Product Documents

Captius i senyors de captius a Eivissa

Una contribució al debat sobre l'esclavitud medieval (segles XIII-XVI)

Antoni Ferrer Abárzuza

Col·lecció: Història, 170

ISBN: 978-84-370-9689-6

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Any ed.: 2015

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 594 pp.

29,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Després que Jaume I conquerís Mallorca, Eivissa va ser l'objectiu dels nobles feudals. Conquerida el 8 d'agost de 1235, els pocs documents existents mostren que la seua població andalusí va ser objecte de desplaçaments i captivitat. Cap a 1260 s'hi havia consolidat una oligarquia local d'alguns cavallers i prohoms que cultivaven vinya, blat i collien sal de les Salines, tot gràcies a l'ús de captius. Aquells captius o esclaus foren, primer, els indígenes, i després, sarraïns portats a l'illa per corsaris i mercaders. Elaborat sobre el registre documental de la captivitat insular, aquest llibre proposa una reflexió sobre les causes i implicacions del fet que la historiografia haja generalitzat l'ús de les paraules 'esclau' i 'esclavitud' i que haja originat així una distinció entre captiu i esclau que, en realitat, no es detecta en les fonts.

Índex

Índex

INTRODUCCIÓ

Objectius i mètode

Captius o «esclaus»

L’aparició d’esclau

L’esclavitud colonial atlàntica

Captius i esclaus als documents relatius a Eivissa

La definició de captivitat, i d’esclavitud

Una «esclavitud domèstica»?

Els usuaris de captius

La captivitat medieval

Captius a Eivissa

Els captius. Quants? De qui? Per què?

Els senyors de captius

El control i el maneig del contingent captiu

Eivissa, un mercat de redistribució?

Una feina de captius quantificable: les obres públiques

Eivissa 1235-1600. Els llocs i les magnituds

La vila

Les fonts sobre captius i senyors de captius

Les fonts sobre els senyors de captius

I. LA CONQUESTA, LA COLONITZACIÓ I ELS PRIMERS CAPTIUS  D’EIVISSA

«Destrouir una nació de gent». La conquesta i la colonització

El botí: la terra

La colonització

El botí: la sal

Els gestors de la colonització: cavallers i prohoms

II. EL PROVEÏMENT DE CAPTIUS

«En terra de moros a cativar». Els corsaris i la captura

El segle XIII

El segle XIV

El segle XV

El segle XVI

Els mercaders proveïdors de captius

III. ELS CAPTIUS I ELS SENYORS DE CAPTIUS

El nombre de captius

El contingent captiu

Captius i captives

L’edat dels captius

Els noms dels captius

Bords i bordes

Setmaners o tallats

Lliberts i llibertes

Alforres entre el segle xiii i 1349

Alforres entre 1350 i 1399.

Alforres o lliberts entre 1400 i 1500

Llibertins entre 1500 i 1550.

Llibertins entre 1550 i 1600

Els mossos i els criats

Els senyors i senyores de captiu

El nombre de captius de cada senyor

Qui eren els senyors de captius

Els oficis i els càrrecs dels senyors de captius

Les nissagues de senyors de captius

IV. LA FEINA DELS CAPTIUS

La importància de la feina dels captius

La feina al camp i a les vinyes

La feina a les salines

Els captius a les obres públiques

Obres del Llibre de clavaria de 1373-1374

Obres del Llibre de clavaria de 1417-1418

Obres del Llibre de l’obrer de 1483-1484

Obres del Compte d’obres del Castell d’Eivissa, 1475-1492

Obres del Llibre de l’obrer de 1489-1490

Obres del Llibre de clavaria de 1493-1494

Obres del Llibre de l’obrer de 1493-1494

El Llibre de l’obrer de 1550-1551 i els llibres de salaris de la fortficació de 1561 i 1590

La informació obtenguda de l’anàlisi de les obres

Altres usos dels captius

El calendari d’usos dels captius

V. UNA SOCIETAT AMB CAPTIUS

L’ús dels recursos públics per part dels propietaris de captius

«S’ajusten les dites hosts quan moros»: la defensa de l’illa

«No pot regir per ésser captiu a Barbaria»: els habitants captius

CONCLUSIONS

APÈNDIX.

FONTS EDITADES I BIBLIOGRAFIA

ÍNDEX DE SIGLES I ABREVIATURES

ACA Arxiu de la Corona d’Aragó

AGS Archivo General de Simancas

AHE Arxiu Històric d’Eivissa

AHN Archivo Histórico Nacional

AHPE Arxiu Històric de la Pabordia d’Eivissa

AHAT Arxiu Històric de l’Arquebisbat de Tarragona

ARM Arxiu del Regne de Mallorca

BC Biblioteca de Catalunya

BRABLB Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona

BSAL Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana

CAE Capbreu Antich de Eviça, mitjan s. xiii

CAEV Capbreu de l’Arquebisbe de Tarragona Ènnec de Vallterra, 1396-1398

CCT Capbreu del Capítol de Tarragona, 1394

CAGHi Capbreu dels Arquebisbes de Tarragona Gonçal Ferrandis  d’Híxar i el Cardenal Domènec Ram, 1433-1437

CSIC  Consejo Superior de Investigaciones Científicas

CLVT Capbreu del Llibre Verd de Tarragona o de l’arquebisbe Bernat d’Olivella, 1276

CR Capbreu dels censos que rep sa majestat el rei a l’illa d’Eivissa, 1577

DCVB Diccionari català-valencià-balear de J. Alcover i F. de B. Moll

ECR Escrivania de Cartes Reials, de l’ARM

esp. especialment

FCM Fragment de capbreu medieval (AHE)

LC Llibre de la cadena

Agraïments

ÍNDEX DE QUADRES

Quadre 1. Freqüència de les diferents denominacions dels captius

Quadre 2. Percentatges dels jornals fets per treballadors lliures i captius a les diferents obres analitzades

Quadre 3. Procedència dels captius

Quadre 4. Xifres dels noms àrabs i cristians dels captius i captives

Quadre 5. Nombre de setmaners i setmaneres

Quadre 6. Lliberts documentats entre 1280 i 1600

Quadre 7. Quadre resum del nombre de senyors de captius entre 1300 i 1600

Quadre 8. Freqüències del nombre d’esments de captius per senyor entre 1300 i 1600

Quadre 9. Nombre de modins de sal adjudicats als ciutadans de dret el 1467-68

Quadre 10. Nombre d’astes de sal adjudicades als ciutadans de dret el 1536-37

Quadre 11. Anàlisi del Llibre de l’estim de 1568. Comparació entre la vila i la part forana

Quadre 12. Anàlisi del Llibre de l’estim de 1568. Distribució dels senyors de captius per les tres parts de la vila

Quadre 13. Oficis dels senyors de captius

Quadre 14. Càrrecs municipals i reials exercits per senyors de captius

Quadre 15. Nissagues de senyors de captius

Quadre 16. Nombre de membres de cada nissaga de senyors de captius i nombre de captius que els pertanyeren

Quadre 17. Resum dels diners despesos en treballadors lliures, captius i materials, i dels jornals treballats per uns i altres

Quadre 18. Anàlisi de l’administració de l’alqueria d’Andreu Serra, 1322-1324

Quadre 19. Resum del Llibre de clavaria de 1373-1374

Quadre 20. Detall de les diferents obres del Llibre de clavaria de 1373-1374

Quadre 21. Resum del Llibre de clavaria de 1417-1418

Quadre 22. Detall de les diferents obres del Llibre de clavaria de 1417-1418

Quadre 23. Resum del Llibre de l’obrer de 1483-1484

Quadre 24. Detall de les diferents obres del Llibre de l’obrer de 1483-1484

Quadre 25. Resum d’obres del Compte d’obres del castell d’Eivissa

Quadre 26. Resum del Llibre de l’obrer de 1489-1490

Quadre 27. Resum del Llibre de clavaria de 1493-1494

Quadre 28. Resum del Llibre de l’obrer de 1493-1494

Quadre 29. Resum del Llibre de l’obrer de 1550-1551

Quadre 30. Anàlisi del Llibre de salaris de les murades 1561

Quadre 31. Nombre de treballadors i animals a l’obra entre maig i juliol de 1561

Quadre 32. Anàlisi del Llibre de salaris de les murades 1590.

Quadre 33. Nombre i procedència dels treballadors de la murada, 1590

Quadre 34. Resum de les obres dels segles xiv i xv analitzades

ÍNDEX DE TAULES

Taula 1. Freqüència d’ús de les designacions dels captius sarraïns entre els notaris de Barcelona

Taula 2. Vendes de captius fetes per habitants d’Eivissa

Taula 3. Compres de captius fetes per habitants d’Eivissa, 1355

Taula 4. Relació del nombre de senyors de captius respecte de la població total

Taula 5. Nombre de captius i captives.

Taula 6. Xifres dels captius i captives adults i infants

Taula 7. Edat dels captius i captives

Taula 8. Captius amb el nom o el cognom del senyor

Taula 9. Nombre de jornals treballats per captius el 1590

Taula 10. Ubicació dels béns immobles dels senyors de captius entre 1351 i 1400

Taula 11. Ubicació dels béns immobles dels senyors de captius entre 1401 i 1450

Taula 12. Despesa feta en treballadors lliures i animals, 1373

Taula 13. Jornals fets per lliures i captius a la vinya d’Andreu Serra, 1322-1324.

Taula 14. Albiraments de vaixells sarraïns, 1370-1391

ÍNDEX DE MAPES I PLÀNOLS

Mapa 1. Mapa de l’illa d’Eivissa amb indicació del seu relleu i de les línies divisòries de les senyories medievals i el pla de Vila

Mapa 2. Plànol de la vila d’Eivissa amb les murades medievals i les renaixentistes. S’hi assenyalen els topònims esmentats als llibres d’obra analitzats

Mapa 3. Plànol de l’entorn immediat a la vila d’Eivissa; és un detall del plànol aixecat per Joan Ballester l’any 1738, conservat a l’ahe, sobre el qual s’han grafiat la línia de costa actual i alguns dels topònims que apareixen als llibres d’obra

Mapa 4. Fotografia aèria feta per la Força Aèria nord-americana el 1956. Correspon a la part meridional de l’illa amb les Salines i la vila,  s’hi han indicat els camins i topònims esmentats als documents analitzats

Citació

Ferrer Abárzuza, A. [Antoni] (2015). Captius i senyors de captius a Eivissa. Una contribució al debat sobre l'esclavitud medieval (segles XIII-XVI). Universitat de València.

Ferrer Abárzuza, Antoni. Captius i senyors de captius a Eivissa. Una contribució al debat sobre l'esclavitud medieval (segles XIII-XVI). Universitat de València, 2015.

FERRER ABÁRZUZA, Antoni. Captius i senyors de captius a Eivissa. Una contribució al debat sobre l'esclavitud medieval (segles XIII-XVI). Valencia: Universitat de València, 2015. ISBN 978-84-370-9689-6.

Ferrer Abárzuza, Antoni. Captius i senyors de captius a Eivissa. Una contribució al debat sobre l'esclavitud medieval (segles XIII-XVI). Valencia: Universitat de València; 2015. 594 p.

Copiar al portapapeles