
12.1 Les normes comunitàries derivades de caràcter intern o autònom
12.2 Normes jurídiques de caràcter convencional
12.3. Les fonts no escrites
12.4 Els actes normatius dictats en el marc de la cooperació intergovernamental
12.5 Consideració particular de l’espai normatiu Schengen: el problema de la «ventilació», el principi de seguretat jurídica i el necessari control judicial
Lectures complementàries
PART SISENA
LES RELACIONS ENTRE EL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA I EL DRET NACIONAL
Capítol 13. Els principis rectors de la relació entre el sistema comunitari i el sistema nacional de fonts
13.1 Les relacions entre el dret de la Unió Europea i els ordenaments nacionals
13.2 L’efecte directe del dret comunitari
13.3 La primacia o prevalença del dret comunitari
13.4 Mesures cautelars adoptades pel jutge nacional respecte als drets subjectius establits a escala de la Unió Europea
13.5 La responsabilitat dels estats per incompliment del dret comunitari
Lectures complementàries
Capítol 14. El dret de la Unió Europea i les comunitats autònomes: els mecanismes de participació i control
14.1 Poder regional i integració europea: models de configuració d’una Europa de les regions
14.2 La participació de les comunitats autònomes en la formació de la voluntat exterior de l’Estat
14.3 La participació de les comunitats autònomes en l’aplicació del dret comunitari
14.4 Els diversos graus d’aplicació del dret comunitari per part de les comunitats autònomes
14.5 Les relacions entre dret comunitari i dret autonòmic
14.6 Els mecanismes de control sobre l’actuació de les comunitats autònomes
Lectures complementàries
PART SETENA
LA PROMOCIÓ I PROTECCIÓ DELS DRETS FONAMENTALS EN L’ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA
Capítol 15. Els drets fonamentals reconeguts en l’àmbit de la Unió Europea
15.1 L’absència d’un catàleg de drets en els tractats constitutius i les quatre llibertats comunitàries
15.2 L’obra de les institucions comunitàries a favor dels drets fonamentals
15.3 Els drets humans a través de les reformes dels tractats constitutius: el catàleg mínim de drets dels ciutadans europeus i la sort de la Carta del drets fonamentals de la Unió integrant de la part dogmàtica de la Constitució europea
15.4 La polèmica al voltant de l’adhesió de la Unió Europea al Conveni europeu de drets humans
15.5 Els reptes: la necessitat de trobar mecanismes alternatius i de potenciar la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea
Lectures complementàries
Capítol 16. La garantia dels drets fonamentals i el sentiment constitucional dels ciutadans europeus
16.1 Garanties jurisdiccionals comunitàries dels drets humans
16.2 Garanties extrajurisdiccionals dels drets humans
16.3 Ponts i barreres en l’Europa dels drets humans
16.4 Els reptes: l’Europa dels ciutadans com a Europa de les persones
Lectures complementàries
SELECCIÓ BIBLIOGRÀFICA
ÍNDEXS
Índex complementari de documents, instruments normatius i organismes
Índex analític

Citació

Jimena Quesada, L. [Luis] (2006). Dret de la Unió Europea. Universitat de València.

Jimena Quesada, Luis. Dret de la Unió Europea. Universitat de València, 2006.

JIMENA QUESADA, Luis. Dret de la Unió Europea. Valencia: Universitat de València, 2006. ISBN 978-84-370-6553-3.

Jimena Quesada, Luis. Dret de la Unió Europea. Valencia: Universitat de València; 2006. 416 p.

Copiar al portapapeles