Polítiques i normatives

Marc europeu

L’accés obert és impulsat per la Comissió Europea per a complir una de les cinc línies clau de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior (EEES). En aquest context va sorgir el programa Horizonte 2020, que promou el dipòsit en repositoris institucionals de la recerca, revisada per experts, finançat amb càrrec als pressupostos públics de la UE o dels països membres (clàusula 29.2 Grant Agreement).

El programa Horizonte Europa, successor del Programa Horizonte 2020 per al període 2021-2027, és l’instrument fonamental per a dur a terme les polítiques d’I+D+I de la UE, l’objectiu general de la qual és el d’aconseguir un impacte científic, tecnològic, econòmic i social de les inversions de la UE en I+I, enfortint d’aquesta manera les seues bases científiques i tecnològiques i fomentant la competitivitat de tots els Estats membres.

El programa Horizonte Europa, en el seu compromís amb el suport a la ciència oberta per a la major difusió i explotació dels resultats d’investigació i innovació, estableix l’accés obert obligatori per a les publicacions finançades a càrrec de projectes pertanyents a aquest programa. També estableix que s’ha d’assegurar que les autores i autors conserven els drets de propietat intel·lectual necessaris per a complir amb els requisits d’accés obert.

 

Marc espanyol

Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat: obligatorietat de dipositar en accés obert les tesis doctorals aprovades (amb alguna excepcionalitat establida en el 14.6 i en la Disposició transitòria primera).

Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. Article 37. Difusió en accés obert:

Art. 1. Els agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació impulsaran el desenvolupament de repositoris, propis o compartits, d’accés obert a les publicacions del seu personal d’investigació, i establiran sistemes que permeten connectar-los amb iniciatives similars d’àmbit nacional i internacional.

Art. 2. El personal d’investigació l’activitat investigadora de la qual siga finançada majoritàriament amb fons dels Pressupostos Generals de l’Estat farà pública una versió digital de la versió final dels continguts que li hagen sigut acceptats per a publicació en publicacions d’investigació seriades o periòdiques, tan prompte com resulte possible, però no més tard de dotze mesos després de la data oficial de publicació.

Art. 6. L’anterior s’entén sense perjudici dels acords en virtut dels quals s’hagen pogut atribuir o transferir a tercers els drets sobre les publicacions, i no serà aplicable quan els drets sobre els resultats de l’activitat d’investigació, desenvolupament i innovació siguen susceptibles de protecció.

Universitat de València

Adhesió de la Universitat de València a la Declaració de Berlin sobre Accés Obert en Ciències i Humanitats. Consell de Govern 30/9/08.

Aprovació de la creació del repositori institucional digital obert RODERIC-UV (Recursos Oberts Digitals per a l’Ensenyament, la Recerca i la Cultura de la Universitat de València). Consell de Govern 30/9/08.

Obligatorietat del dipòsit de tesis doctorals en RODERIC. Reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral.