Product Documents

Comarques centrals valencianes

Un nou marc cap al desenvolupament territorial sostenible

Joan Ignaci Cervera Arbona

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 8

ISBN: 978-84-370-7970-7

Matèria: geografia

Idioma: català

Any ed.: 2011

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29 cm

Pàgines: 152 pp.

12,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Aquest treball d'investigació dóna a conèixer la manera en què poden contribuir a la planificació d'un territori conjunt unes noves escales de planificació. En aquest cas, l'objecte d'estudi és la planificació del territori mitjançant escales supramunicipals i l'àrea d'estudi és aquella que queda entre el sud de la província de València i el nord de la d'Alacant. Es tracta d'un territori que, tot i no respondre ni a uns límits administratius ni físics estrictes, comparteix tota una sèrie de característiques comunes que s'explicaran al llarg del llibre. Aquesta investigació s'estructura en quatre capítols: introducció, marc contextual, caracterització i diagnòstic territorial de les comarques assenyalades i finalment inclou les conclusions extretes. A més, es completa amb la bibliografia i un conjunt d'annexos.

Índex

Índex

Índex

1. Introducció

1.1 Orígens i motiu de la recerca

1.2 Objecte d’estudi i estructura del treball

1.3 Descripció del problema

1.4 Formulació d’objectius i metes

1.5 Metodologia seguida i fonts

2. Marc contextual

2.1 Planificació territorial. Una eina per al desenvolupament i la protecció del territori

2.1.1 Del creixement econòmic a la cohesió territorial: L’Estratègia Territorial Europea

2.1.2 Del Planejament Territorial al Planejament del Desenvolupament Territorial Sostenible

2.1.3 A tall de recapitulació

2.2 Govern del territori en l’estat Espanyol

2.2.1 Problemes de coordinació entre les diferents escales

2.2.2 L’èxit de les escales intermèdies: estudi de casos

2.2.3 A tall de recapitulació

2.3 Govern i desgovern del territori en el País Valencià

2.3.1 Instruments de planificació territorial existents

2.3.2 El desgovern del territori valencià: una realitat

2.3.3 El paral·lelisme (in)existent amb Catalunya

2.3.4 Hi ha solucions

2.3.5 A tall de recapitulació

3. Caracterització i diagnosi territorial de les CCV

3.1 Recapitular per entendre

3.1.1 El projecte CONCERCOST a dins del programa TERRA

3.1.2 Les CCV a dins del projecte CONCERCOST

3.1.3 L’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana. Un nou marc per a les Comarques Centrals Valencianes

3.2 Marc territorial

3.2.1 Determinació de l’àmbit d’estudi

3.2.2 Algunes consideracions: punts febles del territori

3.3 Components socials i econòmics de les CCV

3.3.1 Superfície

3.3.2 Poblament

3.3.3 Factors claus de l’estructura socioeconòmica

3.4 Sistema d’infraestructures de Mobilitat

3.4.1 Paper de les infraestructures de transport en el planejament i el desenvolupament territorial.

La cohesió territorial com a objectiu

3.4.2 La mobilitat com a objectiu estratègic de l’ETCV

3.4.3 La mobilitat obligada en les Comarques Centrals Valencianes

3.4.4 Infraestructures de mobilitat existent en les CCV

3.4.5 Pla d’Infraestructures Estratègiques

3.5 Usos del sòl

3.5.1 Règim urbanístic del sòl

3.5.2 Cobertura del sòl

3.5.3 Els espais oberts

3.6 Resultats

3.6.1 Components socials i econòmics

3.6.2 Infraestructures de comunicació

3.6.3 Usos del sòl

3.6.4 Característiques definitòries de les CCV

4. Conclusions

4.1 Conclusions referents al marc contextual

4.2 Conclusions referents a la diagnosi

4.3 Conclusions generals

4.4 Linies de futur

Annex I: Manifest per una Nova cultura del territori

Annex II: Els 5 Principis orientadors de la Governança

Annex III: Estructura urbana per comarques, 2007

Annex IV: Mapes

Annex V: Índex de sigles

Bibliografia 

Citació

Cervera Arbona, J. I. [Joan Ignaci] (2011). Comarques centrals valencianes. Un nou marc cap al desenvolupament territorial sostenible. Universitat de València.

Cervera Arbona, Joan Ignaci. Comarques centrals valencianes. Un nou marc cap al desenvolupament territorial sostenible. Universitat de València, 2011.

CERVERA ARBONA, Joan Ignaci. Comarques centrals valencianes. Un nou marc cap al desenvolupament territorial sostenible. Valencia: Universitat de València, 2011. ISBN 978-84-370-7970-7.

Cervera Arbona, Joan Ignaci. Comarques centrals valencianes. Un nou marc cap al desenvolupament territorial sostenible. Valencia: Universitat de València; 2011. 152 p.

Copiar al portapapeles