Política editorial d’accés obert

Publicacions de la Universitat de València (PUV), en el seu compromís de contribuir a la transmissió i difusió del coneixement i dels resultats d’investigació, estableix la seua política d’accés obert sota els fonaments que es recullen en els mandats internacionals de ciència oberta i, declara:


PUV posarà a la disposició dels usuaris els llibres publicats en accés obert mitjançant el seu portal https://puv.uv.es.

Els continguts publicats seran entesos com la versió editada i no es posarà en accés obert una versió anterior d’aquests.

TIPUS DE LLIBRES. En accés obert es podrà publicar qualsevol obra monogràfica (manuals, material didàctic, informes, premis, homenatges, etc.) que complisca amb les mateixes exigències de qualitat acadèmica i científica que les obres impreses. Raó per la qual, totes les obres susceptibles de ser publicades en accés obert hauran de complir amb el sistema d’avaluació cega per parells o portar la conformitat del Departament corresponent (només en propostes de personal de la Universitat de València).

AUTORS/ES. La publicació de materials en accés obert afavoreix el descobriment dels mateixos i la seua immediata reutilització.

Els autors/es reconeixen i garanteixen la legitima i absoluta propietat de l’obra, com també del material addicional que l’acompanya, sobre el qual declaren no posseir cap limitació ni gravamen que els impedesca de disposar-ne lliurement o, si és el cas, disposar de les corresponents autoritzacions de reproducció, d’acord amb la legislació vigent.

També declaren que l’obra no ha sigut publicada anteriorment ni enviada a una altra editorial per a la seua consideració, en cap altre format imprés o electrònic ni en cap altre idioma.

Els autors/es conservaran els drets morals sobre l’obra.

Per a les publicacions en accés obert, els autors/es podran depositar la versió editada en qualsevol repositori o xarxa social acadèmica. PUV depositarà una còpia en el repositori institucional de la Universitat de València, RODERIC.

Els beneficis que els autors/es obtenen de l’accés obert són l’augment de la visibilitat de la seua obra i la seua immediata difusió, i renuncien, per tant, a rebre una contraprestació econòmica per drets d’explotació.

IDENTIFICACIÓ. Tots els materials difosos en accés obert disposaran de DOI, a més d’un ISBN de l’Editorial, i seran editades sota llicència Creative Commons. A més, aquestes obres s’oferiran també en format paper amb el model d’impressió sota comanda.

CONTRACTE. Els autors/es i PUV signaran un contracte d’edició per a cada obra difosa en accés obert, on s’especificaran les condicions acordades mútuament i es reconeixeran els drets i obligacions d’ambdues parts.